Publications Come back

YEK BELGELİ ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN YERLİ KATKI FİYATI DESTEĞİ BAŞVURULARINDA SÜRE UZATILDI

22.12.2020

YEK BELGELİ ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN YERLİ KATKI FİYATI DESTEĞİ BAŞVURULARINDA SÜRE UZATILDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından hazırlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 10/12/2020 tarihli ve 31330 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir. Değişiklik Yönetmeliği ile Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik (“Ana Yönetmelik”) kapsamında 2021 yılında yerli katkı fiyatı desteğinden yararlanacaklar için başvuru süresi uzatılmıştır.

Yerli katkı fiyatı desteği; Ana Yönetmelik kapsamındaki Yurt İçinde İmal Edilen Aksam ve Bütünleştirici Parçalar Listesinde yer alan bir aksamı oluşturan bütünleştirici parçaların yerli aksam içindeki oranlarının ayrı ayrı toplanması sonucu elde edilen oranın, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’da (“Kanun”) II sayılı Cetvel’de belirtilen yerli katkı fiyatı ile çarpımı sonucunda elde edilen fiyat tutarında tesis sahibine ödeme yapılmasını ifade etmektedir. Buna göre, lisans sahibi tüzel kişilerin Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ve 30/06/2021 tarihinden önce işletmeye giren üretim tesislerinde kullanılan mekanik ve/veya elektro-mekanik aksamın yurt içinde imal edilmiş olması halinde; bu tesislerde üretilerek iletim veya dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisi için Kanun’un eki I sayılı Cetvelde belirlenen fiyatlara, üretim tesisinin işletmeye giriş tarihinden itibaren beş yıl süreyle; yerli katkı fiyatı eklenecektir. 30/06/2020 tarihinden sonra işletmeye girecek yerli aksam kullanan, YEK Belgeli üretim tesisleri ile tüketim tesisinin ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak kurulacak lisanssız üretim tesisleri için Türk lirası olarak uygulanacak yerli katkı fiyatları, bu fiyatların güncellenmesi, uygulanacak süre ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığınca ayrıca belirlenecektir.

Değişiklik Yönetmeliği ile Ana Yönetmelik’in Geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile 2021 yılında yerli katkı ilave fiyatından yararlanacaklar için başvuru süresi 28/10/2020 tarihinden 21/12/2020 tarihine uzatılmıştır. 25/12/2020 tarihine kadar başvuruda bulunmayanlar yerli katkı ilave fiyatından yararlandırılmayacaktır. Yapılan başvuruya ait Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluş tarafından yapılan inceleme neticesinde belirlenen yerli katkı ilave fiyatının EPDK’ya bildirilme süresi de benzer şekilde, 31/10/2020 tarihinden 28/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Ana Yönetmelik Geçici 3 üncü maddesi birinci fıkrasına yapılan bir diğer ekleme ile yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten tesislere ilişkin 21/12/2020 tarihinden sonra kısmi kabuller ile işletmeye giren ünitelerin olması durumunda, başvuru sahipleri tarafından yeni ünitelere ilişkin Ana Yönetmelik’in 4 üncü maddesi kapsamındaki belgelerin ilgili yılın 1 Ağustos tarihine kadar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulacağı, aksi takdirde yerli katkı ilave fiyatından yararlandırılmayacağı belirtilmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği ile Ana Yönetmelik’in Geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında da değişiklikler yapılmıştır. Fıkranın önceki hali, 01/11/2020 ile 31/12/2020 tarihleri arasında ilk defa işletmeye girecek elektrik üretim tesisleri için yapılacak başvurulara ilişkin Ana Yönetmelik’in 4 üncü maddesi kapsamındaki belgelerin 31/12/2020 tarihine kadar Bakanlığa ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulmasını öngörmekteydi. Ancak Değişiklik Yönetmeliği ile bu hüküm, 30/06/2021 tarihinden önce işletmeye giren elektrik üretim tesisleri için yapılacak başvurulara ilişkin Ana Yönetmelik’in 4 üncü maddesi kapsamındaki belgelerin, 01/08/2021 tarihine kadar Bakanlığa ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulmasını öngörecek şekilde değiştirilmiştir.

Son olarak 30/06/2021 tarihinden önce işletmeye giren elektrik üretim tesislerine ilişkin, 30/06/2021 tarihinden sonra kısmi kabuller ile işletmeye giren ünitelerin olması durumunda başvuru sahipleri tarafından yeni ünitelere ilişkin Ana Yönetmelik’in 4 üncü maddesi kapsamındaki belgeler ilgili yılın 1 Ağustos tarihine kadar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulacağı hüküm altına alınmıştır. İşbu düzenleme Değişiklik Yönetmeliği öncesinden 31/12/2020 tarihinden sonra kısmi kabuller ile işletmeye giren ünitelerin olması durumunda uygulama alanı bulmaktaydı.

Bu değişiklikler ile birlikte, 02/12/2020 tarihinde 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’da yapılan değişikliklerle Yenilebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizmasına (YEKDEM) getirilen önemli yeniliklere paralel bir düzenleme yapılmıştır.

 

 

 

Destek için info@lbfpartners.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

View in PDF Format