Publications Come back

MÜVEKKİL DUYURUSU: ENERJI PIYASASI DÜZENLEME KURUMU’NUN ÖNLISANS VE LISANS YÜKÜMLÜLÜKLERI ILE LISANSSIZ BAĞLANTI ANLAŞMASI SÜRELERININ UZATILMASI HAKKINDA DUYURUSU

06.04.2020

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU’NUN (“EPDK”) ÖNLİSANS VE LİSANS YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE LİSANSSIZ BAĞLANTI ANLAŞMASI SÜRELERİNİN UZATILMASI HAKKINDA 03.04.2020 TARİHLİ DUYURUSU

Korona Virüs (Covid-19) Salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında 22/03/2020 tarihli ve 31076 mükerrer sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile kamu personeli için uzaktan ve esnek çalışma modeline geçilmiştir. Anılan dönemde elektrik piyasasında faaliyette bulunan önlisans veya üretim lisansı sahibi tüzel kişiler ile lisanssız üretim faaliyeti kapsamında bağlantı anlaşması imzalamış olan gerçek ve tüzel kişilerin mağdur olmamaları için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (“Kurul”) 02/04/2020 tarihli ve 9276 sayılı Kararı ile söz konusu kişilerin süreli yükümlülüklerinin 3 ay süreyle ertelenmesine karar vermiştir.

Bu kapsamda Kurul, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği (“Yönetmelik”) kapsamında önlisans veya üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin süreli yükümlülükleri açısından 10/03/2020 tarihinde veya sonrasında sona eren veya sona erecek olan aşağıda yer alan sürelerin uzamasına karar vermiştir. Bu süreler sona erme tarihinden itibaren geçerli olmak ve bir defaya mahsus olmak üzere uzamıştır. İşbu süreler herhangi bir işleme gerek kalmaksızın, 3 (üç) ay süreyle uzamış olarak değerlendirilecektir. Kurul, bu konuda Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar vermiştir.

Uzatılan süreler şu şekildedir:

1.     Önlisans süreleri ile üretim lisansı kapsamında inşaat öncesi dönem ile inşaat dönemi ya da Yönetmeliğin Geçici 15 inci maddesi kapsamındaki yükümlülük erteleme süreleri,

2.     Önlisans veya üretim lisansı tadil işleri kapsamında belirlenen yükümlülüklere ilişkin süreler,

3.     Birleşme veya bölünme işlemleri kapsamında belirlenen yükümlülüklere ilişkin süreler,

4.     Eskisinin devamı mahiyetinde üretim lisansı verilmesi kapsamında belirlenen yükümlülüklere ilişkin süreler,

5.     Önlisans veya lisans başvuruları kapsamında gerekli bilgi ve belgelerin tamamlanması için verilen süreler,

6.     Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılması öngörülen başvurulara ilişkin süreler.

Kurul, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında kurulması öngörülen üretim tesisleri için imzalanmış ve fakat iki kurulum süresi 10/03/2020 tarihinde veya sonrasında sona eren veya sona erecek olan bağlantı anlaşmalarının süresini de   sona erme tarihinden itibaren geçerli olmak ve bir defaya mahsus olmak üzere 3 (üç) ay süreyle uzatmıştır.

 

View in PDF Format