Publications Come back

Galataport'a İlişkin Değerlendirme

22.12.2015

Galataport, işletme hakkının devri modeline göre ihale edilmiş bir projedir. Kamuya ait bir tesisin mülkiyet hakkı kamu kesiminde kalmak suretiyle, belirli bir süre için özel şirketler tarafından işletilmesi olarak tanımlanabilecek olan işletme hakkı devri, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun'da öngörülen özelleştirme yöntemlerinden biridir. 4046 sayılı Kanun tabii kaynakların özelleştirmesinde işletme hakkı devri yöntemini şart koşarken, genel ve katma bütçeli idarelerle bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların mal ve hizmet üretim birimleri ve varlıklarının (baraj, gölet, otoyol, yataklı tedavi kurumları, limanlar ve benzeri diğer mal ve hizmet üretim birimleri) özelleştirmesinde işletme haklarının verilmesi veya kiralanması veya mülkiyetin devri yöntemlerinden herhangi birisinin uygulanabileceğini ve hangi yöntemin uygulanacağına da Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun karar vereceğini düzenlemiştir. Galataport ihalesinde Özelleştirme Yüksek Kurulu kararını İşletme Hakkının Devri yönteminden yana kullanmış ve işletme süresini de 30 yıl olarak belirlemiştir.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun kamuoyunda tartışmalara yola açan 17.04.2014 tarihli kararı, esasında ÖİB tarafından da belirtildiği üzere Galataport projesinin yürütmesinin durdurulmasını gerektirmemektedir. Şöyle ki Kurul, Danıştay 6. Dairesi’nin, davacının yürütmenin durdurulması talebini eksik incelemeye dayanarak reddetmesini hatalı bulmuş ve mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırarak yürütmenin durdurulması talebinin yeniden incelenmesini istemiştir. Dolayısıyla, Danıştay 6. Dairesi, kararda belirtildiği üzere keşif ve bilirkişi incelemesi yaptıracak ve bunun sonucuna göre yürütmenin durdurulup durdurulmamasına karar verecektir. Danıştay 6. Dairesi yeniden yapacağı incelemenin sonucunda tekrar red kararı verebileceği gibi keşif ve bilirkişi incelemesi neticesinde edinilen bilgiler doğrultusunda yürütmenin durdurulması yönünde karar da tesis edebilir.  

View in PDF Format