Yayınlar Geri Dön

7222 SAYILI KANUN İLE SERMAYE PİYASASI KANUNUNDA ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEM, AYRILMA HAKKI VE ZORUNLU PAY ALIM TEKLİFİNE İLİŞKİN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

05.03.2020

 

7222 SAYILI KANUN İLE SERMAYE PİYASASI KANUNUNDA ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEM, AYRILMA HAKKI VE ZORUNLU PAY ALIM TEKLİFİNE İLİŞKİN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
 
7222 sayılı Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7222 sayılı Kanun”) 25 Şubat 2020 tarihli ve 31050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 7222 sayılı Kanun ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda (“Sermaye Piyasası Kanunu”) ortaklığın yapısına ilişkin temel işlemler olan önemli nitelikteki işlemler, ayrılma hakkı ve zorunlu pay alım teklifi başta olmak üzere piyasa aktörlerini etkileyen önemli değişiklikler getirildi.
 
7222 sayılı Kanun ile Sermaye Piyasası Kanunu’nda önemli nitelikteki işlemler, ayrılma hakkı ve zorunlu pay alım teklifine ilişkin getirilen önemli değişiklikler ana hatlarıyla aşağıda üç başlık halinde ele alınmıştır.
 
I. Önemli Nitelikteki İşlem Kriterinin Belirlenmesi
 
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının eski halinde halka açık ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri beş madde halinde örnekleme olarak sayılmış ve “gibi” hususlar denilerek herhangi bir kriter belirtmeksizin bunlara benzer işlemlerin önemli nitelikte işlem olarak kabul edileceği belirtilmişti. 7222 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu’nun 23 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile önemli nitelikteki işlemlerin; birleşme, bölünme işlemlerine taraf olunması, tür değiştirme veya sona erme kararı alınması, imtiyaz öngörülmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirilmesi olarak örnekleme yoluna gidilmiş ve devamında bu tip işlemlerin yatırımcıların yatırım kararlarının değişmesine yol açacak ortaklığın yapısına ilişkin temel işlemler olduğu belirtilerek anılan türde işlemlerin Sermaye Piyasası Kanunu’nun uygulanması kapsamında önemli nitelikte işlem sayılacağı düzenlenmiştir. Yapılan bu değişiklikle Kurul, önemli nitelikteki işlemleri, önemlilik ölçüsü de dahil olmak üzere bu nitelikteki işlemlerde bulunabilmesi veya kararların alınabilmesi için uyulması zorunlu usul ve esasları, halka açık ortaklıkların niteliğine göre belirlemeye yetkili kılınmıştır. 
 
II. Ayrılma Hakkı Kapsamındaki Değişiklikler
 
Özellikle hâkim ortak tarafından yönetilen şirketlerde azınlık pay sahiplerinin korunması ve paylarını borsada dilediği şekilde satma imkânı olmayan küçük ortakların sahip olduğu paylar için likidite sağlanması bakımından önemli bir işleve sahip olan ayrılma hakkının kullanılmasını düzenleyen Sermaye Piyasası Kanun’un 24 üncü maddesi 7222 sayılı Kanun’un 26 ncı maddesi ile değiştirilmiştir. 
 
Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 24 üncü maddesinde yapılan değişiklikler aşağıda ana hatlarıyla ele alınmıştır.
 
- Ayrılma Hakkının, Ayrılma Hakkına Konu Önemli Nitelikteki İşlemin Kamuya Açıklanma Tarihinde Sahip Olunan Paylar Bakımından Kullanılabilmesi. 
 
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 24 üncü maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle; yatırımcıların ayrılma haklarını, ayrılma hakkına konu önemli nitelikteki işlemin kamuya açıklandığı tarihte sahip oldukları paylar için kullanabilecekleri belirtilmiş olup; Kurul’a, halka açık ortaklığın niteliğine göre buna ilişkin esasları düzenleme konusunda yetki verilmiştir. 
 
- Ayrılma Talebine Konu Payların Adil Bedel Üzerinden Satın Alma Yükümlülüğü 
 
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 24 üncü maddenin birinci fıkrasında yapılan diğer bir değişiklik; halka açık ortaklığın ayrılma talebine konu payları sahibinin talebi üzerine adil bedel üzerinden satın alma yükümlülüğü getirilmiş olmasıdır. Böylece ayrılma hakkının kullanılmasında halihazırda baz alınan otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama esası terk edilerek adil fiyat esasına geçilmesine yönelik düzenleme getirilmiştir.
 
- Ayrılma Talebine Konu Payların Pay Sahiplerine Önerilme İmkanı
 
Ayrılma talebine konu payların ortaklık tarafından satın alınmadan önce rüçhan hakkına veya önalım hakkına benzer bir şekilde ilk olarak pay sahiplerine önerilme hakkının tanınmasına imkan veren düzenlemeye yine Sermaye Piyasası Kanunu’nun 24. Maddesinin birinci fıkrasında yer verilmiş olup; ayrılma talebine konu payların ortaklık tarafından satın alınmasından önce diğer pay sahiplerine veya yatırımcılara önerilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi Kurul'a bırakılmıştır.
 
- Genel Kurulda Haksız Şekilde Oy Kullanması Engellenen Pay Sahibinin Ayrılma Hakkında Faydalanabilmesi
 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu genel kurul kararları aleyhine iptal davası açılmasına ilişkin 446 ncı maddesindeki ifadelerle uyumlu hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kanunun 24 üncü maddesi ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle “önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılmasına haksız bir biçimde engel olunmasına” ek olarak  pay sahibinin genel kurula katılmış olmakla birlikte oy kullanmasının haksız şekilde engellenmesi, çağrının usulüne göre yapılmaması veya gündemin gereği gibi ilan edilmemesi hallerinde de muhalif kalma ve muhalefeti tutanağa kaydettirme şartı aranmaksızın ayrılma hakkından faydalanabilmesi imkanı getirilmiştir. Bir başka deyişle, pay sahipleri genel kurula katılarak oy kullanması haksız şekilde engellenmiş veya genel kurula katılmakla birlikte oy kullanması haksız şekilde engellenmiş, pay sahiplerinin genel kurula katılmaları için usulüne göre çağrı yapılmamış veya genel kurul gündemi gereği gibi ilan edilmemiş olan halka açık ortaklıklarda pay sahibi olan yatırımcılar ayrılma talebine konu paylarını satın alması için Kurul’un getireceği düzenlemeye göre halka açık ortaklığa veya pay sahiplerine önererek ayrılma haklarını kullanabileceklerdir.  
 
- Kurul Yetkilerinin Kapsamının Genişletilmesi
 
Ayrıca, Sermaye Piyasası Kanunun 24 üncü maddenin 3 üncü fıkrasının kapsamı genişletilerek Kurul’a ayrılma hakkına ilişkin olarak ortaklığın niteliğine göre muafiyet öngörebilme yetkisi verilmiştir. Bu çerçevede, kurtarma amaçlı birleşmeler, ayrılma hakkının kullanılması halinde sermaye kaybı ve borca batıklık belirtilerinin başlaması gibi bazı hususlar dikkate alınarak Kurul’un ortaklık bazında başvuru üzerine muafiyet hali tanımasına imkan sağlanmıştır. 
 
III. Pay Alım Teklifi Zorunluluğunda İktisap Tarihinin Belirlenmesi 
 
Halka açık anonim ortaklıklarda yönetim kontrolünü sağlayan pay veya oy haklarının iktisabı durumunda ortaya çıkan pay alım teklifinde bulunma zorunluluğunun borsa şirketlerinin el değiştirmelerinde ilave bir maliyet yarattığı göz önüne alınarak bu maliyetin azaltılması amacıyla 7222 sayılı Kanun’un 27 nci maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunun 26 ncı maddesinde değişiklik yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına “Halka açık ortaklıklarda yönetim kontrolünü sağlayan payların veya oy haklarının iktisap edilmesi hâlinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “söz konusu payların veya oy haklarının iktisabının kamuya açıklandığı tarihte pay sahibi olan” ibaresi eklenerek hangi tarihte pay sahibi olanlar açısından pay alım teklifinde bulunma zorunluluğun hasıl olacağı hususuna açıklık getirilmiş ve zorunlu pay alım teklifi lehtarlarının kapsamı daraltılmıştır. 
 
Sonuç
 
7222 sayılı Kanun ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda yapılan değişikliklerle, önemli nitelikteki işlemlerin tespitinde dikkate alınacak temel kriterlerin belirlenmesi, karşılaştırmalı hukuktaki düzenlemelerden yararlanılarak ayrılma hakkının kullanılmasında adil fiyat esasına geçilmesi ve zorunlu pay alım teklifi lehtarlarının kapsamının daraltılması başta olmak üzere piyasa aktörlerini önemli ölçüde etkileyecek düzenlemelere yer verilmiştir.
 
Saygılarımızla 
 
LBF Partners 

PDF Formatında Görüntüleyiniz