Yayınlar Geri Dön

İNTERNET ALAN ADLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

29.04.2021

İNTERNET ALAN ADLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından hazırlanan İnternet Alan Adları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”), 20 Nisan 2021 tarihinde 31460 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik Yönetmeliği, yakın zamanda geçiş yapılacak olan “.tr” Ağ Bilgi Sistemi (“TRABİS”) öncesinde getirdiği yenilikler ile TRABİS’e hazırlık mahiyetinde olup, Değişiklik Yönetmeliği ile getirilen yenilikler kısaca aşağıdaki gibidir.

I.         Değişiklik Yönetmeliği Öncesi Durum

7 Kasım 2010 tarihli, 27752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnternet Alan Adları Yönetmeliği (“Yönetmelik”) ile birlikte “.tr” uzantılı alan adlarının tahsisi yetkisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi (“ODTÜ”) bünyesinde bulunan Nic.TR’den Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (“BTK”) devredilmiştir. Yetki devrini takiben TRABİS’in oluşturulması ve yetki devrine ilişkin 21 Aralık 2018 tarihinde BTK ve ODTÜ arasında bir protokol imzalanmıştır. Anılan protokol uyarınca Ağustos 2020 tarihinde TRABİS’in faaliyete geçeceği kararlaştırılmış olup, İnternet Alan Adları Tebliği’nin Geçici 4’üncü maddesi uyarınca gerekli işlemlerin tamamlanmasını müteakip BTK tarafından ilan edilmesiyle birlikte TRABİS faaliyete geçecektir. Bu geçiş süreci henüz devam etmekteyken, 20 Nisan 2021 tarihinde Değişiklik Yönetmeliği Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

II.        Değişiklikler

Değişiklik Yönetmeliği ile getirilen değişiklikler, kısaca aşağıdaki gibi özetlenebilir:

  1. Yönetmelik’te yer verilen tahsise kapalı adlar listesi tanımının kapsamından alt alan adları çıkartılmış; tahsise kapalı adlar lisesi, “mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olma gibi sebeplerle tahsisine izin verilmeyen alan adlarından oluşan liste” olarak tanımlanmıştır.
  2. Tanımlardaki bir diğer değişiklik ise Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı (“UÇHS”) tanımındadır. Değişiklik Yönetmeliği ile, alan adları ile ilgili ihtilafların çözüm sürecini hakemler veya hakem heyetleri vasıtasıyla yürüten “kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler veya uluslararası kuruluşları” şeklindeki UÇHS tanımı terk edilmiş ve UÇHS’yi oluşturabilecek aktörlerin sayımından vazgeçilerek bu faaliyeti yürüten taraflar UÇHS olarak belirlenmiştir.
  3. Değişiklik Yönetmeliği’nde, alan adından feragat edilmesi halinde alan adının tahsisi için alınan ücretin iade edilmeyeceği düzenlenmiştir. Ayrıca Değişiklik Yönetmeliği öncesinde, yeniden tahsise açılan alan adlarının tahsisi için üç ay süre ile tahsis başvurusu yapılamazken, bu süre Değişiklik Yönetmeliği ile birlikte iki aya çekilmiştir.
  4. Feragat edilen alan adının yeniden tahsise açılmasına ilişkin hususların düzenlenmesi BTK’nın takdirine bırakılmıştır. BTK ayrıca belgeli tahsis edilen alt alan adları için başvuru esnasında sunulan bilgi ve/veya belgelerin geçerliliğini yitirdiğinin tespit edilmesi durumunda ilgili alan adı tahsisini iptal edebilecektir.
  5. BTK’ye, kayıt kuruluşlarının ve UÇHS’lerin faaliyetine son vermek dahil gerekli idari yaptırımları uygulama yetkisi verilmiştir. BTK ayrıca internet alan adlarına ilişkin pazar koşulları, uyuşmazlık sayıları gibi hususları dikkate alarak faaliyet gösterecek UÇHS sayısına sınır getirebilecektir.
  6. Faaliyet gösteren asgari bir UÇHS’nin bulunmaması durumunda, Yönetmelik’te düzenlenen alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizması bir UÇHS faaliyete geçene kadar BTK tarafından belirlenen tarafça işletilecektir.
  7. Değişiklik Yönetmeliği’nde belirtildiği üzere, anılan alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmasına TRABİS’in faaliyete geçmesinden önce tahsis edilmiş alan adları için başvurulamayacaktır. Ancak bu alan adlarından TRABİS faaliyete geçtikten sonra yenileme işlemi yapılanlar için uyuşmazlık çözüm mekanizmasına başvuru yapılabilecektir.
  8. Kayıt kuruluşları, TRABİS’e entegre olan sistemlerini ve yedeklerini Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulundurmakla ve alan adı ihtilaflarına ilişkin kendisine iletilen mahkeme kararları ile UÇHS’nin kendisine ilettiği ihtilafa konu olan alan adlarına ilişkin hakem heyeti kararlarının gereğini yerine getirmekle yükümlü kılınmıştır. UÇHS’ler kendisine iletilen kararı BTK’ye ve şikâyetle ilgili taraflarla birlikte Değişiklik Yönetmeliği’ne göre ilgili kayıt kuruluşlarına da bildirecektir.

Daha fazla bilgi ve destek için info@lbfpartners.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

LBF Partners

Avukatlık ve Danışmanlık

PDF Formatında Görüntüleyiniz