Yayınlar Geri Dön

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAYİ DENETİM SİSTEMLERİNİN KURULMASI VE UYGULANMASI İÇİN TÜZEL KİŞİLERİN YETKİLENDİRİLMESİ HAKKINDA KURUL KARARINI YAYIMLADI

04.08.2021

 

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAYİ DENETİM SİSTEMLERİNİN KURULMASI VE UYGULANMASI İÇİN TÜZEL KİŞİLERİN YETKİLENDİRİLMESİ HAKKINDA KURUL KARARINI YAYIMLADI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 7 nci maddesinin altıncı fıkrasına dayanarak 03/08/2021 tarihli ve 31557 sayılı Resmi Gazete’de yayımladığı 29/07/2021 tarihli ve 10338 sayılı Bayi Denetim Sistemlerinin Kurulması ve Uygulanması İçin Tüzel Kişilerin Yetkilendirilmesi Hakkında Kurul Kararı’yla (“Karar”) bayi denetim sistemlerinin kurulması, uygulanması, bakım ve onarımı konularında akaryakıt dağıtım şirketlerine hizmet vermek isteyen  tüzel kişilerin EPDK tarafından yetkilendirilmesi, yetkilendirilmiş kişilerin hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde uygulanacak idari yaptırımları belirledi.

Yayımlanan kararla getirilen düzenlemeler kısaca aşağıdaki gibidir:

 

I.         İZİN ALABİLME KOŞULLARI DÜZENLENDİ

Kurum, yetkilendirilmiş otomasyon şirketi olarak faaliyet göstermek için izin başvurusunda bulunan şirketler için Karar’ın 5 inci maddesinde idari, mali ve teknik koşullar getirdi. Buna göre:

a) İdari koşullar;

         1. Ek-2’de yer alan nitelikte ve sayıda personel çalıştırması,[1]

         2. Ek-2’de yer alan kalite belgelerine sahip olması,[2]

         3. Marka Tescil belgesine sahip olması,

zorunludur.

b) Mali koşullar;

       1. Bir önceki yıl için ilgili vergi dairesine sunulan şirket bilançosunda en az 15 milyon TL öz kaynaklar toplamı olması, tüzel kişiliğin müracaatta bulunduğu takvim yılı içerisinde kurulmuş olması halinde ise asgari 15 milyon TL ödenmiş sermayeye sahip olması,

         2. Bir önceki yıl için ilgili vergi dairesine sunulan şirket bilançosunda[3];

                 a) cari oranın en az “1,5” olması (dönen varlıklar/kısa vadeli yabancı kaynak),

                 b) likidite oranının en az “1” olması ((hazır değerler+menkul kıymetler+alacaklar)/ kısa vadeli yabancı kaynak)),

       3. Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcu ile vergi dairelerine 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmaması,

zorunludur.

c) Teknik koşullar;

        1. Servis hizmetinin hizmet alımı ile sağlanması durumunda, her bir coğrafi bölgede asgari 3 adet olmak üzere farklı şehirlerde hizmet verecek toplam en az 30 adet yetkili servis bulunması, izin tarihinden itibaren bir yıl içerisinde yetkili servislerin faaliyetlerine ilişkin “TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi”ne sahip olması, her bir yetkili serviste en az bir personelin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenmiş “Ölçü ve Ölçü Aletleri Tamir ve Ayar Yetki Belgesi”ne veya Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenmiş “Ödeme Kaydedici Cihazlar Yetkili Firma Belgesi”ne sahip olması,

      2. Servis hizmetinin başvuru sahibinin kendi personeli tarafından sağlanması halinde ise her bir coğrafi bölgede asgari 10 olmak üzere toplamda bu konuda mesleki yeterliliğe sahip 140 personel bulunması,

        3. Ek-2’de yer alan koşullara sahip hizmet verecek çağrı merkezi bulunması,

zorunludur.

Yukarıda anılan şartların yanı sıra EPDK, başvuru sahibinden her türlü ek bilgi ve belgeyi talep etme hakkını da mahfuz tutmaktadır. Başvurunun yapılmasının ardından eksik bilgi ve belgeler yoksa karara bağlanmak üzere Kurul’a sunulacaktır. Kurul’un kararı ile yetkilendirilmiş otomasyon şirketi izni alan şirketler, iznin EPDK sitesinde yayınlanmasından sonra hizmet vermeye başlayabileceklerdir.

 

II.        YETKİLENDİRİLMİŞ OTOMASYON ŞİRKETLERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DÜZENLENDİ

Karar’a göre, yetkilendirilmiş otomasyon şirketleri faaliyetlerini yürütürken;

 • TS, EN, ISO, IEC standartlarından herhangi birine, bu standartlar da yoksa, TSE tarafından kabul gören diğer standartlara ve/veya dokümanlara uygun yürütmek ve standartlarda belirtilen uygun cihaz ve ekipman kullanmakla,
 • Oluşan arızalara dağıtıcının talebi ve/veya doğrudan tespit edilmesi üzerine 24 saat içerisinde müdahale etmekle
 • Yılda en az iki kere olmak üzere hizmet verdiği akaryakıt istasyonunda bayi denetim sisteminin ilgili mevzuata uygun olarak çalıştığını denetlemek ve bu denetimde gerçekleştirilen işlemleri kayıt altına almakla
 • Talep edilmesi durumunda istenen her türlü bilgi ve belgeyi Kuruma sunmakla
 • Başvuru sürecinde aranan şartları izin süresince de karşılamakla
 • Hizmet vereceği dağıtıcı lisans sahibi ile yapacağı sözleşme neticesinde verilecek hizmetin koşullarını belirlemekle

yükümlü kılınmıştır.

Aynı zamanda yayınlanan bu kararla birlikte, yetkilendirilmiş otomasyon şirketinin, dağıtıcı ile yaptığı sözleşmeyi EPDK’ya sunmadan bayi denetim sistemi kurma, uygulama, bakım ve onarım faaliyetinde bulunması yasaklanmıştır.

Şirketlere faaliyetleri boyunca elde ettiği ticari sır niteliğinde olan bilgilerin güvenliği ve gizliliğini sağlama sorumluluğu yüklenmiştir.

Yetkilendirilmiş otomasyon şirketi ve kendisinin sözleşme yaptığı dağıtıcı lisans sahibi anılan Karar’ın 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre;

 • Bayi denetim sistemine ait her türlü cihaz ve ekipmanın dışarıdan yetkisiz kişilerin müdahalesini önleyecek şekilde eksiksiz ve tam olarak kurulmasından
 • Bayi denetim sistemine izinsiz müdahaleyi ve bayideki kayıt dışı ikmali anında tespit etmeye yönelik otomatik uyarı sisteminin kurulmasından,
 • 1240 sayılı Karar’ın eki olan “Otomasyon Sistemi Kılavuzu’nda belirlenen usul ve esaslar dâhilinde verilerin;
 • Yetkisiz kişilerce müdahale edilemeyecek şekilde doğru olarak üretilmesi, korunması ve saklanmasından,
 • Kuruma doğru ve eksiksiz şekilde gönderilmesinden,

müştereken sorumludur.

 

III.      İZİN ve VİZE BEDELLERİ İLE BUNLARIN SÜRELERİ BELİRLENDİ

Karar’da  izin süresi altı yıl olarak belirlenmiş olup; izin süresi bitiminden en fazla altı ay, en az üç ay önce yetkilendirilmiş otomasyon şirketinin vize bedelini yatırarak vizesini altı yıl daha uzatabileceği hüküm altına alınmıştır. Bu sürede başvuru yapmayan yetkilendirilmiş otomasyon şirketi artık yalnızca yeni izin başvurusu yapabilecektir.

2021 yılı için vize bedeli 250.000 TL olarak belirlenmiştir.

 

IV.       DAĞITICI LİSANS SAHİPLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ BELİRLENDİ

Karar kapsamında dağıtıcı lisans sahiplerinin yükümlükleri de ayrıca belirlendi. Buna göre dağıtıcı lisansı sahipleri;

 • Bayi denetim sisteminin kurulması, uygulanması, bakım ve onarımı faaliyetlerine ilişkin yükümlülüklerini sadece aralarında sözleşme yaptıkları yetkilendirilmiş otomasyon şirketi aracılığı ile yerine getirmek,
 • Bayi denetim sistemi kapsamında Ek-3’te yer alan koşulların yetkilendirilmiş otomasyon şirketi tarafından sağlanması için gerekli tedbirleri almak,
 • Bayilerine ait her bir akaryakıt istasyonunda, bayi denetim sisteminin kurulması, uygulanması, bakım ve onarımı için yetkilendirilmiş yalnızca bir otomasyon şirketinden hizmet almakla,

yükümlü kılınmışlardır.

 

V. KARAR KAPSAMINDA VERİLEN İZİNLERİN İPTALİ VE SONA ERMESİ PROSEDÜRLERİ DÜZENLENDİ

Karar’ın 8 inci maddesinde, iznin ne zaman ve hangi koşullarda sona ereceği düzenlenmiştir. Buna göre, Kurumca yürütülecek ön araştırma ve soruşturma neticesinde kanun ve ilgili mevzuata aykırı fiil işlediği anlaşılan veya yapılan talep veya işlemlerde, kanuna karşı hile veya yalan beyanda bulunulduğunun tespiti hâlinde yetkilendirilmiş otomasyon şirketine ait izin Kurul tarafından iptal edilecektir.

Başvuru koşulları kısmında düzenlenen, “likidite oranının en az 1 olması” ile “servis hizmetinin hizmet alımı ile sağlanması durumunda, her bir coğrafi bölgede asgari 3 adet olmak üzere farklı şehirlerde hizmet verecek toplam en az 30 adet yetkili servis bulunması, izin tarihinden itibaren bir yıl içerisinde yetkili servislerin faaliyetlerine ilişkin “TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi”ne sahip olunması, her bir yetkili serviste en az bir personelin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenmiş “Ölçü ve Ölçü Aletleri Tamir ve Ayar Yetki Belgesi”ne veya Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenmiş “Ödeme Kaydedici Cihazlar Yetkili Firma Belgesi”ne sahip olması şartlarını belirtilen süre (ilki için belirtilen süre, şartın sağlanamadığının tespitinden itibaren bir sonraki takvim yılının bilançosuna kadar, ikincisi içinse izin tarihinden itibaren 1 yıl) içinde karşılayamaması durumunda izin, Kurul tarafından sona erdirilecektir.

İzin, süresinin bitiminde veya ticari faaliyetinin sona ermesi ya da yetkilendirilmiş otomasyon şirketi hakkındaki iflas kararının kesinleşmesi hallerinde kendiliğinden sona erecektir.

Yetkilendirilmiş otomasyon şirketinin izni sonlandırmak istediği durumda, sonlandırma işleminden en az altı ay önce şirket, hizmet verdiği dağıtıcı lisans sahiplerini yazılı olarak bilgilendirmelidir.

 

VI. UYGULANACAK İDARİ YAPTIRIMLARA İLİŞKİN HÜKÜK İHDAS EDİLDİ

Karar’ın 9 uncu maddesinde “Yetkilendirilmiş otomasyon şirketinin ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesi gereği işlem tesis edilir” denilerek uygulanacak idari yaptırımlarda 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’na başvurulacağına işaret etmiştir. Referans verilen kanun maddesine 29/04/2921 tarihinde eklenen (h) bendiyle: “Denetim sistemini usulüne uygun olarak kurmak ve uygulamak üzere yetkilendirilen tüzel kişilere, yükümlülüklerini yerine getirmemeleri hâlinde dağıtıcı lisansı sahibine (ç) bendi uyarınca uygulanan cezanın onda biri uygulanır” hükmü getirilmiştir.

Buna göre, yükümlülüğünü yerine getirmeyen otomasyon şirketi, bir önceki yılda ilgili lisansa konu petrol piyasası faaliyetine ilişkin net satış hasılatının on binde on ikisi oranında idari para cezasına muhatap olacaktır.

 

Daha fazla bilgi ve destek için info@lbfpartners.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

LBF Partners

Avukatlık ve Danışmanlık

 


[1] Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden mezun olmuş en az 5 yıl tecrübeli toplam 10 kişi.

[2]ISO 18295-1 Müşteri İletişim Merkezleri İçin Şartlar

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

[3] Başvuru sahibi tüzel kişiliğin müracaatta bulunduğu takvim yılı içerisinde kurulmuş olması halinde bu koşulları bir sonraki takvim yılına ait bilançoda sağlaması zorunludur.

PDF Formatında Görüntüleyiniz