Publications Come back

SPK Aracı Kurum ve Bankaların Uyum Süresini Uzatmadı

23.12.2015

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan III-37.1sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in (Yatırım Hizmetleri Tebliği) Geçici 2’nci maddesi kapsamında yatırım kuruluşlarının (banka ve aracı kurumların) sunmak istedikleri yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetler için mevzuatta öngörülen özel şartları yerine getirdiklerini tevsik edici belgeler ile en geç 30.06.2015 tarihine kadar Sermaye Piyasası Kurulu’na (Kurul) başvurmaları gerekmektedir. Bu süre içinde Kurul’a başvuruda bulunmayan yatırım kuruluşlarının mevcut yetki belgeleri ve faaliyet izinleri iptal edilir.

Kurul, 12.06.2015 tarihli ve 15 sayılı toplantısında almış olduğu kararla bu süreyi uzatmamış ve geçiş sürecine ilişkin bazı açıklamalarda bulunmuştur.

Söz konusu Kurul kararında;

  • Yatırım Hizmetleri Tebliği uyarınca mevcut faaliyet izinlerinin yenilenmesi konusunda aracı kurumların ve bankaların en geç 30.06.2015 tarihine kadar Kurul’a başvuruda bulunması gerektiğinin, başvuruda bulunulmaması halinde mevcut yetki belgeleri ve faaliyet izinlerinin iptal edileceğinin, özsermayesi tercih ettikleri grup için yeterli olmayan aracı kurumların bir alt grup için başvuruda bulunabileceğinin hatırlatılmasına,
  • Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin Geçici 2’nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde yatırım kuruluşlarının, başvuru yapmış olma şartına bağlı olarak kendilerine yeni düzenlemeler uyarınca faaliyet izni verilene kadar mevcut faaliyet esasları çerçevesinde faaliyetlerini yürütebileceğinin hatırlatılmasına ve dar yetkili olmayı planlayan aracı kurumların faaliyet izni yenileme başvurusu yaptıktan sonra izin yenileme başvurusu sonuçlandırılana kadar birlikte çalışabileceği kuruluşları belirleyebilmesine imkan sağlanmasına,
  • Özsermaye yükümlülüğünü sağlamak amacıyla yapılan ve yapılacak sermaye artırımı başvuruları ile ilgili olarak, aracı kurumların Kurul’a sermaye artırım başvurusunda bulunmuş olması ve izin yenileme başvurusu sonuçlandırılana kadar sermayenin arttırılması ve ödenmesi sürecini hukuki ve mali açıdan tamamlaması şartıyla, sermaye artırımına mahsuben İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) nezdinde sermaye avansı tutarını bloke etmek suretiyle faaliyet izni yenileme başvurusunda bulunabilmesine imkan sağlanmasına,
  • Aracı kurum ya da faaliyet yetki belgelerini satma/devretme veya birleşme niyetinde olmakla birlikte, görüşmeleri sonuçlandıramamış ve asgari özsermaye şartını sağlayamamış aracı kurumlarla ilgili olarak mevcut faaliyet izinlerinin yenilenmesi konusunda en geç 30.06.2015 tarihine kadar Kurul’a başvuruda bulunulmuş olması, söz konusu başvuruda satış/devir veya birleşme konusunda görüşme yapılan gerçek veya tüzel kişilere, görüşmenin bulunduğu aşamaya, görüşmenin sonuçlandırılması planlanan tarihe ve özsermaye şartının nasıl sağlanacağına ilişkin iş planının da sunulmuş olması, taraflar arasında imzalanan nihai satış/devir veya birleşme sözleşmelerinin 30.09.2015 tarihi itibarıyla Kurul’a iletilmiş olması kaydıyla söz konusu aracı kurumların faaliyetlerine devam etmesine imkan sağlanmasına,
  • Kurul’un 02.10.2014 tarih ve 29/987 sayılı Kurul Kararı ile belirlenmiş olan başvuru belgeleri arasında yer alan iç kontrol sistemine dair prosedürlerle ilgili olarak bankalardan alınan “iç sistemlerinin Kurul’un iç denetim sistemine ilişkin öngördüğü şartları sağladığına ilişkin yönetim kurulu kararı” beyanına benzer olarak aracı kurumlardan da iç kontrol sistemine ilişkin prosedürlerinin Kurul’un aracı kurumların iç denetim sistemine ve diğer düzenlemelerine ilişkin öngördüğü şartları sağladığına ilişkin yönetim kurulu beyanının prosedürlerle birlikte alınmasına,
  • Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde yatırımcı saklama hesabı açmış bulunan ve saklama hizmeti faaliyet izni için henüz Kurul’a başvurmamış olan bankalara yönelik olarak 30.06.2015 tarihi itibariyle söz konusu yatırımcı hesaplarının kapatılması veya Kurul’a başvuruda bulunulması gerektiği ve bankaların emir iletimine aracılık yapacakları sermaye piyasası araçlarıyla ilgili olarak sınırlı saklama hizmeti veremeyeceği konularında MKK ve Türkiye Bankalar Birliği tarafından üyelerine duyuru yapılmasının sağlanmasına,
  • Emir iletimine aracılık yapmak üzere Kurul’a faaliyet izni yenileme başvurusu yapan aracı kurumların başvuruları sonuçlanıncaya kadar Borsa İstanbul A.Ş. Takasbank ve MKK nezdinde üyelik süreçlerinin devam ettirilmesi hususunda söz konusu kuruluşların bilgilendirilmesine,

​          karar verilmiştir

View in PDF Format