Publications Come back

SERMAYE PİYASASI KANUNUNDA YENİ MÜESSESE: BORÇLANMA ARACI SAHİPLERİ KURULU

26.02.2020

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda (“Sermaye Piyasası Kanunu”) önemli değişiklikler öngören 7222 sayılı Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Değişiklik Kanunu”), 25 Şubat 2020 tarih ve 31050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Kanunu ile “Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu” müessesesi getirildi.

Değişiklik Kanunu’nun 28. maddesi ile birlikte Sermaye Piyasası Kanunu’nun 31. maddesinden sonra gelmek üzere Madde 31/A eklenerek borçlanma aracı sahipleri kurulu müessesesine ilişkin birtakım düzenlemeler öngörülmüştür. Buna göre, Sermaye Piyasası Kanunu’na eklenen Madde 31/A fıkra (1) uyarınca ihraççının tedavülde bulunan borçlanma araçlarının sahipleri, borçlanma aracı sahipleri kurulunu oluşturacaktır. İhraççının her bir tertip borçlanma araçları sahipleri de ayrı bir borçlanma aracı sahipleri kurulu oluşturabilir. Yani, borçlanma araçlarını ihraç eden, ihraç etmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na (“Kurul”) başvuruda bulunan veya borçlanma araçları halka arz edilen tüzel kişilerin (“İhraçcılar”) tedavülde bulunan borçlanma araçlarının sahiplerine, değişen koşullara göre toplu şekilde hareket etme imkanı tanınmış ve borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarındaki değişiklikler hakkında ihraççılar ile yatırımcıların toplu şekilde mutabakata varabilmesi sağlanmıştır.

Borçlanma aracı sahipleri kurulunun işleyişine ilişkin usul ve esasların izahname veya ihraç belgesinde belirlenmesi ve yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılması gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu’na eklenen Madde 31/A fıkra (2) uyarınca; borçlanma aracı ihracı nedeniyle hazırlanan izahname veya ihraç belgesinde, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma aracı sahipleri tarafından borçlanma aracı sahipleri kurulunun toplantıya çağırılması ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınması hususlarına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi zorunlu kılınmıştır.

Borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınabilmesi için özel nisap getirilmiş olup alınan tüm kararların olumlu oy vermeyen pay sahipleri için de geçerli olacağı düzenlenmiştir. 

Sermaye Piyasası Kanunu’na Değişiklik Kanunu ile eklenen Madde 31/A fıkra (3) uyarınca ise; Kurul tarafından veya izahname ve/veya ihraç belgesinde aksine daha ağır bir nisap öngörülmedikçe, borçlanma araçlarına ilişkin oluşturulan borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınabilmesi için

  1. her bir tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari yarısını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin

VEYA

  1. ihraççının tedavülde bulunan tüm borçlanma araçlarının sahiplerinin oluşturacağı kurul için tedavülde bulunan tüm borçlanma araçlarının nominal tutarının asgari yarısını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin

olumlu oyu şarttır.

Bu çerçevede, izahnamede veya ihraç belgesinde daha ağır bir nisap öngörülebileceği gibi Kurul tarafından ağırlaştırılmış nisaplar/nitelik çoğunluk gerektiren haller belirlenecektir.

Kurulca öngörülen nitelikli çoğunlukla alınacak borçlanma aracı sahipleri kurulu kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder. Bu durum özellikle temerrüt halinde yeniden yapılandırma gerçekleştirilmesi halinde, yeniden yapılandırma teklifini reddeden borçlanma aracı sahiplerinin de yeniden yapılandırma ile bağlı olmasını sağlayacaktır.

Borçlanma aracı sahiplerini temsil etmek üzere, Temsilci atanabileceği hususu da Değişiklik Kanunu’nda düzenlenmiştir.

Borçlanma Araçlarının Geri Ödemelerindeki Temerrüt Halinde Yeniden Yapılandırma Kurumuna İşlevsellik Kazandırıldı.

Değişiklik Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu’na eklenen Madde 31/A fıkra (5) uyarınca; borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüde düşülmesi üzerine ihraççı ile yatırımcının bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi hususunda mutabakata varmaları ve yeniden yapılandırmada uzlaşılması halinde, mutabakat tarihi itibarı ile yatırımcılar tarafından borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış olan tüm takiplerin duracağı, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararlarının uygulanmayacağı ve zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin işlemeyeceği öngörülmüştür.

Böylelikle, ihraççı ve yatırımcı arasında makul bir denge oluşturulmaya çalışılmış ve borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarında değişiklik yapılması yönünde tarafların mutabakata varmaları halinde, taraflarca üzerine anlaşılan yeniden yapılandırma koşullarının uygulanabilirliğinin sağlanması amaçlanarak yatırımcılar tarafından başlatılmış takiplerin duracağı ve zamanaşımı ile hak düşürücü sürelerin işlemeyeceği düzenlenmiştir.

Uygulamaya ilişkin ikincil düzenlemeler Kurul’a bırakılmıştır.

Diğer taraftan Sermaye Piyasası Kanunu’na eklenen Madde 31/A fıkra (6) ile Kurulun, bu madde kapsamındaki usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu öngörülmüş olup Kurul tarafından, sermaye piyasası mevzuatı açısından yeni olan “borçlanma aracı sahipleri kurulu” müessesesine ilişkin ikincil düzenlemelerin yapılması beklenmektedir.

Saygılarımızla

LBF Partners

View in PDF Format