Yayınlar Geri Dön

KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME SUÇU NEDENİYLE VERİLEN CEZALARIN İNFAZINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİKLİK YAPILDI

05.08.2021

KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME SUÇU NEDENİYLE VERİLEN CEZALARIN İNFAZINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİKLİK YAPILDI

28.07.2021 tarih ve 31551 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7333 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (“Değişiklik Kanunu”) 17’nci maddesi kapsamında, 5941 sayılı Çek Kanunu’nun (“Çek Kanunu”), Geçici 5’inci maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir.

Değişiklik Kanunu kapsamında öngörülen düzenlemeler doğrultusunda, Çek Kanunu’nun Geçici 5’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında uygulanacak olan cezaların infazına ilişkin esaslar yeniden düzenlenmiştir.

1. Cezaların İnfazının Durdurulmasında Dikkate Alınacak Tarih Değiştirilmiştir.

Değişiklik Kanunu öncesinde, Çek Kanunu’nun Geçici 5’inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, 24.03.2020 tarihine kadar karşılıksız çek keşide etme suçu işleyen ve bu nedenle mahkûm olan kişi hakkında uygulanacak olan cezaların infazının durdurulacağı öngörülmüştü.

Değişiklik Kanunu ile birlikte, cezanın infazının durdurulması için dikkate alınan karşılıksız çek keşide etme suçunu işleme tarihi değiştirilmiş ve 30.04.2021 tarihine kadar karşılıksız çek keşide suçunu işlemiş ve bu sebeple mahkûm olmuş kişilerin cezalarının infazının durdurulacağı öngörülmüştür.

Böylelikle, 30.04.2021 ve daha önceki bir tarihte karşılıksız çek düzenlemiş ve bu nedenle mahkûm olmuş kişilerin cezalarının infazı, Çek Kanunu’nun Geçici 5’inci maddesinde yer alan hüküm ve koşullar çerçevesinde durdurulacaktır.

2. Karşılıksız Çekten Doğan Borcun Ödenmesine İlişkin Esaslar Yeniden Düzenlenmiştir.

Çek Kanunu’nun Geçici 5’inci maddesinin birinci fırkasında, karşılıksız çek keşide etmek nedeniyle hükmedilen cezanın infazının durdurulması ile birlikte, hükümlünün söz konusu çekten kaynaklanan borcunun ifasına ilişkin düzenlemeler de yer almaktadır.

Değişiklik Kanunu öncesinde hükümlünün, tahliye tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorunda olduğu ve kalan kısmın ise bir yıllık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla on beş eşit taksitle ödemesi durumunda mahkeme tarafından, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verileceği düzenlenmişti. Ayrıca infazın durdurulduğu tarihten itibaren en geç bir yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin ödenmediği takdirde alacaklının şikâyeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verileceği öngörülmüştü.

Değişiklik Kanunu ile birlikte, hükümlü tarafından yapılacak ödemelere ilişkin esaslar yeniden düzenlenmiştir.

Bu doğrultuda, çek bedelinin Değişiklik Kanunu’nun yayımı tarihi itibarıyla ödenmeyen kısmının onda birinin hükümlü tarafından 30.06.2022 tarihine kadar ödenmesi gerektiğine açıkça yer verilmiştir. Çek bedelinin kalan kısmının ise 30.06.2022 tarihinden itibaren ikişer ay arayla on beş eşit taksitle ödenmesi durumunda mahkemece, ceza mahkûmiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilecektir. 30.06.2022 tarihine kadar çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin ödenmemesi halinde, alacaklının şikâyeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilecektir.

Ayrıca aynı fıkraya eklenen cümle kapsamında, yukarıda yer verilen usul ve esasların, 30/4/2021 tarihine kadar işlenmiş ve yargılaması devam eden suçlar bakımından, çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin 30/6/2022 tarihine kadar ve bu fıkrada belirtilen taksitlerin süreleri içinde alacaklıya ödenmesi koşuluyla, infaz aşamasında uygulanabileceği öngörülmüştür.

3. Sonuç

Değişiklik Kanunu’nun 17’nci maddesi kapsamında Çek Kanunu’nun Geçici 5’inci maddesinde yapılan değişiklikler ile, karşılıksız çek keşide etme suçu nedeniyle verilen mahkûmiyet hükümlerinin infazında önemli değişiklikler yapılmış ve karşılıksız çekten kaynaklanan borcun ödenmesine ilişkin düzenlemeler netleştirilerek uygulamadaki belirsizlikler giderilmiştir.

Daha fazla bilgi ve destek için info@lbfpartners.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

LBF Partners

Avukatlık ve Danışmanlık

 

 

PDF Formatında Görüntüleyiniz