Publications Come back

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK ALANLARI YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

20.10.2016

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının (Bakanlık); kamu ve hazine taşınmazları ile özel mülkiyete konu taşınmazlarda büyük ölçekli yenilenebilir enerji kaynak alanları (YEKA) oluşturularak yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, bu alanların yatırımcılara tahsisiyle yatırımların hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesine ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretim tesislerinde kullanılan ileri teknoloji içeren aksamın yurt içinde üretilmesi ya da yurt içinden temin edilmesinin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırladığı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği (Yönetmelik) 9 Ekim 2016 tarihli ve 29852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Yenilenebilir enerji kaynak alanlarının belirlenmesi, bu alanlar için bağlantı görüşünün verilmesi ve kapasite tahsisinin yapılması, tahsis edilen bağlantı kapasitesinin yurt içinde üretim ve/veya yerli malı kullanım şartı ile kullandırılması ve bu amaçla yapılacak yarışma ve yarışmayı kazanan tüzel kişiler tarafından yenilenebilir enerji kaynak alanında kurulacak elektrik enerjisi üretim tesislerinin lisans müracaatları ve elektrik enerjisi satışına ilişkin usul ve esaslar Yönetmeliğin kapsamını oluşturmaktadır. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından etkin bir biçimde yararlanmak amacıyla Yönetmelik ile getirilmiş düzenlemelerin öncelikle güneş ve rüzgâr enerjisi santralleri yatırımlarının önünü açacağı düşünülmektedir. Bu amaçla daha önce enerji sektörü için önemli bir yatırım alanı olacağı düşünülerek enerji ihtisas endüstri bölgesi olarak belirlenen ve Resmi Gazete’de yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak ilan edilen bölgelerin tahsis edileceği kişilerin de bu Yönetmelik kapsamında belirleneceği düzenlenmiştir. Yönetmeliğin detayları aşağıda aktarılmaya çalışılmıştır. 

i)    YEKA’ların belirlenmesi 
Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yenilenebilir enerji kaynak alanlarının geliştirilebilmesi için iki farklı süreç öngörülmüştür. Buna göre, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yapılacak çalışmaların yanı sıra, YEKA Amaçlı Bağlantı Kapasite Tahsisi Yarışması ve bu yarışmanın sonrasında yapılacak çalışmalar ile de yenilenebilir enerji kaynak alanları belirlenebilmektedir.
Yenilenebilir enerji kaynak alanlarının Genel Müdürlük tarafından geliştirilmesi durumunda teknik ve idari çalışmalara yönelik yürütülecek süreç aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:
a)    Taşınmazlar üzerinde ön değerlendirme yapılır.
b)    Ön değerlendirme sonucunda Aday YEKA olarak ilan edilebileceği kararlaştırılan alan için TEİAŞ’tan bağlantı görüşü alınarak kapasite tahsisi yapılması istenir.
c)    Alınan bağlantı görüşü çerçevesinde, Genel Müdürlük internet adresinde bu alan Aday YEKA olarak ilan edilir.
d)    Aday YEKA için toplam kurulu güç kapasitesi belirlenir.
e)    Gerekmesi halinde kaynak türüne göre yeterli sayıda enerji amaçlı ölçüm istasyonları kurulur ve/veya kurdurulur. 
f)    Teknik ve ekonomik analizler neticesinde Aday YEKA üzerinde yatırım yapılıp yapılamayacağı hususunda değerlendirme yapılır.
g)    Aday YEKA üzerinde yatırım yapılabileceğinin değerlendirilmesi halinde; Aday YEKA, Genel Müdürlük internet adresindeki ilanından itibaren en geç 1 (bir) yıl içerisinde YEKA olarak Resmî Gazete’de ilan edilir.
h)    YEKA olarak ilan edilen alanda Bakanlığa ön yer tahsisi yapılır.
i)    Genel Müdürlük tarafından belirlenen YEKA’lar,  Bakanlığın hedef ve politikaları, kaynak türü, belirlenen kaynak potansiyeli ile tahmini birim elektrik enerjisi üretim maliyeti dikkate alınarak derecelendirilir.  Bakanlık tarafından yatırıma açılacak YEKA ve önceliği, belirlenir.
j)    YEKA’nın yatırıma hazır hale getirilebilmesi için Genel Müdürlük tarafından gerekli görülmesi halinde kaynak alanına ilişkin olarak çalışmalar yapılır ve/veya yaptırılır.
Yenilenebilir enerji kaynak alanı belirleme sürecini hızlandırmak ve mevcut potansiyel alanların YEKA kapsamında değerlendirilmesini sağlamak amacıyla YEKA Amaçlı Bağlantı Kapasite Tahsisi Yöntemi tercih edilebilmektedir. YEKA Amaçlı Bağlantı Kapasite Tahsisi ile YEKA geliştirilmesi durumunda yürütülecek süreç ise aşağıdaki gibi düzenlenmiştir: 
a)    Bakanlık tarafından ilan edilen bağlantı bölgeleri ve bağlantı kapasiteleri için kaynak türü bazında YEKA amaçlı bağlantı kapasite tahsisi yarışması açılır. 
b)    Başvuru sahipleri, ilan edilen bağlantı bölgesi ve bağlantı kapasitesinin tamamı için Şartnameye uygun olarak mali tekliflerini sunar.
c)    YEKA amaçlı bağlantı kapasite tahsisi yarışmasının düzenlenir. 
d)    Yarışmayı kazanan tüzel kişi ile Bakanlık arasında YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi imzalanır.
e)    Yarışmayı kazanan tüzel kişi belirleyeceği kullanılabilir santral sahalarını, Şartnamede belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte 90 (doksan)  gün içinde Genel Müdürlüğe önerir. 
f)    Tahsis edilen bağlantı bölgesi ve bağlantı kapasitesi için santral sahalarının tamamlanması ve uygun bulunması ile bu kullanılabilir santral sahaları Resmî Gazete’de YEKA olarak ilan edilir. 
g)    Yarışmayı kazanan tüzel kişi tarafından süresi içerisinde Genel Müdürlüğe sunulmayan veya süresi içerisinde tamamlanamayan santral sahalarına karşılık gelen kapasite, YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesinde belirtilen toplam kapasiteden düşürülerek iptal edilir.
YEKA amaçlı bağlantı kapasite tahsis yönteminde, alan seçimi ve gerekli etüt ve izinlerin YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi ve Şartname koşulları içerisinde yarışmayı kazanan tüzel kişi tarafından tamamlanması beklenmektedir. Aynı zamanda, yenilenebilir enerji kaynak alanının yatırıma hazır hale getirilmesi ve gerekli diğer iş ve işlemler karşılığında doğacak tüm masraflara yarışmayı kazanan tüzel kişinin katlanacağı ve bu işlemler veya gecikme nedeniyle tüzel kişinin zarar, ziyan ve benzeri ad altında herhangi bir talepte bulunmayacağı da Yönetmelik ile hüküm altına alınmıştır. 

ii)    Yenilenebilir enerji kaynak alanı kullanım hakkı yarışması ilanı, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi
Yönetmeliğin 6 ncı maddesi YEKA Kullanım Hakkı yarışma ilanını ve ilanda yer alması gereken asgari unsurları düzenlemektedir. 
Resmî Gazete’de ve Genel Müdürlük internet adresinde yayımlanması öngörülen yarışma ilanının asgari unsurları “YEKA’lara ilişkin teknik ve idari özellikler ile YEKA’nın bağlantı kapasitesi, YEKA amaçlı bağlantı kapasite tahsisi yönteminin tercih edilmesi halinde bağlantı bölgeleri bazında tahsis edilecek bağlantı kapasiteleri, YÜKT ve/veya YMKT şartı aranacak aksamın özellikleri ve üretim süreçleri, YEKA’nın YÜKT kapsamında değerlendirilmesi halinde kurulacak olan Fabrikaya ilişkin asgari kriterler, başvuru yapacak tüzel kişilerde aranacak şartlar, teminat mektubu, tutarı ve süresi, başvuru yeri, tarihi ve zamanı, yarışma yeri, tarihi ve zamanı, Şartnamenin temin edileceği yer ve tutarı, elektrik enerjisi alım tavan fiyatı ve alım süresi, Bakanlık tarafından gerekli görülen diğer bilgiler” olarak belirlenmiştir.
Yayımlanacak ilanın ardından yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretim faaliyetinde bulunmak için; ihtiyaçlara göre Bakanlık tarafından ilan edilen Şartnamede yer alan şartları haiz ve belirtilen aksamı yurt içinde imal edecek ve/veya yerli malı kullanmayı taahhüt eden tüzel kişiler başvuruda bulunabilecektir.
Yönetmeliğin 8 ve 9 uncu maddeleri ise ilan edilen YEKA kullanım hakkı yarışma başvurularının alınması ve incelenmesi sürecini ve bu incelemeyi gerçekleştirecek bir Komisyonun kuruluşunu düzenlemektedir.
Yarışmaya katılmak üzere sunulan başvuruların değerlendirilmesi amacıyla kurulan Komisyon; öncelikle evrak kontrolü yaparak belgelerinden (Başvuru Dilekçesi, Şartname alındı makbuzu, Teminat Mektubu, Mali Teklif zarfı ve onaylı Şartname) herhangi birinin eksik ve/veya hatalı olduğu tespit edilen başvuruları değerlendirme dışı bırakacaktır. Evrak kontrolünün, başvuru sahiplerinin huzurunda, ilanda belirtilen başvuru yeri, tarihi ve saatinde başvuruların evrak kayıt sırasına göre kapalı büyük zarfların açılması ile gerçekleştirileceği öngörülmektedir. Başvuru evraklarını doğru ve eksiksiz bir şekilde tamamlayan başvuru sahiplerinin başvuruları Komisyon tarafından kabul edilerek, başvurular için sunulan tüm bilgi ve belgeler üzerinden detay evrak incelemesine geçilecektir. 20 (yirmi) takvim günü içerisinde tamamlanması gereken bu sürecin tamamlanma tarihine göre yarışma için yeni tarih ve saat belirlenecek ve yarışma katılımcılarının beyan ettikleri tebligat adreslerine yarışma tarihinden en az 5 (beş) takvim günü öncesinde ayrıca bildirimde bulunulacaktır.

iii)    Yenilebilir enerji kaynak alanı kullanım hakkı yarışması 
Komisyon tarafından yapılan incelemeler neticesinde Yönetmelik ve Şartnamede belirlenen kriterleri sağladığı tespit edilen geçerli başvuru sahibi tüzel kişiler yarışmaya katılım hakkı kazanmaktadır. Yönetmeliğin 10 uncu maddesi YEKA kullanım hakkı yarışmasının usulü ve sonuçlandırılmasına ilişkin esasları düzenlemektedir.
Yarışmaya katılma hakkı elde eden başvuru sahiplerinin Mali Teklif zarfları yarışma ilanında belirtilen yer, tarih ve saatte başvuru sahibi yetkililerinin huzurunda Komisyon tarafından açılacaktır. Bakanlık tarafından belirlenerek ilan edilen kilovatsaat başına elektrik enerjisi alım tavan fiyatı üzerinden eksiltme usulüne göre yapılacak yarışmaya geçilmeden önce başvuru sahiplerinin Mali Teklif zarflarındaki teklifler sıralanacak ve yarışma; belirlenen en düşük azami beş mali teklif sahibi arasında açık eksiltme esasına dayalı olarak yapılacaktır. Bu doğrultuda yarışmaya; teklif edilmiş olan en düşük mali teklif esas alınmak suretiyle sırayla başvuru sahipleri tarafından her defasında teklif edilen bir önceki en düşük fiyattan eksiltme yapılarak en düşük fiyat verilinceye kadar devam edilecektir. 
Yarışma en düşük ve son teklife ulaşılınca sonlandırılacak ve en düşük birinci teklif sahibi YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesinin imzalanması için davet edilecektir. 

 

iv)    Önlisans süreci
YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi imzalanan tüzel kişinin YEKA’da elektrik enerjisi üretim faaliyetinde bulunabilmesi ancak önlisans ve üretim lisansı alması koşuluyla mümkün kılınmıştır. Bu çerçevede ilgili tüzel kişinin takip etmesi gereken yol Yönetmeliğin 12 ve 13 üncü maddelerinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Önlisans ve Üretim lisansı için istenen koşulların süresinde sağlanamaması hallerinde ise Yönetmelik, YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesinin Bakanlık tarafından feshini mümkün kılmıştır.

v)    Elektrik enerjisi satışı
YEKA’larda üretilen elektrik enerjisi, Şartnamede belirtilen süre boyunca ve yarışma neticesinde Bakanlık ile imzalanmış olan YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesinde yer alan fiyat üzerinden, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında değerlendirilmektedir. Mücbir sebepler haricinde Şartnamede belirtilen sürelerin uzatılması veya herhangi bir nedenle fiyat artışı yapılması Yönetmelik ile yasaklanmıştır.
YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesinde belirlenen alım süresi sonunda üretim lisansı kapsamında piyasa faaliyetinde bulunulabilecektir.

 

LBF Partners Olarak Sizin İçin Ne Yapabiliriz?
Enerji hukuku ve şirketler hukuku ekibimiz aşağıdaki hukuki hizmetleri sunmaktadır:
•    Enerji projelerine ilişkin yatırım süreçlerinin yürütülmesi,
•    Şirket kuruluşlarının yapılması,
•    Enerji şirketlerinin devralınmasında hukuki inceleme dahil tüm süreçlerin yürütülmesi,
•    Enerji projelerine ilişkin due diligence sürecinin yürütülmesi,
•    Enerji projelerine ilişkin uyuşmazlıklarda hukuki destek sunulması.

View in PDF Format