Publications Come back

Pay Tebliği'nde Değişiklik

22.12.2015

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) VII-128.1.a sayılı Pay Tebliği’nde (VII-128.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (VII-128.1.a sayılı Değişiklik Tebliği), 27.02.2015 tarihli ve 29280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

I. VII-128.1.a sayılı Değişiklik Tebliği ile Pay Tebliği’nin “Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının ilk halka arzı öncesi uyulacak ön şartlar” başlıklı 5 inci maddesine, birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci ve üçüncü fıkralar eklenmiş ve devam eden fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

2)  Yatırım ortaklıkları hariç olmak üzere, payları ilk defa halka arz edilecek veya borsada işlem görecek ortaklıkların 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği’nin (II-16.1) 8 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan Kanun kapsamından çıkma şartlarını taşımaması gerekmektedir. Ancak, söz konusu fıkranın (b) bendi yalnızca net satış hasılatı için dikkate alınır. Söz konusu şartlar, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, özelleştirme kapsamındaki ortaklıklar ve kamunun ortaklığının bulunduğu ortaklıklar için uygulanmaz.”

“(3) Kurul, ikinci fıkrada yer alan şartları sağlamayan ortaklıklar ile gerekli görülmesi halinde bu şartları sağlayan ortaklıkların paylarının sadece Borsa’da nitelikli yatırımcılar arasında alım satıma konu edilmesini isteyebilir.”

Pay Tebliği’ndeki bu değişiklik ile halka açılacak veya payları Borsa’da işlem görecek ortaklıkların Kurul’un II-16.1 sayılı Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği’nin “Finansal tablo kalemlerinin büyüklüğü nedeniyle Kanun kapsamından çıkarılma” başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen Kanun kapsamından çıkma şartlarını taşımamaları gerektiği düzenlenmiştir.

Bu yeni düzenlemeye paralel olarak Kurul’un II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği’nde de değişiklik yapılmış; payları borsada işlem görmeyen bir şirketin devralan ve payları borsada işlem gören halka açık bir şirketin devrolan taraf olduğu birleşme işlemlerinde, halka kapalı ortaklığın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nde halka açılmaya ilişkin getirilen şartları sağlaması gerektiği düzenlenmiştir.

II. VII-128.1.a sayılı Değişiklik Tebliği ayrıca Pay Tebliği’nin “Halka açık ortaklıkların bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak paylarının halka arzı” başlıklı 12 nci maddesinin dördüncü, yedinci ve dokuzuncu fıkralarını aşağıdaki şekilde değiştirmiş, beşinci fıkrasını da yürürlükten kaldırmıştır:

Eski Metin

 

Yeni Metin

(4) Halka açık ortaklıkların yapacakları bedelli sermaye artırımlarında ortaya çıkan sermaye koyma borcunun nakit olarak yerine getirilmesi esastır. Ancak gerçek ya da tüzel kişilerce ortaklığa sadece nakden konulan ve nakden konulduğu mali müşavir raporu ile tespit edilen fonlar sebebiyle oluşan borçlar, muaccel olması kaydıyla, sermaye koyma borcuna mahsup edilebilir. Halka açık ortaklıkların yapacakları sermaye artırımlarında ortaya çıkan nakit sermaye koyma borcu, ortaklığa nakit dışındaki varlık devrinden kaynaklanan borçlarına mahsubu suretiyle yerine getirilmemesi esastır.

 

(7) Sermaye artırımından elde edilecek fonun ilişkili taraflara olan borcun kapanmasında kullanılmayacağı ortaklık tarafından beyan edilmiş olsa dahi, sermaye artırım başvurusu öncesinde kamuya açıklanan son dört döneme ilişkin finansal tablolarında, ilişkili taraflara nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan toplam borçların ortalamasının, söz konusu borçlar dahil edilmemiş aktif toplamları ortalamasına oranı yüzde yirmiden fazla olan ortaklıklar hakkında da bu maddenin altıncı fıkrasında yer alan hükümler uygulanır.

 

 

(9) Bu maddenin dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci fıkraları bu Tebliğin 13 üncü maddesi kapsamındaki işlemlere de kıyasen uygulanır.

(4) Halka açık ortaklıkların yapacakları bedelli sermaye artırımlarında ortaya çıkan sermaye koyma borcunun nakit olarak yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, sadece nakden konulan ve nakden konulduğu mali müşavir raporu ile tespit edilen fonlar sebebiyle oluşan borçlar, muaccel olması kaydıyla, sermaye koyma borcuna mahsup edilebilir. Halka açık ortaklıkların yapacakları sermaye artırımlarında ortaya çıkan nakit sermaye koyma borcu, ortaklığa nakit dışındaki varlık devrinden kaynaklanan borçlara mahsup suretiyle yerine getirilemez.

 

(7) Sermaye artırımından elde edilecek fonun ilişkili taraflara olan borcun kapanmasında kullanılmayacağı ortaklık tarafından beyan edilmiş olsa dahi, sermaye artırım başvurusu öncesinde kamuya açıklanan son dört döneme ilişkin finansal tablolarında, ilişkili taraflara nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan toplam borçların ortalamasının, söz konusu borçlar dahil edilmemiş aktif toplamları ortalamasına oranı yüzde yirmiden fazla olan ortaklıklar hakkında da bu maddenin altıncı fıkrasında yer alan hükümler uygulanır.

 

 

(9) Bu maddenin dördüncü, altıncı, yedinci ve sekizinci fıkraları bu Tebliğin 13 üncü maddesi kapsamındaki işlemlere de kıyasen uygulanır.

 

 

Söz konusu değişiklik ile halka açık ortaklıkların yapacakları sermaye artırımlarında ortaya çıkan nakit sermaye koyma borcunun, ortaklığa nakit dışındaki varlık devrinden kaynaklanan borçlarına mahsuben yerine getirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Pay Tebliği’nin 12 nci maddesindeki değişikliklere paralel olarak Kurul’un II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nde (II-23.1 sayılı Tebliğ) de birtakım değişiklikler yapılmıştır. Buna göre II-23.1 sayılı Tebliğ’in Önemli nitelikteki işlemler başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılarak, ortaklıkların “yapmayı planladıkları bedelli sermaye artırımlarında ortaya çıkan nakit sermaye koyma borcunun, ortaklığa nakit dışındaki varlık devrinden kaynaklanan borçlara mahsup edilmek suretiyle yerine getirilmesi” önemli nitelikteki işlem olmaktan çıkarılmıştır.

View in PDF Format