Publications Come back

Yabancıların Çalışma İzni Hakkındaki Kanun'un Uygulama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapıldı

28.12.2015

22 Ocak 2015 tarihli ve 29244 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik ile, 29 Ağustos 2003 tarihli ve 25214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik ile birlikte, Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde yer alan “Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren üç ayı geçmemek” ibaresi “Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek” olarak değiştirilmiştir.
 
Yapılan yeni değişiklik ile ilgili maddeler aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:
 
“c) Türkiye’ye ithal edilen makine ve teçhizatın montajı, bakım ve onarımı, kullanımına ilişkin eğitiminin verilmesi veya teçhizatı teslim almak veya Türkiye’de arızalanan araçların tamiri amacıyla; Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla gelenlerin,
ç) Türkiye’den ihraç edilen ya da Türkiye’ye ithal edilen mal ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin eğitim amacıyla Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla Türkiye’de bulunanların,”
 
Bu değişiklik öncesi Yönetmeliğin 55 inci maddesinin 1 inci fıkrasının c ve ç bentleri kapsamında, Türkiye’ye giren teknik elaman ve/veya eğitimciler ilk giriş tarihinden itibaren üç aylık süre içerisinde çalışma izninden muaf olarak Türkiye’de çalışabilmekteydi. Çalışma izninden muafiyet istisnasının süresinin kapsamı ilgili yabancının söz konusu amaç için Türkiye’ye ilk girişinden itibaren üç ay geçerli olduğu için, bu üç aylık süre dolduktan sonra Türkiye’de toplamda üç ay kalmamış olsa bile yabancıya tanınan muafiyet süresi bitmiş olmaktaydı. Bu nedenle, 55 inci maddenin 1 inci fıkrasının c ve ç bentleri kapsamındaki uzun vadeli işlerde, ilgili teknik elamana veya eğitimciye bir yıl içerisinde değişik zaman aralıklarında ihtiyaç duyulduğunda çalışma izni sorunu yaşanmaktaydı. Yapılan değişiklik ile Türkiye’de çalışma izni almaksızın bu kişilerin çalışabilecekleri süre toplamda yine üç ay ile sınırlı olmakla birlikte, bu üç ayın kullanım zaman aralığı bir yıla yayılmıştır. Böylelikle, uygulamada karşılaşılan sorunların önüne geçilmesi amaçlanmıştır.
 
Yönetmeliğin 55 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında da bir değişiklik yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik ile 3 üncü fıkradaki “(c), (ç),” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
Değişiklik sonrası Yönetmeliğin 55 inci maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:
 
“Muafiyet süreleri uzatılamaz. Ayrıca birinci fıkranın (b), (d), (f) ve (h) bentleri kapsamındaki yabancılar, bir takvim yılı içinde muafiyet hükümlerinden sadece bir kez yararlanır. Ancak, bu haktan yararlanabilmek için yabancının daha önce aynı amaçla almış olduğu ikamet tezkeresinin bitiş tarihinden itibaren üç ay geçmiş olması şartı aranır. Muafiyet sürelerinden daha fazla çalışılacak olunması durumunda Bakanlıktan çalışma izni alınması zorunludur.”
 
Söz konusu değişiklik ile çalışma izninden muafiyet süresinin kullanım aralığında 1 inci fıkrada yapılan değişikliğin uygulanması mümkün hale getirilmiştir. Zira Yönetmeliğin 55/1 (c) ve (ç) bentleri kapsamında çalışan teknik elaman ve eğitimci için bir takvim yılı içerisinde muafiyetlerden bir defa yararlanması sınırı kaldırılmıştır. İlgili yabancılar farklı işler için bir takvim yılı içinde birden fazla çalışma izni muafiyetinden faydalanabilir hale gelmiştir.
 
Yönetmeliğin 55/1 (c) ve (ç) bentlerinde yapılan değişikliği tamamlayabilmek için 55 inci maddenin 3 üncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki yeni fıkra eklenmiş,
diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir. Yeni eklenen fıkra şöyledir:
 
“Birinci fıkranın (c) ve (ç) bentleri kapsamındaki yabancılara, Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde Türkiye’de toplam kalış süreleri üç ayı aşmamak üzere, Türkiye’ye çoklu giriş imkanı sağlanır.”
 
Yapılan bu değişiklik ile bir yıl içerisinde üç ay Türkiye’de çalışma izninden muaf olarak yabancılara Türkiye’ye birden fazla giriş çıkış imkânı verilerek bu yönde hükümler birbirini tamamlamıştır.

View in PDF Format