Publications Come back

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA EL KONULAN VE BULAŞICI SALGIN HASTALIKLA MÜCADELE İLE DOĞRUDAN İLGİLİ TIBBİ CİHAZ VE MALZEMELER, YENİ KORONAVİRÜS SALGINI İLE MÜCADELE EDEN BİRİMLERE TAHSİS EDİLMESİ

27.04.2020

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA EL KONULAN VE BULAŞICI SALGIN HASTALIKLA MÜCADELE İLE DOĞRUDAN İLGİLİ TIBBİ CİHAZ VE MALZEMELER, YENİ KORONAVİRÜS SALGINI İLE MÜCADELE EDEN BİRİMLERE TAHSİS EDİLECEK  

Tüm dünyada görülmeye başlanmasıyla birlikte Dünya Sağlık örgütü tarafından 12/03/2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilen koronavirüs (“Covid-19”) salgını sebebiyle Türkiye’de ve Dünya’da ekonomik ve sosyal hayata ilişkin birtakım düzenlemeler yapılması yoluna gidilmiştir. Bu kapsamda 31102 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 17/04/2020 tarihinde yürürlüğe giren 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun madde 11 uyarınca 21/03/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa eklenen geçici madde şu şekildedir:

“GEÇİCİ MADDE 13 – (1) 30/9/2020 tarihine kadar bu Kanun kapsamında el konulan ve bulaşıcı salgın hastalıkla mücadele ile doğrudan ilgili tıbbi cihaz ve malzemeler, test materyali, plazma, etil alkol, izopropil alkol, gliserol, maske, eldiven, tulum, galoş, kolonya, dezenfektan, dezenfeksiyon cihazları, solunum cihazı, yoğun bakım malzemesi, ilaç, aşı, ilk yardım araç-gereçleri ve bunların üretiminde kullanılan cihaz ve malzemeler, delil olarak saklanmasına gerek bulunmaması halinde yeteri kadar numune alındıktan, bunun mümkün olmaması halinde her türlü ayırt edici özelliği tespit edildikten sonra, el koyan idare veya ilgili kamu kurumu tarafından soruşturma evresinde hâkim veya kovuşturma evresinde mahkemeden tahsisi talep edilebilir. Talep üzerine verilen kararlara karşı itiraz edilebilir. Hakim veya mahkemece tahsisi uygun bulunan eşyanın soruşturma veya kovuşturma sonunda iadesine karar verildiği takdirde eşyanın rayiç değerinden varsa gümrük vergileri ve para cezaları ayrıldıktan sonra kalan tutar, tahsis yapılan kurum tarafından eşya sahibine ödenir.

(2) Cumhurbaşkanı birinci fıkrada yer alan süreyi 3 aya kadar uzatmaya yetkilidir.”

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na eklenen geçici madde ile 30/09/2020 tarihine kadar el konulacak bulaşıcı salgın hastalıkla mücadele ile doğrudan ilgili tıbbi cihaz ve malzemeler hakkında, şayet delil olarak saklanmalarına gerek yok ise, yeteri kadar numune alınması şartıyla tahsisi talep edilebilecektir. Numune almanın mümkün olmaması halinde ise her türlü ayırt edici özelliği tespit edildikten sonra söz konusu tıbbi cihaz ve malzemelerin tahsisi talep edilebilecektir. El koyan idare veya ilgili kamu kurumu tarafından söz konusu tıbbi cihaz ve malzemelerin soruşturma evresinde hâkimden veya kovuşturma evresinde mahkemeden tahsisi talep edilebilecektir. Anılan bu tahsis talebine karşı ise itiraz edilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Tahsis talebi sonrası ise hâkim veya mahkeme tarafından uygunluk kararı verilmesi halinde soruşturma veya kovuşturma sonunda iadesine karar verilen eşyanın rayiç değerinden varsa gümrük vergileri ve para cezaları ayrıldıktan sonra kalan tutarın tahsis yapılan kurum tarafından eşya sahibine ödeneceği de düzenleme kapsamına alınmıştır. Madde devamında birinci fıkra kapsamında 30/09/2020 tarihi baz alınarak belirlenen sürenin Cumhurbaşkanı tarafından 3 aya kadar uzatılabileceği düzenleme kapsamında ifade edilmiştir.

Saygılarımızla

LBF Partners

 

 

 

View in PDF Format