Publications Come back

MÜLKİYETİ YTM’YE GEÇEN KAYDİLEŞTİRİLMEMİŞ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İADE EDİLİYOR

29.04.2016

Sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesi hususunun düzenlendiği 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 13’üncü maddesinin “Kaydileştirilmesine karar verilen sermaye piyasası araçlarının Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde teslimi zorunludur. Teslim edilen sermaye piyasası araçları kendiliğinden hükümsüz hâle gelir. Teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları ise kaydileştirilme kararından sonra borsada işlem göremez, aracı kurumlarca bu sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık edilemez ve katılma belgelerinin geri alımı yapılamaz. Kayden izlenmeye başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları YTM’ye intikal eder. Bunların üzerindeki sınırlı ayni haklar kendiliğinden sona ermiş sayılır. Bunlar YTM’nin hesabına geçmesinden itibaren üç ay içinde satılır.” şeklindeki dördüncü fıkrası hükmünün üçüncü cümlesinde yer alan “….ve katılma belgelerinin geri alımı yapılamaz ibaresi ile dördüncü, beşinci ve altıncı cümlelerinde yer alan “Kayden izlenmeye başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları YTM’ye intikal eder. Bunların üzerindeki sınırlı ayni haklar kendiliğinden sona ermiş sayılır. Bunlar YTM’nin hesabına geçmesinden itibaren üç ay içinde satılır.” ifadeleri Anayasa Mahkemesi tarafından hüküm kamu yararı ile bireyin mülkiyet hakkı arasında adil ve makul bir denge gözetmemesi nedeniyle mülkiyet hakkına aykırı olduğu gerekçesine dayanılarak iptal edilmiştir. (AYM kararına ilişkin ayrıntılı açıklama için bkz. http://www.lbfpartners.com/tr/yayin/kaydilestirilemeyen-sermaye-piyasasi-araclarinin-yatirimci-tazmin-merkezine-intikaline-iliskin-hukum-anayasa-mahkemesi-tarafindan-iptal-edildi.html)

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı neticesinde kaydileştirilemeyen sermaye piyasası araçlarının Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne (YTM) intikalinin sonucuna ilişkin bir hukuki boşluk meydana gelmiştir. Bu boşluk, 14/04/2016 kabul tarihli ve 26 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6704 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz, Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 28 inci maddesi ile giderilmiştir.

Bahsi geçen Kanun’un 28 inci maddesi ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na eklenen “Mülkiyeti YTM'ye İntikal Eden Sermaye Piyasası Araçlarının Hak Sahiplerine Yapılacak Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar ” başlıklı geçici 10 uncu madde aşağıdaki gibidir:

“Kayden izlenmeye başlandığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmediği için mülkiyeti YTM’ye intikal etmiş olan sermaye piyasası araçlarının iadesi ile satışlarının yapılmış olması halinde bunların bedellerinin ödenmesi talebiyle yapılacak başvuruların ve başvuru üzerine hak sahiplerine YTM tarafından yapılacak ödemelerin usul ve esasları, hak sahiplerince teslim edilecek sermaye piyasası araçlarının iptal ve imha esasları ile ihraççıların bu başvurulara ilişkin yükümlülükleri Kurulca belirlenir. Şu kadar ki, YTM’ye intikal eden sermaye piyasası araçlarından; ilgili mevzuat uyarınca satışı yapılmamış olanlar aynen; satışı yapılmış olanlar ise, Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde hesaplanacak satış tutarları üzerinden nakden ödenir.  Yapılacak ödemelerde, ilgili tutarın 4749 sayılı Kanunun 12 nci maddesi çerçevesinde değerlendirilmesi sonucu YTM tarafından fiilen elde edilen getirinin ödenecek tutara isabet eden nemaları esas alınır. Bu madde uyarınca yapılacak ödemelere ilişkin işlemler ve bu işlemlerle ilgili oluşturulacak kayıtlar ve düzenlenecek kağıtlar damga vergisinden müstesnadır.

Bu hüküm sayesinde, süresi içinde kaydileştirilemediği için mülkiyeti YTM’ye geçen sermaye piyasası araçlarının hak sahiplerine iadesi mümkün hale gelmiştir. Ancak, hükmün nasıl uygulanacağı Kurul tarafından yapılacak bir düzenleme ile belirlenecektir.

View in PDF Format