Publications Come back

Ortaklıktan Çıkarma Hakkının Kullanımında Adil Bedel Yasal Dayanağa Kavuşuyor

22.12.2015

20.10.2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 40. maddesi 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 27. maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ve dördüncü fıkrasının değiştirilmesini ve birinci fıkrasının son cümlesinin yürürlükten kaldırılmasını öngörmektedir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 27. maddesi ortaklıktan çıkarma hakkı ve satma hakkını düzenlemektedir. Maddenin birinci fıkrası uyarınca “pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dâhil olmak üzere başka bir şekilde sahip olunan payların halka açık ortaklığın oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına ulaşması durumunda, paya sahip olan bu kişiler açısından azınlıkta kalan pay sahiplerini ortaklıktan çıkarma hakkı doğar. Bu kişiler, Kurulca belirlenen süre içinde, azınlıkta kalan ortakların paylarının iptalini ve bunlar karşılığı çıkarılacak yeni payların kendilerine satılmasını ortaklıktan talep edebilirler. Satım bedeli, 24 üncü madde çerçevesinde belirlenir”.

Tasarının 40. maddesi 6362 sayılı Kanun’un 27. maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesini “Bu kişiler, Kurulca belirlenen süre içinde,  azınlıkta kalan ortakların paylarının iptalini ve bunlar karşılığı çıkarılacak yeni payların kendilerine adil bir bedel karşılığında satılmasını ortaklıktan talep edebilirler” şeklinde değiştirmektedir. 27. maddenin dördüncü fıkrası ise Tasarı ile “Bu maddenin uygulanmasına ve adil bedelin hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir” şeklinde değiştirilmektedir.

Tasarının 40. maddesinin gerekçesine göre, 6362 sayılı Kanun’un 27. maddesinin birinci fıkrası uyarınca ortaklıktan çıkarma hakkının kullanımında satım bedelinin işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması olarak belirlenmesi azınlık pay sahiplerinin olumsuz yönde etkilenmelerine yol açmaktaydı. Bu nedenle, ortaklıktan çıkarma hakkının “adil bedel” üzerinden kullanılması ve adil bedelin Sermaye Piyasası Kurulunca yapılacak ikincil düzenlemelerle belirlenmesi amaçlanmıştır.

6263 sayılı Kanun’un 27. maddesinin mevcut halinde ortaklıktan çıkarma hakkının kullanımı konusunda otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasından bahsedilirken, satma hakkının kullanımı bakımından adil bedel kriteri belirlenmiştir. Tasarının yasalaşması halinde 6362 sayılı Kanun’un 27. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarındaki çıkarma hakkı ve satma hakkı arasındaki fiyat uyumsuzluğunun giderilmesi de mümkün olacaktır.

View in PDF Format