Publications Come back

Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları İle Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği'nde Değişiklik Yapıldı

28.12.2015

Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği’nde (VII-128.4) Değişiklik Yapılmasına Dair VII-128.4.a no’lu Tebliğ, 22.01.2015 tarihli ve 29244 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu tebliğ, yabancı sermaye piyasası araçlarının ve depo sertifikalarının ihracı ile yabancı yatırım fonu paylarının satışına ilişkin esasları düzenleyen VII-128.4 no’lu Tebliğ’in “Kapsam” başlıklı 2 inci maddesi ile “Tanımlar ve Kısaltmalar” başlıklı 4 üncü maddesine ilişkin bazı değişiklikler getirmiştir.
 
VII-128.4 no’lu Tebliğ’in 2 nci maddesinin ilk fıkrasında, yabancı sermaye piyasası araçları ve depo sertifikaları ile yabancı yatırım fonu paylarının Türkiye'de halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satışına ilişkin olarak bu Tebliğ hükümlerine tabi olan ve yapılabilmesi için SPK’ya başvuruda bulunulması gereken işlemler listelenmektedir. Bu çerçevede, VII-128.4.a no’lu Tebliğ’in 1 inci maddesi ile, söz konusu fıkranın (e) bendinde öngörülen “payları yurt dışı borsalarda işlem gören yabancı ortaklıkların, paylarının borsada işlem görmeye başlaması” ifadesi, “sermaye piyasası araçları yurt dışı borsalarda işlem gören yabancı ortaklıkların, sermaye piyasası araçlarının borsada işlem görmeye başlaması” şeklinde değiştirilmiştir. Bu çerçevede, Tebliğ’in kapsamının, sadece yurt dışı borsalarda işlem gören yabancı ortaklık paylarının değil, bu ortaklıkların yurt dışında işlem gören diğer sermaye piyasası araçlarının da Türkiye’de işlem görmeye başlamasına uygulanacak şekilde genişletildiği görülmektedir.
 
VII-128.4.a no’lu Tebliğ’in 2 inci maddesinde yapılan bir diğer değişlik ise, söz konusu maddenin 2 inci fıkrasını ilgilendirmektedir. Bu fıkranın değişiklikten sonraki hali şöyledir: “Yabancı devletler ve mahalli idarelerin yabancı sermaye piyasası araçlarının Türkiye’de satışı ile ilgili esaslar başvurunun niteliğine göre Kurulca belirlenir. Bu fıkra kapsamında gerçekleştirilen işlemlere konu olan sermaye piyasası araçlarına ilişkin Kurul ücreti binde sıfır oranında uygulanır.” İlk cümleye ilişkin belirtilmesi gereken husus, artık satışa ilişkin esasların Kurul tarafından yalnızca “bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde” belirlenmeyecek olmasıdır.
 
Kurul ücretine ilişkin düzenleme ise 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 130 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak belirlenmiştir. Bu hüküm uyarınca, ihraççılar veya halka arz edenler, Kurul bütçesine gelir kaydedilmek üzere, satışı yapılacak sermaye piyasası araçlarının varsa nominal değerinden aşağı olmamak üzere ihraç değerinin binde üçü tutarında ücret yatırmak zorundadır. Ancak, aynı fıkrada Kurul’a, sermaye piyasası aracının niteliği, vadesi veya ihraççısı dikkate alınmak suretiyle binde üç oranını aşmayacak şekilde farklı bir oran öngörebilme yetkisi tanınmıştır. VII-128.4 no’lu Tebliğ’in 2 inci maddesinin 2 inci fıkrasına eklenen cümlede, yabancı devletler ve mahalli idarelerin yabancı sermaye piyasası araçlarının Türkiye’de satışı işlemlerinde Kurul ücretinin binde sıfır oranında uygulanması öngörülmüştür.
 
 
VII-128.4.a no’lu Tebliğ’in 1 inci maddesi ile, aynı zamanda, VII-128.4 no’lu Tebliğ’in 2 nci maddesinin mevcut dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere iki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
Eklenen iki fıkra şu şekildedir:
 
“(5) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gibi kurumlarının ve/veya kuruluşlarının üyesi ya da ortağı olduğu uluslararası kuruluş niteliğindeki yabancı ortaklıkların;
a) Türkiye’de halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası aracı satışı gerçekleştirmeleri,
b) Yurt dışında daha önce ihraç ettikleri ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarının borsada işlem görmeye başlaması,
durumlarında yabancı ortaklıklarca işlem öncesinde Kurula bilgi verilir ve bu Tebliğ hükümleri ile Kurul’un izahname veya ihraç belgelerinin hazırlanması, onaylanması ve kamuya duyurulmasına ilişkin düzenlemeleri uygulanmaz. Bu fıkrada yer alan şartları taşıyan yabancı ortaklıkların, bu fıkra kapsamındaki işlemlerinde ihtiyari olarak izahname ya da ihraç belgesi hazırlanabilir. Bu durumda izahname ya da ihraç belgesi Kurulca onaylanmaz ve izahnamenin ya da ihraç belgesinin Kurulca onaylanmadığı ilgili belgelerde açıkça belirtilir. Bu fıkra kapsamında gerçekleştirilen işlemlere konu olan sermaye piyasası araçlarına ilişkin Kurul ücreti binde sıfır oranında uygulanır. Söz konusu ortaklıkların esas borçlusu veya garantörü olduğu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarının Türkiye’de satışının gerçekleştirilmesi veya bu araçların borsada işlem görmeye başlaması da bu fıkrada yer alan esaslara tabidir.
(6) Beşinci fıkrası kapsamındaki yabancı ortaklıklar, Kurulun özel durumların kamuya açıklanması, finansal raporlama ve bağımsız denetime ilişkin düzenlemelerine tabi değildir. Bu maddenin beşinci fıkrası kapsamındaki işlemler nedeniyle ortaklık hakkı vermeyen ilgili sermaye piyasası araçlarının borsada işlem görmesi halinde, ortaklık hakkı vermeyen ilgili sermaye piyasası aracına ve yabancı ortaklığa ilişkin yurt dışında yayımlanmış/yayımlanacak izahname ve/veya diğer kamuyu aydınlatma belgeleri ile finansal raporlar ve özel durum açıklamalarına nerelerden ulaşılacağına dair bilgiler de dahil olmak üzere içeriği borsaca belirlenecek bir duyuru vasıtasıyla borsa tarafından KAP’ta yatırımcıların bilgilendirilmesi zorunludur.
 
 
VII-128.4 no’lu Tebliğ’in 4 üncü maddesinde yapılan değişiklikle ise, söz konusu maddenin birinci fıkrasının (p) bendindeki “yabancı ortaklık” kavramının tanımı, “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda tanımlanan dışarıda yerleşik kişilerden ilgili ülke mevzuatına göre sermaye piyasası araçlarını ihraç eden ortaklık, kurum veya kuruluş” olarak değiştirilmiştir. Bu şekilde, 2 inci maddenin ilk fıkrasının (e) bendinde yapılan değişikliğe paralel olarak, yabancı ortaklık ifadesinin tanımı da genişletilmiş ve dışarıda yerleşik olup ilgili ülke mevzuatına göre sermaye piyasası araçlarını ihraç eden kurum ve kuruluşlar da yabancı ortaklık kabul edilmiştir

View in PDF Format