Publications Come back

GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ KURULMASINA OLANAK SAĞLANDI

01.02.2017

GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ KURULMASINA OLANAK SAĞLANDI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından, 17 Ocak 2017 tarihli ve 29951 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan III-55.1.c sayılı “Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” (III-55.1.c sayılı Değişiklik Tebliği), mevcut Tebliğ’in “Faaliyetleri sınırlı portföy yönetim şirketlerine ilişkin esaslar” başlıklı 9 uncu maddesinde bir takım değişiklikler getirmektedir.  III-55.1.c sayılı Değişiklik Tebliği ile öngörülen değişiklikler aşağıda izah edilmektedir:

  1. Değişiklik öncesinde III-55.1 sayılı Tebliğ’in 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında, faaliyetleri sınırlı portföy yönetim şirketlerinin; münhasıran payları yurt dışında yerleşik kişilere pazarlanacak yabancı kolektif yatırım kuruluşu kurmak ve yönetmek ile yurt dışında yerleşik kişilere portföy yönetim hizmeti vermek, münhasıran girişim sermayesi yatırım fonlarını veya münhasıran gayrimenkul yatırım fonlarını kurmak ve yönetmek üzere kurulabilecekleri hükme bağlanmıştı.

  Değişiklik öncesinde faaliyetleri sınırlı portföy yönetim şirketleri, gayrimenkul yatırım fonu veya girişim sermayesi yatırım fonu türlerinden yalnızca birini kurmak ve   yönetmek üzere kurulabilecek iken, Tebliğ değişikliği ile birlikte, faaliyeti sınırlı bir portföy yönetim şirketi hem girişim sermayesi yatırım fonu hem de gayrimenkul     yatırım fonu kurmak ve yönetmek üzere kurulabilecektir. Böylelikle, “Gayrimenkul ve girişim sermayesi portföy yönetim şirketi” yeni bir tür olarak ortaya çıkmıştır.

    b. III-55.1 sayılı Tebliğ’in yine 9 uncu maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir;

“Gayrimenkul ve girişim sermayesi portföy yönetim şirketi tarafından üçüncü ve dördüncü fıkrada belirtilen personel ve organizasyon yapısına ilişkin şartlar ile diğer şartların bir arada sağlanması zorunlu olup, bu fıkralarda yer alan diğer hükümler de bu şirket için uygulanır. Şirketin genel müdürünün, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına veya gayrimenkul alım satım işi haricinde gayrimenkul yatırımları ve girişim sermayesi yatırımları konularından herhangi birinde en az beş yıllık tecrübeye sahip olması gereklidir.”

Bu hüküm ile Gayrimenkul ve girişim sermayesi portföy yönetim şirketi”nin, aynı maddenin 3 ve 4 üncü fıkralarında, sırası ile gayrimenkul portföy yönetim şirketleri ve girişim sermayesi portföy yönetim şirketleri için öngörülen şartların tamamını sağlaması gerektiği hükme bağlanmış ve şirketin genel müdürünün sahip olması gereken nitelik belirlenmiştir.

View in PDF Format