Publications Come back

Portföy Yönetim Şirketleri Mevzuatında Değişiklikler

22.12.2015

 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından, 31 Aralık 2014 tarihli ve 29222 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Seri III, No:55.1.b nolu “Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” (III-55.1.b no’lu Tebliğ), mevcut Tebliğ’de önemli bazı değişiklikler getirmektedir.  Söz konusu değişiklikler aşağıda izah edilmektedir.

1) “Tanımlar” başlıklı 3. madde

Değişiklik öncesinde 3. maddede, Kurulun lisanslama düzenlemelerine atıf yapılarak tanımlanmış olan “ihtisas personeli” kavramı, yeni metinde kapsama giren personelin sayılması suretiyle düzenlenmiştir. Değiştirilen metne göre “ihtisas personeli”, araştırma uzmanı, fon müdürü, iç kontrol elemanı, müfettiş, portföy yöneticisi, risk yönetim birimi personeli ve yatırım danışmanını ifade etmektedir.

3. maddede yapılan değişiklikle maddeye yeni bir tanım eklenmiştir. Bu çerçevede maddeye eklenen “alt portföy yöneticiliği” kavramı, “yapılacak bir sözleşme çerçevesinde, yetkili bir kuruluş tarafından yönetilen portföyün belirli bir kısmının veya tamamının hizmet verilen kuruluşun müşterileri ile doğrudan sözleşme imzalanmaksızın yönetilmesi faaliyeti” olarak tanımlanmıştır.

2) “Portföy yönetim şirketi” başlıklı 4. madde

4. maddenin 5. fıkrasında yapılan değişiklik ile 30 yerine 20 gün içinde Kurul tarafından aksi görüş bildirilmeyen yan hizmet başvurularının onaylanmış sayılacağı hükme bağlanmıştır. Fıkranın devamı uyarınca, 20 günlük sürenin hesaplanmasında eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması için verilen süreler dikkate alınmayacaktır.

3) “Portföy yönetim şirketinin kuruluş şartları” başlıklı 5. madde

            5. maddenin 3. fıkrasında yapılan değişiklik ile yabancı uyruklu ancak yurt içinde yerleşik olan şirket ortakları 5. madde kapsamında istenen belgelerin muadillerini değil, asıllarını sağlamak durumundadır. Ayrıca Kurulun yabancı ortağın ülkesindeki yetkili otoriteden ortak ile ilgili bilgi-görüş alacağına ilişkin ifade metinden çıkarılmış olup, onun yerine şirkette önemli etkiye sahip yurtdışında yerleşik ortakların m.5/g’ye uygunluklarının Kurulca belirlenecek değerlendirme esaslarına göre incelemeye tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

            4. fıkrada yapılan değişiklikle ise, m.1/-8’deki işlem yasaklı olmama şartı şirkette kurucu ortak olan bankalar yanında önemli ortak olan bankalara da uygulanacak şekilde düzenlenmiştir. Fıkraya eklenen bir ifadeyle şirkette kurucu veya önemli ortak olan bankaların önemli ortaklarının ise bahsi geçen şartı sağlaması gerekmediği açıklığa kavuşturulmuştur.

4) “Risk yönetim sistemi” başlıklı 12. madde

Mevcut maddenin 3. fıkrasında yapılan değişiklik ile risk yönetiminden sorumlu personele ilişkin lisans şartı Düzey 3 Lisansı olarak belirlenmiş ve risk yönetiminden sorumlu en az 1 personelin münhasır olması gerektiği hükme bağlanmıştır.

5) “Teftiş birimi ve iç kontrol sisteminin gözetimi” başlıklı 13. madde

            13. maddenin 8. fıkrasında yapılan değişiklik esasa etkili nitelikte olmayıp, yönetim kurulunca belirlenmesi öngörülen müfettişlerin ücret ve özlük haklarının yönetim kurulunun eğer varsa iç yönetimden sorumlu üyesi tarafından da belirlenebileceğini düzenlemektedir.

6) “Şirketin yapamayacağı iş ve işlemler” başlıklı 16. madde

16. maddenin 1. fıkrasının (a) bendinde yapılan değişiklik ile portföy yönetim şirketlerinin aracılık faaliyetlerini yürütmeleri yasaklanmıştır. Ancak, fon katılma paylarının pazarlanmasının ve dağıtımının bu yasağın dışında olduğu düşünülmektedir.

7) “Dışarıdan hizmet alımına ilişkin esaslar” başlıklı 19. madde

19. maddenin 2. ve 3. fıkralarında yapılan değişiklikle, ilgili fıkralarda sayılan hizmetlerin sağlanacağı “yatırım kuruluşları dışındaki uzmanlaşmış diğer kuruluşların” Kurulca uygun görülmüş olması şartı kaldırılmıştır.

Aynı maddenin 6. fıkrasına yapılan ilave ise hizmet sağlayıcı kurum tarafından görevlendirilecek ihtisas personelinin de mesleki yeterlilik ve varsa tecrübe şartlarını sağlamasına ilişkindir. Fıkranın devamı uyarınca, bu şartları sağlayan personelin görev tanımları ile iş akışlarının da hizmet sözleşmesinin eki haline getirilerek imza karşılığı personele sunulması gerekir.

10. fıkraya eklenen (c) bendi ise hizmetlerin yurtdışından sağlandığı durumlara ilişkin olup, hizmet sağlanan kuruluş ve çalışanlarının değerlendirilmesinde tabi oldukları ülke düzenlemelerinin Kurul tarafından dikkate alınacağını hüküm altına almıştır.

8) “Esas sözleşme değişiklikleri ve pay devirleri” başlıklı 24. madde

24. maddenin 2. fıkrasının (c) bendinde yapılan değişiklik ile, ilgili hüküm kapsamı sadece sermaye ve oy hakkı veren pay oranlarındaki dolaylı değişimi kapsayacak şekilde daraltılmıştır. Zira pay oranlarındaki doğrudan değişimlere ilişkin düzenleme halihazırda ilgili maddenin (a) bendi altında bulunmaktadır. Ayrıca değişiklikten önceki metinde bulunan “Şirketle ilgili olarak yönetime katılma haklarında imtiyaza sahip bulunduğu hallerde tüzel kişinin tüm ortaklık yapısı değişiklikleri Şirketin faaliyet şartları bakımından Kurulun onayına tabidir”  hükmü de maddeden çıkarılmıştır.

9) “Defter ve kayıt tutma ile bağımsız denetim yükümlülüğü” başlıklı 25. madde

25. maddenin 3. fıkrasına yapılan ekleme ile, nakit ve menkul kıymet hareketlerinin yanında bireysel portföy yönetimi, yatırım danışmanlığı, fon katılma payı pazarlama ve dağıtım hizmeti ve yan hizmet verilen müşteri hesaplarının da tutulacak defter ve kayıtlar ile izlenmesi zorunluluğu getirilmiştir.

10) “Sermaye yeterliliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 28. madde

28. maddenin 3. fıkrasına yapılan ilave ile, şirket öz sermayesine göre belirlenecek portföy büyüklüğünün hesaplanmasında sadece yöneticisi olduğu fonların portföylerinin, alt portföy yöneticiliği yapılan portföylerin ve şirketin kendi portföylerinin dahil edilmeyeceği düzenlenmiştir. Bununla beraber, alt portföy yöneticiliği kapsamında yönetilen portföy sayısı ve büyüklüğüne ilişkin bilgilerin m.28/5 uyarınca Kurula yapılacak bildirimlere dâhil edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

 

            

 

 

View in PDF Format