Publications Come back

EPDK, Elektrik ve Doğalgaz Piyasalarında Faaliyet Gösteren Lisans Sahiplerinin Bağımsız Denetim Yükümlülüğünün Esaslarını Belirledi

28.12.2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK), Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Denetletmesi Hakkında aldığı 03.03.2015 tarihli ve 5507 sayılı Karar, 18.03.2015 tarihli ve 29299 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
 
Karar uyarınca elektrik piyasasında elektrik üretim önlisansı ve lisansı, dağıtım lisansı, tedarik lisansı sahibi tüzel kişiler; doğal gaz piyasasında ise dağıtım lisansı, depolama lisansı, toptan satış lisansı, ithalat lisansı ve ihracat lisansı sahibi tüzel kişiler:
 
- Faaliyetlerini, uygulamalarını, işlem, hesap ve mali tablolarını ilgili mevzuata uygun olarak, EPDK tarafından yürürlüğe konulan yükümlülüklere ait düzenlemeler ve sahip oldukları lisansların ayrılmaz parçasını oluşturan genel ve özel hükümlere uygunluğunun bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmesini sağlamak
- Denetim sonucunda düzenlenen raporu takip eden hesap dönem içerisindeki Mayıs ayının onbeşine kadar EPDK’ya bildirmekle
yükümlü tutulmuştur.
 
Yukarıda sayılan lisans sahiplerinden tesis bazında kurulu gücü 100 megavat (mekanik) ve altında olan üretim lisansı ve önlisansı sahibi tüzel kişiler ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Üretim ve OSB Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler bağımsız denetim yaptırma yükümlülüğünden muaf tutulmuştur. Ayrıca, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olup, elektrik veya doğal gaz piyasasında faaliyet göstermek üzere EPDK’dan lisans almış olan teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıklar ile bunlardan 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi olarak özelleştirme kapsam ve programına alınanlar da bağımsız denetim yaptırma yükümlülüğü dışında tutulmuştur. Elektrik veya doğal gaz piyasasında faaliyet göstermek üzere EPDK’dan lisans almış olan kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme birimleri ve varlıklarının 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri uyarınca özelleştirilmesi halinde, bağımsız denetim yükümlülüğü, devir edildikleri yılı takip eden hesap döneminden itibaren başlayacaktır.
 
Hesap dönemi içerisinde EPDK’dan lisans alan tüzel kişiler, bağımsız denetim yaptırma yükümlülüğünü takip eden hesap döneminden itibaren yerine getirecektir.
 
Bağımsız denetim kuruluşları, yapılan denetimler sonucunda, denetime konu lisans sahibinin faaliyette bulunduğu piyasaya göre, “Elektrik Piyasası Faaliyeti İzleme ve Değerlendirme Formu” veya “Doğal Gaz Piyasası Faaliyeti İzleme ve Değerlendirme Formunu” tanzim ederek, bağımsız denetim raporlarına dahil edecek ve form ile raporlar, lisans sahibi tarafından 27.05.2014 tarih ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği kapsamında EPDK’ya bildirilecektir.
 
Anılan Kurul Kararı kapsamındaki lisans sahiplerinin, tabi olduğu diğer bir mevzuat dolayısıyla ya da herhangi bir mevzuata bağlı olmaksızın yaptırdığı bağımsız denetim ve bu denetim sonucu düzenlenen raporlar, söz konusu bağımsız denetimin Kamu Gözetimi Denetim ve Muhasebe Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından yapılmış olması ve denetlenene ait faaliyetlerin, uygulamaların, işlem, hesap ve mali tabloların ilgili mevzuata uygun ve denetlenenin sahip olduğu lisansın ayrılmaz parçasını oluşturan genel ve özel hükümlere uygunluğunun denetlendiğini gösteren ek bir rapor düzenlemesi kaydıyla EPDK tarafindan geçerli sayılacaktır.
 
Bir tüzel kişi, aynı tür bir piyasa faaliyetinin yürütülmesi amacıyla alınan birden fazla lisans için tek bir bağımsız denetim yaptırılabilecektir. Ancak, bu nitelikteki bağımsız denetim raporlarında, her bir lisans kapsamındaki piyasa faaliyeti için ayrı bir bölümün yer alması gerekecektir.
 
Mehmet Suat KAYIKÇI, LLM
LBF Partners Hukuk&Danışmanlık

View in PDF Format