Publications Come back

Yabancı Yatırım Fonlarının Alım Satımına İlişkin Spk İlke Kararları

22.12.2015

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul)  27.02.2015 tarih ve 2015/5 sayılı Haftalık Bülteni’nde yayınlanan 27.02.2015 tarih ve 5/263 sayılı ilke kararı ile VII-128.4 sayılı “Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği”nin  (Tebliğ)  2 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına yönelik uygulamadaki “tereddütlerin giderilmesi ve sektörde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla” bir takım prensipler getirilmiştir.

VII-128.4 sayılı Tebliğ’in 1 inci maddesine göre Tebliğ’in amacı “yabancı sermaye piyasası araçlarının ve depo sertifikalarının ihracı ile yabancı yatırım fonu paylarının satışına ilişkin esasları düzenlemektir.”. Bu amaç doğrultusunda yapılan düzenlemelerin hangi faaliyetleri kapsadığı ise “Kapsam” başlıklı 2 inci maddede gösterilmekte olup, ilke kararı ile anılan maddenin aşağıdaki fıkralarına yönelik tereddütlerin giderilmesi hedeflenmektedir:

“(3) Yabancı yatırım fonu paylarının satışı kavramı, payların bir bedel karşılığı satışını, payların pazarlanması amacıyla; bire bir veya toplu, mektupla veya her türlü iletişim aracıyla tanıtımını ve yatırımcıyla ilişki kurmaya yönelik her türlü faaliyeti kapsar.

(4) Türkiye’de yerleşik kişilerin; sermaye piyasası mevzuatına göre yetkili bulunan kuruluşlar vasıtasıyla yurtdışındaki mali piyasalarda işlem gören yabancı sermaye piyasası araçlarını ve yabancı yatırım fonu paylarını satın almaları, satmaları, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde halka arz niteliği taşımaması şartıyla, bu Tebliğ kapsamı dışındadır.

27.02.2015 tarih ve 5/263 sayılı ilke kararında ilk açıklık getirilen husus, yabancı borsa yatırım fonlarına ilişkin alım satım işlemlerinin Tebliğ kapsamında olduğudur. Kararın devamında Kurul tarafından getirilen esaslar aşağıda yer almaktadır:

1) Yabancı yatırım fonlarına ilişkin olarak, Tebliğ’de tanımlanan anlamda Türkiye’de temsilci olmayan ancak yurtdışında işlem yapmak için gerekli izne sahip olan yatırım kuruluşlarının internet sitelerinde ve/veya müşteri emirlerinin iletildiği platformlarda;

  1. Hiçbir yabancı yatırım fonunun unvanına ya da bilgisine,
  2. Müşterileri herhangi bir yabancı yatırım fonuna veya yabancı yatırım fonu grubuna yönlendirici ifadelere

yer verilemez.

Ancak, ilke kararının 4 üncü maddesi uyarınca “herhangi bir yabancı yatırım fonunun unvanına veya bilgilerine yer verilmeksizin yabancı yatırım fonları hakkında sadece müşterileri finansal okuryazarlık anlamında bilgilendirici nitelikte genel bilgilere (tanım vb.)” yatırım kuruluşlarının internet sitelerinde yer verilmesi mümkündür.

2) Tebliğ’in 2 inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında alım satım işlemi yapmak üzere kendi talebi ile doğrudan yatırım kuruluşuna başvuran yatırımcıların işlem öncesinde aşağıdaki hususlarda yatırım kuruluşları tarafından bilgilendirilmesi gerekmektedir:

  1. Tebliğ’in 2 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca “Yatırım kuruluşu tarafından yabancı yatırım fonlarının alım satımına aracılık işleminin ancak Türkiye’de yerleşik kişilerin; sermaye piyasası mevzuatına göre yetkili bulunan kuruluşlar vasıtasıyla yurtdışındaki mali piyasalarda işlem gören yabancı yatırım fonu paylarını kendi talepleri üzerine satın almaları veya satmaları amacıyla ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde halka arz niteliği taşımaması şartıyla gerçekleştirildiği”,
  2. Tebliğ’in 2 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca “Yabancı yatırım fonu paylarının satışı kavramının, payların bir bedel karşılığı satışını, payların pazarlanması amacıyla; bire bir veya toplu, mektupla veya her türlü iletişim aracıyla tanıtımını ve yatırımcıyla ilişki kurmaya yönelik her türlü faaliyeti kapsadığı ve yatırım kuruluşu tarafından anılan hüküm kapsamına giren faaliyetlerin gerçekleştirilemeyeceği.

İlke kararında son olarak, mevcut durumda yukarıda yer verilen esaslara uygun olmayan internet sitelerinin ve/veya müşteri emirlerinin iletildiği platformların anılan esaslara uygun hale getirilmesi için yatırım kuruluşlarına 31.03.2015 tarihine kadar süre verilmektedir.

View in PDF Format