Haberler Geri Dön

Genel 17.12.2015

Ortaklarımızdan Av. Mehmet Suat Kayıkçı, Galataport'un Danıştay sürecine ilişkin olarak Anadolu Ajansına değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Merkezli hukuk ve danışmanlık firması LBF Partners ortaklarından Mehmet Suat Kayıkçı ise, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi ve İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin birlikte, Galataport olarak bilinen "Salıpazarı Kruvaziyer Liman Alanı"na ilişkin, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından Şubat 2013'te hazırlanan "Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı" ile "Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı"nın yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay 6. Dairesi'nde dava açtığını hatırlattı. Açılan davada yürütmenin durdurulması talebinin Danıştay 6. Dairesi tarafından reddedilmesi üzerine davacıların, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na itiraz başvurusunda bulunduğunu anımsatan Kayıkçı, şunları anlattı: "Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, itiraz başvurusuna ilişkin değerlendirmesi neticesinde 2013/894 YD itiraz numaralı kararıyla uyuşmazlığın niteliği göz önünde bulundurulduğunda mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılması suretiyle uyuşmazlığın çözüme kavuşturulması gerektiği sonucuna varıldığından bu yola başvurulmaksızın verilen itiraza konu kararda hukuki isabet görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, yerinde yapılacak keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda yürütmenin durdurulması istemi hakkında yeniden karar verilmek üzere itirazın kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi." Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun itirazın kabulü yönündeki bu kararının, klasik anlamda icrai, yani dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasını gerektiren bir karar olmadığını belirten Kayıkçı, şöyle devam etti: "Zira mahkeme bu kararında idari işlemler hakkında yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için gerekli olan işlemin hukuka aykırılığı ve telafisi güç zarar unsurlarına ilişkin bir değerlendirme yapmamış, lakin ilk derece mahkemesinin karar verirken izlemesi gereken süreci eksik uygulamış olmasını gerekçe göstererek itirazı kabul etmiştir. Doğrudan ilk derece mahkemesinin izlemesi gereken sürece ilişkin yol gösteren işbu karar sonrasında ilk derece mahkemesi olarak Danıştay 6. Dairesinin, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararı doğrultusunda uyuşmazlığın niteliğine göre mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırarak, bu incelemeler sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda davacının yürütmenin durdurulması istemi hakkında yeniden karar vermesi gerekecektir."

Link