Yayınlar Geri Dön

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR YAYIMLANDI

13.01.2021

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR YAYIMLANDI

 

17.12.2020 tarih ve 31337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3307 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (“Değişiklik Kararı”) ile 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (“Karar”) içeriğinde değişiklikler yapılmıştır.   

Yatırım Teşvik Sistemi hakkındaki daha önceki yazımızda ([1]) AR-GE yatırımları ile çevre yatırımlarına detaylıca değinilmiştir. Değişiklik Kararı ile Karar içeriğinde AR-GE ve çevre yatırımlarını tanımlayan 19. Madde yürürlükten kaldırılmış ve Karar’ın 17. Maddesi’ne eklenen (bb) bendi ile AR-GE ve çevre yatırımları öncelikli yatırım konuları kapsamına alınmıştır.

Ayrıca Değişiklik Kararı ile, Karar’ın 17. Maddesi’ne eklenen (aa) bendi uyarınca “asgari 50.000.000 TL tutarındaki elektrik veya hidrojenle çalışan ulaşım araçları imalatını da içeren sanayi tesisi yatırımları” da öncelikli yatırım konuları arasına alınmıştır.

Bu değişiklik ile AR-GE yatırımları ile çevre yatırımları ile asgari 50.000.000 TL tutarındaki elektrik veya hidrojenle çalışan ulaşım araçları imalatını da içeren sanayi tesisi yatırımları, öncelikli yatırımlar için Karar’da belirlenen bölgesel desteklerden faydalanacaktır. Bu kapsamda işbu yatırımların Karar’ın 4. maddesinin 3. fıkrası uyarınca yatırımın 1, 2, 3, 4 veya 5. bölgede bulunması halinde gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi ve faiz veya kâr payı desteğinden yararlanabilmesi söz konusu olacaktır. Yatırımının 6. bölgede yapılması halinde ise yukarıda anılan desteklerin yanında gelir vergisi stopajı desteği ve sigorta primi desteğinden yararlandırılması da mümkün hale gelecektir.

Değişiklik Kararı ile Karar’ın “Faiz veya kâr payı desteği” başlıklı 11. Maddesinde de değişiklikler yapılmıştır. Değişiklik Kararı ile 11 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan “AR-GE ve çevre yatırımları” ifadesi yürürlükten kaldırılmıştır. Bu kapsamda yeni düzenleme ile talep edilmesi halinde bölgesel teşvik uygulamaları ve stratejik yatırımlar kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin ve kâr payının yatırımın üçüncü, dördüncü, beşinci veya altıncı bölgede olmasına göre Karar’da belirtilen kısmı Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilmektedir.  Her ne kadar bu değişiklik ile AR-GE ve çevre yatırımları ifadesi karar metninden çıkartılmışsa da Değişiklik Kararı ile AR-GE ve çevre yatırımları öncelikli yatırım konuları arasına alındığından ve öncelikli yatırım konularında yapılan yatırımlar bulunduğu bölge fark etmeksizin beşinci bölgede sağlanan bölgesel teşvik uygulamalarından veya altıncı bölgedeyse bulunduğu bölgede sağlanan bölgesel teşvik uygulamalarından yararlandığından Ar-Ge ve çevre yatırımları ifadesinin 11. maddede ayrıca belirtilmesi gerekliliği ortadan kalkmıştır. Böylece, Karar’ın 17. maddesi uyarınca üçüncü veya dördüncü bölgede yapılacak Ar-Ge ve çevre yatırımları için de Karar’ın 11. maddesinin 1. fıkrasının “c” bendinde beşinci bölge için öngörülen miktarda faiz veya kâr payı desteği sağlanacaktır.

Ayrıca Değişiklik Kararı ile birlikte 11. maddenin 4. fıkrasında Ar-Ge ve çevre yatırımları ile asgari 50.000.000 TL tutarındaki elektrik veya hidrojenle çalışan ulaşım araçları imalatını da içeren sanayi tesisi yatırımları için öngörülen faiz veya kâr payı desteği tutarı üst sınırı, sabit yatırım tutarının yüzde onunu geçmemek kaydı ile 10.000.000 (on milyon) TL olarak belirlenmiştir.

Değişiklik Kararı ile Karar’ın 11. maddesinin 1. fıkrasına eklenen “f” fıkrası uyarınca Karar’ın 8. maddesinin birinci ve altıncı fıkralarında belirtilen stratejik yatırımlar ile 17. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli yatırım konularında yapılan yatırımlar için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kaynaklı Türk Lirası cinsinden “Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi” için sağlanacak faiz ve kâr payı desteği beş puan olarak düzenlenmiştir.

Değişiklik Kararı ile Karar’a eklenen Geçici Madde 15 ile “Yatırım teşvik belgeleri kapsamında, elemanları dizili baskılı devre kartı (PCBA) üretiminden başlayan cep telefonu üretimine yönelik yatırımlar için, üretim kapasitesi ile uyumlu olmak ve cep telefonu üretiminde kullanılmak kaydıyla yan demonte haldeki (SKD) aksam ve parçalar 31/8/2021 tarihine kadar gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilebilir.” düzenlemesi getirilmiştir.

Nihayet Değişiklik Kararı ile 11. Maddenin birinci fıkrasına eklenen (f) bendi 20.11.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde; asgari 50.000.000 TL tutarındaki elektrik veya hidrojenle çalışan ulaşım araçları imalatını da içeren sanayi tesisi yatırımlarının öncelikli yatırım konuları kapsamına alınmasına ilişkin değişiklik, 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde; Değişiklik Kararı ile eklenen Geçici Madde 15 hükmü 01.07.2020 tarihinde; Ar-Ge ve çevre yatırımlarının öncelikli yatırım konuları kapsamına alınmasına ilişkin değişiklik ise ayrıca bir yürürlük tarihi belirtilmediğinden Resmî Gazete’de yayımlandığı gün olan 17.12.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Daha fazla bilgi ve destek için info@lbfpartners.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 


[1] Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’a ilişkin ayrıntılı bilgi için internet sitemizde yayımlanan “YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

PDF Formatında Görüntüleyiniz