Yayınlar Geri Dön

PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ DEĞİŞTİ

18.02.2017

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından, 18 Şubat 2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan VI-104.1.a sayılı “Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği (VI-104.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” (“VI-104.1.a sayılı Değişiklik Tebliği”), piyasa bozucu eylemlerin kapsamına ilişkin önemli birtakım değişiklikler getirmektedir. VI-104.1.a sayılı Değişiklik Tebliği ile getirilen değişiklikler aşağıda izah edilmektedir.

I. Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 6 ncı maddesinde “İletişim veya haberleşme yoluyla işlenen piyasa bozucu eylemler” düzenlenmiştir. Anılan maddenin birinci ve ikinci fıkralarında önemli değişiklik gerçekleştirilmiştir. Değişik metinler aşağıda yer almaktadır.

Eski metin

Değişiklikten sonra

(1) Sermaye piyasası araçlarının fiyatları, değerleri veya yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikte veya bunlara etki edebilecek piyasa göstergelerine ilişkin olarak yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi vermek, söylenti çıkarmak, haber vermek, özel durum açıklaması yapmak, yorum yapmak veya rapor hazırlamak, piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen hususların yalan, yanlış veya yanıltıcı olduğunu bilen yahut bilmesi gerekenler tarafından yayılması piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilir.

(1) Sermaye piyasası araçlarının fiyatları, değerleri veya yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikte veya bunlara etki edebilecek piyasa göstergelerine ilişkin olarak yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi verilmesi, söylenti çıkarılması, haber verilmesi, özel durum açıklaması yapılması, yorum yapılması veya rapor hazırlanması, bu fiilleri gerçekleştirenler tarafından söz konusu fiillerin gerçekleştirilmesinden önce veya sonra ilgili sermaye piyasası aracında her türlü emir verilmesi ve/veya işlem yapılması halinde piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen hususların yalan, yanlış veya yanıltıcı olduğunu bilen yahut bilmesi gerekenler tarafından yayılması, bu fiili gerçekleştirenler tarafından söz konusu fiilin gerçekleştirilmesinden önce veya sonra ilgili sermaye piyasası aracında her türlü emir verilmesi ve/veya işlem yapılması halinde piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilir.

Tebliğ değişikliği öncesinde maddede sayılan fiillerin işlenmesi başlı başına piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilirken, değişiklik ile birlikte söz konusu fiillerin işlenmesinin piyasa bozucu eylem sayılabilmesi şarta bağlanmıştır. Bu şart, bu fiilleri gerçekleştirenler tarafından söz konusu fiillerin gerçekleştirilmesinden önce veya sonra ilgili sermaye piyasası aracında her türlü emir verilmesi ve/veya işlem yapılmasıdır. Anılan şartın gerçekleşmesi ile birlikte söz konusu eylemler piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilir.

II. Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 8 inci maddesinde “Piyasa bozucu eylem sayılmayan haller” iki fıkra halinde düzenlenmişken, değişiklik ile tek fıkra halinde ve daha genel bir şekilde düzenlenmiştir. Değişik metin aşağıda yer almaktadır.

Eski metin

Değişiklikten sonra

(1) Kanunun 108 inci maddesinde yer alan bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı sayılmayan hâller piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilmez.

(2) Gazetecilerin basın meslek ilkeleri ve etiğine uygun olarak yürüttükleri mesleki faaliyetleri;

a) Haber veya yorumların yayımlanmış olmasından dolayı doğrudan veya dolaylı olarak haksız menfaat temin edilmemesi,

b) Haber veya yorumların bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı suçlarından herhangi birini işleyen şahıslarla anlaşmalı olarak ya da bu şahısların yönlendirmesiyle yayımlanmamış olması,

c) Haber veya yorumların yayımlanmasından önce ilgili sermaye piyasası aracında işlem yapılmaması veya bu hususların başkalarına aktarılmaması

şartıyla piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilmez.

“(1) Kanunun 108 inci maddesinde yer alan bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı sayılmayan hâller, basın özgürlüğü kapsamındaki faaliyetler ile Kanunun 104 üncü maddesi kapsamına girmeyen eylem ve işlemler piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilmez.

Tebliğ değişikliği öncesinde, gazetecilerin basın meslek ilkeleri ve etiğine uygun olarak yürüttükleri mesleki faaliyetleri belirli koşulların varlığı halinde piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilmez iken, değişiklik ile birlikte “basın özgürlüğü kapsamındaki faaliyetler”in genel olarak piyasa bozucu eylem sayılmayacağı hükme bağlanmıştır. Böylelikle Tebliğe ilişkin olarak gazetecilere tanınmış olan istisna basın özgürlüğü kapsamındaki faaliyetlerin tamamını kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Maddede ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu’nun 104 üncü maddesi kapsamına girmeyen eylem ve işlemlerin piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilmeyeceği açıkça hükme bağlanmıştır.

 

 

PDF Formatında Görüntüleyiniz