Publications Come back

EPDK, Petrol Piyasasında Yeni Lisans İle Mevcut Lisansların Tadil Başvurularına İlişkin Kurul Kararında Önemli Değişiklikler Yaptı

28.12.2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun petrol piyasasında lisans başvurularında aranacak bilgi ve belgelerin belirlenmesi için çıkarmış olduğu 31.5.2011 tarihli ve 3242/2 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Başvuru Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı ile lisans sahiplerince yapılan lisans tadil başvurularında aranacak bilgi ve belgelerin belirlenmesi için çıkardığı 31.05.2011 tarihli ve 3242/3 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı’nda değişiklik yapan iki adet Kurul Kararı 21.02.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
A- Resmi Gazete’de yayımlanan kararlardan 12/02/2015 tarihli ve 5468-3 sayılı olanıyla 3242/2 sayılı Kurul Kararı’nda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:
 
1- Kararın 1 inci maddesiyle 3242/2 sayılı Kurul Kararı’nın “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki yeni tanımlar eklenmiştir:
“ü) Boru Hattı İnceleme Raporu: İletim veya bağlantılı boru hattı vasıtasıyla taşınacak petrolün erişim ve çıkış noktasının yeri, boru hatlarının özellikleri ve kapasiteleri ile boru hattının çapı, uzunluğu, debisi ve benzeri bilgilerine ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığı tarafından uluslararası gözetim şirketi statüsü verilen gözetim şirketi tarafından hazırlanacak raporu,
v) Güvenlik Bilgi Dosyası: Tehlikeli maddelerin ve müstahzarların özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri, bulunduğu işyerlerinde madde ve müstahzarın tehlikeli özelliklerine göre alınacak güvenlik önlemlerini, insan sağlığı ve çevrenin tehlikeli maddelerin ve müstahzarların olumsuz etkilerinden korunmasına yönelik gerekli bilgileri içeren Güvenlik Bilgi Formunun, Güvenlik Bilgi Formunu düzenleyen kişinin yeterlilik belgesinin ve imza sirkülerinin yer aldığı dosyayı,
y) İhrakiye Bilgi Dosyası: Piyasa faaliyetine konu edilecek ihrakiyenin resmi ismi ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonuna ilişkin yazılı beyanın, ihrakiyenin satılacağı kullanıcıyla yapılmış ihrakiye satış sözleşmesi veya ön sözleşmesi ile bunu imzalayanların yetki belgelerinin, ihrakiyenin ikmal edileceği deniz veya hava araçlarının listesinin, resmi izin ve ruhsatlarının, kullanım kapasitelerini ve fiili kullanım miktarlarını gösteren belgelerin, deniz araçları için geçerli durumdaki ÖTV İndirilmiş Yakıt Alım Defterinin, jet yakıtı satışı için Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan belgelerin ve jet yakıtı depolama veya ikmal hizmeti alınacak ise bu hizmeti verecek şirketin yetki belgesinin yer aldığı dosyayı,
z) Mali Tablolar: Başvuru sahibi tüzel kişinin yeni kurulmuş olması halinde bağımsız denetimden geçmiş veya vergi dairesince tasdiklenmiş kuruluş bilançosu ile cari yıla ilişkin gelir tablosunu, diğer hallerde lisans başvuru tarihinden önceki yılsonu itibariyle düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş veya vergi dairesince tasdiklenmiş bilanço ve gelir tablosunu,
aa) Sanayi Sicil Belgesi: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca düzenlenen vizeleri yapılmış Sanayi Sicil Belgesini veya işletmenin üretime başladığında sanayi siciline kaydedileceğine dair resmi yazıyı,
bb) Teknik ve Ekonomik Yeterlilik Dosyası: Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasının (g) bendinde yer alan belgelerin yer aldığı dosyayı,
cc) TSE Uygunluk Belgesi: Üretilecek ürüne ilişkin Türk Standartları Enstitüsü tarafından düzenlenen ve vizeleri yapılmış Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi veya Kritere Uygunluk Belgesini,
çç) Ulusal Marker Enjeksiyon Cihazı Beyanı: Tesisteki ulusal marker enjeksiyon cihazının markası, seri numarası, pompa seri numarası, enjeksiyon cihazının yeri ve marker enjeksiyon noktası bilgilerine ilişkin yazılı açıklamayı,”
2- Kararın 2 nci maddesiyle, 3242/2 sayılı Kararın 4 üncü maddesindeki fıkraların numaralandırılmasında yapılan hata düzeltilmiş ve maddenin son iki fıkrası değiştirilmiştir. (8) numaralı fıkra olarak yeniden numaralandırılan fıkrada adli sicil belgesinin tüzel kişi başvuru sahiplerinin sadece doğrudan ortağı olan gerçek kişilerden isteneceği, başvuru sahibinin halka açık anonim şirket olması halinde halka açık hisse sahiplerinden adli sicil belgesi istenmeyeceği düzenlenmiştir. (9) numaralı fıkra olarak yeniden numaralandırılan fıkrada ise kooperatifler, dernekler ve vakıflar tarafından yapılan lisans başvurularında adli sicil belgesinin sadece başvuru sahibinin yöneticisi veya temsil ve ilzama yetkilisi durumundaki gerçek kişiler için aranacağı kayıt altına alınmıştır.
 
3- Kararın 3 üncü maddesiyle, 3242/2 sayılı Kararın rafinerici lisansı başvurusu kapsamında Kuruma ibraz edilmesi gereken bilgi ve belgeleri belirleyen “Rafinerici Lisansı” başlıklı 5 inci maddesinde yapılan değişikliklerle;
- Söz konusu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen Tesis Bilgi Dosyası’nın içereceği bilgilerin kapsamı genişletilmiştir.
- Aynı fıkrada başvuru kapsamında istenecek bilgi ve belgelere, içeriği tanımlar maddesi olan 3242/2 sayılı Kararın 3 üncü maddesinde belirlenen Boru Hattı İnceleme Raporu, Mali Tablolar, Sanayi Sicil Belgesi ve Ulusal Marker Enjeksiyon Cihazı Beyanı da eklenmiştir.
- İkinci fıkrası da değiştirilerek, tesis kurmak üzere yapılan rafinerici lisansı başvurularında aranmayacak belgelere Boru Hattı İnceleme Raporu, Sanayi Sicil Belgesi ve Ulusal Marker Enjeksiyon Cihazı Beyanı da eklenmiştir.
4- Kararın 4 üncü maddesiyle, 3242/2 sayılı Kararın iletim lisansı başvurusu kapsamında Kuruma ibraz edilmesi gereken bilgi ve belgeleri belirleyen “İletim Lisansı” başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle iletim lisansı başvurusu kapsamında istenen belgelerin arasına Boru Hattı İnceleme Raporu ve Mali Tablolar da dahil edilmiştir.
 
5- Kararın 5 inci maddesiyle, 3242/2 sayılı Kararın depolama lisansı başvurusu kapsamında Kuruma ibraz edilmesi gereken bilgi ve belgeleri belirleyen “Depolama Lisansı” başlıklı 7 nci maddesinde yapılan değişikliklerle;
- Anılan maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen Tesis Bilgi Dosyası’nın içereceği bilgilerin kapsamı genişletilmiştir.
- Aynı fıkraya depolama lisansı başvurusu kapsamında istenen bilgi ve belgelere, Mali Tablolar da eklenmiştir.
- Ayrıca 7 nci maddeye “Depolama tesisiyle bağlantılı boru hattı varsa Boru Hattı İnceleme Raporu, tesiste ulusal marker eklemesi yapılacaksa Ulusal Marker Enjeksiyon Cihazı Beyanı başvuruya eklenir. Ancak tesis kurmak için yapılan depolama lisansı başvurularında bu belgeler aranmaz.” şeklindeki üçüncü fıkra eklenerek, depolama tesisiyle bağlantılı boru hattı varsa sunulması gereken ek belgeler belirlenmiş, ancak depolama tesisi henüz kurulmamışsa bu durumda bu belgelerin başvuru aşamasında istenmeyeceği düzenlenmiştir. Tesis kurulduktan sonra ise bu belgelerin ayrıca ibrazı gerekecektir.
 
6- Kararın 6 ncı maddesiyle, 3242/2 sayılı Kararın işleme lisansı başvurusu kapsamında Kuruma ibraz edilmesi gereken bilgi ve belgeleri belirleyen “İşleme Lisansı” başlıklı 8 inci maddesinde yapılan değişikliklerle;
- Mezkur maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen Tesis Bilgi Dosyası’nın içereceği bilgilerin kapsamı genişletilmiştir.
- Lisans başvurusu kapsamında istenen belgelerden olup birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan “Tarife Dosyası” fıkra metninden çıkarılmıştır.
- Lisans başvurusu kapsamında istenen bilgi ve belgelere Kapasite Raporu, Mali Tablolar, Sanayi Sicil Belgesi ve TSE Uygunluk Belgesi eklenmiştir.
- Ayrıca söz konusu maddeye “(2) Biodizel üretimi için yapılan işleme lisansı başvurularında, başvuru sahibi ile üretilecek biodizeli piyasa faaliyetine konu etme yetkisi bulunan dağıtıcı lisansı sahibi arasında yapılan biodizel satış sözleşmesi veya ön sözleşmesi, bunları imzalayanların yetki belgeleri ve işleme tesisinde ulusal marker eklemesi yapılacaksa Ulusal Marker Enjeksiyon Cihazı Beyanı başvuruya eklenir.” şeklindeki ikinci fıkra eklenerek, Biodizel üretimi yapmak için işleme lisansı başvurusunda bulunacak kişilerin fıkrada sayılan bilgi ve belgeleri de sunması gerektiği öngörülmüştür.
 
7- Kararın 7 nci maddesiyle, 3242/2 sayılı Kararın dağıtıcı lisansı başvurusu kapsamında Kuruma ibraz edilmesi gereken bilgi ve belgeleri belirleyen “Dağıtıcı Lisansı” başlıklı 9 uncu maddesinde yapılan değişiklikle;
- Lisans başvurusu kapsamında istenen bilgi ve belgelerin sayıldığı birinci fıkraya Teknik ve Ekonomik Yeterlilik Dosyası, (j) bendi olarak eklenmiştir.
- Maddeye eklenen “(3) Biodizel dağıtımı yapılacaksa, başvuru sahibi ile biodizel üretim yetkisi bulunan işleme lisansı sahibi arasında yapılan biodizel satış sözleşmesi veya ön sözleşmesi ile bunları imzalayanların yetki belgeleri başvuruya eklenir.” şeklindeki üçüncü fıkrayla, başvuru sahibinin biodizel dağıtımı da yapacak olması halinde sunması gereken ek belgeler belirlenmiştir.
- Yine maddeye eklenen “(4) Gazyağı dağıtımı yapılacaksa, başvuru sahibinin bayileri ile kullanıcılar arasında yapılan gazyağı satış sözleşmeleri veya ön sözleşmeleri ile bunları imzalayanların yetki belgeleri, ilgili kullanıcıların gazyağını geçmişte ısıtma ve aydınlatma amacıyla kullandığını gösteren belgelerle birlikte başvuruya eklenir.” şeklindeki dördüncü fıkrayla, başvuru sahibinin gazyağı dağıtımı da yapacak olması halinde sunması gereken ek belgeler belirlenmiştir.
 
8- Kararın 8 inci maddesiyle, 3242/2 sayılı Kararın ihrakiye teslimi lisansı başvurusu kapsamında Kuruma ibraz edilmesi gereken bilgi ve belgeleri belirleyen “İhrakiye Teslimi Lisansı” başlıklı 10 uncu maddesinde yapılan değişiklikle, lisans başvurusu kapsamında istenen bilgi ve belgelerin sayıldığı birinci fıkraya Teknik ve Ekonomik Yeterlilik Dosyası ile İhrakiye Bilgi Dosyası eklenmiş ve başvuru sahibinin faaliyeti kapsamında kullanacağı gemi varsa bu gemi için başvuru esnasında sunması gereken ek bilgi ve belgeleri düzenleyen üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
 
9- Kararın 9 uncu maddesiyle, 3242/2 sayılı Kararın madeni yağ lisansı başvurusu kapsamında Kuruma ibraz edilmesi gereken bilgi ve belgeleri belirleyen “Madeni Yağ Lisansı” başlıklı 11 inci maddesinde yapılan değişiklikle;
- Bahsi geçen maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen Tesis Bilgi Dosyası’nın içereceği bilgilerin kapsamı genişletilmiştir.
- Lisans başvurusu kapsamında istenen belgelerden olup birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan “Pazarlama Projeksiyonu” fıkra metninden çıkarılmıştır.
- Lisans başvurusu kapsamında istenen bilgi ve belgelere Ana Sözleşme, Güvenlik Bilgi Dosyası, Mali Tablolar, Sanayi Sicil Belgesi ve TSE Uygunluk Belgesi eklenmiştir.
- Ayrıca söz konusu maddeye “(2) Gerçek kişiler tarafından yapılan madeni yağ lisansı başvurularında Ana Sözleşme aranmaz.” şeklindeki ikinci fıkra eklenerek, başvuru sahibinin gerçek kişi olması halinde ana sözleşme ibrazının aranmayacağı öngörülmüştür.
 
10- Kararın 10 uncu maddesiyle, 3242/2 sayılı Kararın taşıma lisansı başvurusu kapsamında Kuruma ibraz edilmesi gereken bilgi ve belgeleri belirleyen “Taşıma Lisansı” başlıklı 12 nci maddesinde yapılan değişiklikle;
- Söz konusu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Tarife Dosyası” yerine “Ana Sözleşme” getirilmiştir.
- Ayrıca söz konusu maddeye “(2) Gerçek kişiler tarafından yapılan madeni yağ lisansı başvurularında Ana Sözleşme aranmaz.” şeklindeki ikinci fıkra eklenerek, başvuru sahibinin gerçek kişi olması halinde ana sözleşme ibrazının aranmayacağı öngörülmüştür.
 
11- Kararın Geçici 1 inci maddesinde bu Kararla getirilen değişikliklerin Kararın yürürlüğe girdiği, başka bir ifadeyle Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten sonra yapılacak lisans başvurularına uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Kararın yürürlük tarihinden önce yapılmış olan başvurular ise 3242/2 sayılı Kararın değişiklik öncesi durumuna göre değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır.
 
B) Resmi Gazete’de yayımlanan diğer karar olan 12/02/2015 tarihli ve 5468-4 sayılı olanıyla 31/05/2011 tarihli ve 3242/3 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı’nda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:
1- Kararın 1 inci maddesiyle, 3242/3 sayılı Kararın 8 inci maddesinin “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Bilgisi Tadili” olan başlığı “Resmi Belge Tadili” olarak değiştirilmiş ve madde metni de “MADDE 8 - (1) Lisansa kayıtlı her türlü izin, ruhsat veya diğer resmi belgelere ilişkin bilgilerin değiştirilmesi için, ilgili kamu kurumu tarafından verilen geçerli durumdaki izin, ruhsat veya resmi belge sunulur.” şeklinde değiştirilerek, daha önce sadece işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına hasredilmiş olan madde lisansa kayıtlı her türlü izin, ruhsat ve diğer belgeleri kapsayacak şekilde genişletilmiştir.
2- Kararın 2 nci maddesiyle, 3242/3 sayılı Kararın 8 inci maddesinden sonra gelmek üzere 8/A ve 8/B maddeleri eklenmiştir:
a) “Ürün Tadili” başlıklı 8/A maddesinde lisans sahiplerinin mevcut lisanslarına kayıtlı olan ürünlere yeni ürün eklemek istemesi halinde sunması gereken ek belgeler belirlenmiştir. Lisansa yeni ürün ekleme talebi kapsamında tadil başvurusunda bulunan lisans sahibinin EPDK’ya Pazarlama Projeksiyonu Önerisi, Asgari Ödenmiş Nakdi Sermaye Tespitine Dair Rapor ve Tarife Dosyası sunması gerekecektir.
 
Lisansa eklenmesi istenen yeni ürün;
- Biodizel ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra başvuru sahibi ile biodizel üretim yetkisi bulunan işleme lisansı sahibi arasında yapılan biodizel satış sözleşmesi veya ön sözleşmesi ile bunları imzalayanların yetki belgelerinin,
- Gazyağı ise bu durumda yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra başvuru sahibinin bayileri ile kullanıcılar arasında yapılan gazyağı satış sözleşmeleri veya ön sözleşmeleri ile bunları imzalayanların yetki belgeleri ile ilgili kullanıcıların gazyağını geçmişte ısıtma ve aydınlatma amacıyla kullandığını gösteren belgelerin de ibrazı aranacaktır.
Mevcut lisansa kayıtlı ihrakiye türlerine yeni ürün eklenmesi veya ihrakiye kapsamdaki jet yakıtına ilişkin yetki süresinin uzatılması için yapılacak tadil başvurularında ise Pazarlama Projeksiyonu Önerisi, Asgari Ödenmiş Nakdi Sermaye Tespitine Dair Rapor ve İhrakiye Bilgi Dosyası’nın Kuruma sunulması gerekecektir.
 
b) “Tesis Tadili” başlıklı 8/B maddesinde tesise ilişkin olarak lisansa yeni bilgi eklenmek istenmesi halinde EPDK’ya sunulması gereken ek belgeler belirlenmiştir. Buna göre lisansa yeni bilgi eklenmesi suretiyle tadil yapılabilmesi için tesisin tamamı veya ilgili kısmı hakkında lisans türüne uygun Tesis Bilgi Dosyası ve ilgili kamu kurumu tarafından verilen resmi izin veya ruhsat ile rafinerici, depolama, iletim lisanslarında Mecra ve Emniyet Şeridi Dosyası’nın sunulması şartı getirilmiştir.
 
Tesise ilişkin olarak lisansa kayıtlı;
- Tank numarası veya tank statüsü bilgilerinin değiştirilmesi için ilgili kamu kurumu tarafından verilen resmi izin veya ruhsat,
- Depolanan veya iletilen ürün cinsi bilgilerinin değiştirilmesi için konuya ilişkin yazılı açıklama,
- İletim hattı veya bağlantılı boru hattı bilgilerinin değiştirilmesi için Boru Hattı İnceleme Raporu,
- Üretim veya kullanım kapasitesi bilgilerinin değiştirilmesi için lisans türüne uygun Tesis Bilgi Dosyası, Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgesi,
- Serbest kullanıcı lisanslarındaki kullanım miktarı bilgisinin değiştirilmesi için Yakıt Kullanım Dosyası’nın
da tadil başvurusu kapsamında EPDK’ya ibraz edilmesi gerekecektir.
 
Ulusal marker enjeksiyon cihazı bilgilerinin lisansa eklenmek veya değiştirilmek istenmesi halinde Ulusal Marker Enjeksiyon Cihazı Beyanı da aranacak bir diğer belge olacaktır.
 
Tesise ilişkin olarak lisansa kayıtlı bilgilerden yukarıda sayılanlar dışında kalan değişiklik taleplerinde de, tesisin tamamı veya ilgili kısmı hakkında lisans türüne uygun Tesis Bilgi Dosyası ve ilgili kamu kurumu tarafından verilen resmi izin veya ruhsatın tadil başvuru dosyasında yer alması şart koşulmuştur.
 
3- Kararın Geçici 1 inci maddesinde bu Kararla getirilen değişikliklerin Kararın yürürlüğe girdiği, tarihten sonra yapılacak lisans başvurularına uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Kararın yürürlük tarihinden önce yapılmış olan başvurular ise 3242/3 sayılı Kararın değişiklik öncesi durumuna göre değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır.

View in PDF Format