Publications Come back

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı İle Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapıldı

28.12.2015

6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un (“Kanun”) 12, 14 ve 18 ila 26 ıncı maddeleri uyarınca, Türkiye’de faaliyet gösteren ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracına ilişkin usul ve esasları düzenlemek için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından çıkarılan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı İle Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”), 27.06.2014 tarihli ve 29043 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. BDDK, 26.12.2015 tarihli ve 29574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Değişiklik Yönetmeliği ile söz konusu Yönetmelik’te çeşitlik değişiklikler gerçekleştirmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği’nin 1’inci maddesi, Yönetmelik’in fatura ödemesine ilişkin tanıma yer veren 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendini aşağıdaki şekilde değiştirmiştir.

Eski Hali

Yeni Hali

Fatura ödemesi: Elektrik, telefon, su, doğalgaz gibi ihtiyaçların karşılanmasına yönelik sunulan hizmetlerin karşılığı olarak yapılan ödemeler, vergi, resim, harç, sosyal güvenlik primi ödemeleri ve bunlara bağlı cezalar ile Kurumca uygun görülen diğer ödemeleri ifade eder.

Fatura ödemesi: Elektrik, telefon, su, doğalgaz gibi ihtiyaçların karşılanmasına yönelik sunulan hizmetlerin karşılığı olarak yapılan ödemeler ile Kurulca uygun görülen diğer ödemeleri ifade eder.

Değişiklik Yönetmeliği’nin 2’nci maddesi ise Yönetmelik’in “Ödeme Hizmeti” başlıklı 5’inci maddesine (7) numaralı yeni bir fıkra eklemiştir. Eklenen bu yeni fıkra uyarınca, Kanun’un 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde sayılan fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetlerin yürütülmesine ilişkin olarak bir bankadan dış hizmet alan kuruluşun, banka ile fatura üreten kurumlar arasında yapılacak sözleşme ile fatura üreten kurumlar adına tahsilat yapılabilmesi hususunda açıkça yetkilendirilmesi durumunda, söz konusu kuruluş ile fatura üreten kurum arasında tahsilata yönelik ayrıca bir sözleşme yapılmasına gerek olmayacaktır.

Ayrıca Değişiklik Yönetmeliği’nin 3’üncü maddesi ile Yönetmelik’in “Kuruluşlar” kısmındaki “faaliyet izni” başlıklı 8’inci maddesinin ikinci fıkrası yeniden düzenlenmiştir. Yönetmelik’in eski halinde, Şirketin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on ve üzeri paya sahip ortakları ile kontrolü elinde bulunduran ortaklarının yurt dışında kurulu bir banka veya finansal kuruluş olması halinde, banka ve finansal kuruluş ile ilgili olarak birinci fıkranın (b), (d), (h), (ı), (j), (m) ve (n) bentlerinde belirtilen belgelerin BDDK’ya gönderilmesi gerekmekteydi. Değişiklik Yönetmeliği, (b), (m) ve (n) bentlerinde öngörülen bilgi ve belgelerin Kurum’a gönderilmesi yükümlülüğünü yürürlükten kaldırmıştır.

Bu nedenle Şirketin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on ve üzeri paya sahip ortakları ile kontrolü elinde bulunduran ortaklarının yurt dışında kurulu bir banka veya finansal kuruluş olması halinde;

  • Başvuru sahibi şirket ile yürütülmesi planlanan faaliyetlere ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için oluşturulan organizasyon yapısına ilişkin olarak şirketin yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürü tarafından imzalanan faaliyet programı ve iş planı,
  • Kurumla yürütülecek işlemlerde, varsa ortakları temsile yetkili kişi veya kişilere verilmiş vekaletname örnekleri,
  • Yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürün 18 inci maddede belirtilen bilgi ve belgeleri, artık faaliyet izni almak amacıyla Kurum’a gönderilmesi gerekmemektedir.

Değişiklik Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesi ile Yönetmelik’in “Yönetim Kurulu” başlıklı 16’ncı maddesinin birinci fıkrası da aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski Hali

Yeni Hali

1) Kuruluşun yönetim kurulu, genel müdür dâhil üç kişiden az olamaz. Genel müdür, bulunmadığı hâllerde vekili, yönetim kurulunun doğal üyesidir. Genel müdür ile aynı nitelikleri haiz olmak kaydıyla genel müdür vekili olarak yönetim kurulu toplantılarına katılacaklar ve bunların hangi hallerde bu toplantılara katılacakları yönetim kurulunca belirlenir.

(1) Kuruluşun yönetim kurulu, genel müdür dâhil üç kişiden az olamaz. Genel müdür yönetim kurulunun doğal üyesidir.

Görüldüğü üzere, Değişiklik Yönetmeliği ile kuruluşun yönetimine ilişkin olarak genel müdür vekilliği kurumu kaldırılmıştır. Görev ve nitelikleri Kanun’da ve Yönetmelik’te tanımlanmayan genel müdür vekilliği kurumunun bu şekilde Yönetmelik metninden tamamen çıkartılmasının yerinde olduğu düşünülmektedir.

Değişiklik Yönetmeliği’nin 5’inci maddesi ile Yönetmelik’in özkaynak hesaplamasında indirim kalemi olarak dikkate alınan 24’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendindeki hüküm de aşağıdaki şekilde değiştirilerek özkaynak hesaplamasına netlik kazandırılmıştır.

Eski Hali

Yeni Hali

ç) Ortaklık paylarının yüzde on ve daha azına sahip olunan bankalar ve finansal kuruluşlarda sahip olunan sermaye tutarının, (c) bendi ile bu fıkrada belirlenen kalemler düşülmeden hesaplanan kuruluşun özkaynağının yüzde onunu aşması halinde, söz konusu bankalar ve finansal kuruluşlarda sahip olunan sermaye tutarı,

ç) Ortaklık paylarının yüzde on ve daha azına sahip olunan bankalar ve finansal kuruluşlarda sahip olunan sermaye tutarının, (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirlenen kalemler düşülmeden hesaplanan kuruluşun özkaynağının yüzde onunu aşması halinde, söz konusu bankalar ve finansal kuruluşlarda sahip olunan sermaye tutarı,

Değişiklik Yönetmeliği’nin getirdiği bir başka önemli düzenleme ise Yönetmelik’in dördüncü kısmının “Tek Seferlik Ödeme Sözleşmesi” başlıklı birinci bölümünün “Tek Seferlik Ödeme İşlemi” şeklinde değiştirilmiş olmasıdır.

Buna paralel olarak Yönetmelik’in 29’uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki tek seferlik ödemeye ilişkin hükümler Değişiklik Yönetmeliği’nin 7’nci maddesi ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, sözleşme yapma yükümlülüğü yürürlükten kaldırılmıştır.

Eski Hali

Yeni Hali

(2) Kanunun 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen ödeme hizmeti dışındaki tek seferlik ödeme işlemleri, en az on iki punto harflerle hazırlanacak yazılı sözleşme kapsamında gerçekleştirilir. Uzaktan iletişim aracı ile kurulan sözleşmelerde yazılı şekil şartı aranmaz. Sözleşmenin bir örneği, kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile ödeme hizmeti kullanıcısına verilir.

(2) Tek seferlik ödeme işlemleri, işleme ilişkin olarak üretilen ve bir nüshası ödeme hizmeti kullanıcısına verilen ve ödeme hizmeti kullanıcısının onayını içeren sözleşme, dekont veya benzeri belgeler düzenlenerek gerçekleştirilir. Uzaktan iletişim aracı ile gerçekleştirilen tek seferlik ödeme işlemlerinde ödeme hizmeti kullanıcısının onayını içeren metnin bir örneği, kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile ödeme hizmeti kullanıcısına verilir.

Değişiklik Yönetmeliği ile birlikte Yönetmelik’in sözleşme öncesi bilgilendirmeye ve sözleşme şartlarına ilişkin 30’uncu ve 31’inci maddeleri tamamen değiştirilmiş ve tek seferlik ödeme işlemi öncesi bilgilendirme ile tek seferlik ödeme işlemi şartlarına dair yeni hükümler eklenmiştir. Ayrıca Yönetmelik’in çerçeve sözleşmeye ilişkin 33’üncü maddesinin birinci fıkrası da aşağıdaki şekilde değiştirilmiş.

Eski Hali

Yeni Hali

(1) Ödeme hizmeti sağlayıcısı ile ödeme hizmeti kullanıcısı arasındaki sürekli ödeme ilişkileri en az on iki punto harflerle hazırlanacak yazılı sözleşme ile düzenlenir. Uzaktan iletişim aracı ile kurulan sözleşmelerde yazılı şekil şartı aranmaz.

(1) Ödeme hizmeti sağlayıcısı ile ödeme hizmeti kullanıcısı arasındaki süreklilik arz eden periyodik ödeme ilişkileri en az on iki punto harflerle hazırlanacak yazılı sözleşme ile düzenlenir. Uzaktan iletişim aracı ile kurulan sözleşmelerde yazılı şekil şartı aranmaz.

Yönetmelik’in “muafiyetler” başlıklı üçüncü bölümünde yer alan tüketici olmayan ödeme hizmeti kullanıcılarına ilişkin 57’inci maddesinde de bir değişiklik öngörülmüştür. Değişiklik Yönetmeliği ödeme hizmeti kullanıcısının tüketici olmadığı ödeme işlemlerinde, taraflar arasındaki sözleşmede uygulanmaması ya da farklı şekilde uygulanması kararlaştırılabilen hükümler arasına, ödeme hizmeti kullanıcısı tarafından ödeme hizmeti sağlayıcısına ödenmesi gereken ücretlerin dökümünü öngören Yönetmeliğin 35’inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendini eklemiştir.

Son olarak da Değişiklik Yönetmeliği’nin 12’nci maddesi ile “Düşük değerli ödeme aracı ve elektronik para için ayrıcalık” başlıklı Yönetmelik’in 58’inci maddesinin madde başlığı “düşük değerli ödeme işlemleri ile düşük değerli ödeme aracı ve elektronik para için ayrıcalık” şeklinde değiştirilmiştir. Aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki “ödeme işlemlerinde” ifadeleri “ödeme işlemlerini ilgilendiren” olarak değiştirilmiş, tek seferlik ödeme sözleşmesi yükümlülüğüne ilişkin yukarıda bahsedilen değişiklikler uyarınca da üçüncü fıkradaki “29’uncu maddenin birinci fıkrası” ifadesi kaldırılmıştır.

 

View in PDF Format