Publications Come back

KORONAVİRÜS (COVİD-19) SALGINI NEDENİYLE PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

22.04.2020

KORONAVİRÜS (COVİD-19) SALGINI NEDENİYLE PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Covid-19 pandemisinin ticaret ve tüketiciler üzerindeki olumsuz etkilerinin asgari düzeye indirilebilmesi için hâlihazırda birtakım tedbirler alınmaya devam etmektedir. Bu kapsamda, 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 16/04/2020 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş ve 17/04/2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun ile 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da da (“6585 sayılı Kanun”) birtakım düzenlemelerin yapıldığı görülmektedir.

Bu çerçevede Kanun’un 14 üncü maddesi ile 6585 sayılı Kanun’a “Fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu” başlıklı ek 1 inci madde eklenmiştir. Getirilen madde ile Covid-19 sebebiyle tüketicilerin ve piyasanın maruz kaldığı kötü niyetli hareketlerin önüne geçilmesinin amaçlandığı görülmektedir. Nitekim maddenin birinci fıkrasında üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapamayacağı; ikinci fıkrasında ise üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunamayacağı düzenlenmiştir.

Madde ile getirilen diğer bir düzenleme ise üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerinin yukarıdaki hükümlere aykırı şekilde fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına ilişkin olarak idari para cezası uygulanması ve gerekli düzenlemelerin yapılması/tedbirlerin alınması amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun (“Kurul”) oluşturulmasıdır. Kurul’un maddede belirtilen 13 üyeden oluşacağı ve başkanlığının İç Ticaret Genel Müdürü tarafından yürütüleceği düzenlenmiştir. Maddede ayrıca Kurul’un işleyişine ilişkin usul ve esaslar hüküm altına alınmış ve Kurulun oluşumu, görevleri, çalışma usul ve esasları, sekretarya hizmetleri ve Kurula ilişkin diğer hususların yönetmelik ile belirleneceği ifade edilmiştir.

Ek 1 inci maddedeki düzenlemelere ilişkin olarak ise Kanun’un 13 üncü maddesi ile 6585 sayılı Kanun’un “Ceza Hükümleri” başlıklı 18 inci maddesinin birinci fıkrasına (ı) bendi eklenmiş ve dördüncü fıkrası değiştirilmiştir. Eklenen (ı) bendinde; bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerine on bin Türk lirasından yüz bin Türk lirasına kadar; piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerine ise elli bin Türk lirasından beş yüz bin Türk lirasına kadar idari para cezası verileceği düzenlenmiştir. Söz konusu idari para cezalarını uygulama yetkisinin ise Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na ait olduğu değiştirilen dördüncü fıkra ile hüküm altına alınmıştır. Buna göre 6585 sayılı Kanun’un 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendindeki cezaları uygulama yetkisi Kurul’a ait iken, maddedeki diğer idari para cezalarını uygulama yetkisi Ticaret Bakanlığına aittir.

Saygılarımızla,

LBF Partners

View in PDF Format