Publications Come back

EPDK, Akaryakıtlar İçin Teknik Düzenleme Tebliği Uygulamasına Son Verdi

23.12.2015

 

Sanayi, konut ve ulaşımda yaygın olarak kullanılan petrol ürünlerinin kullanımının çevreye ve tüketicilere zarar vermesini engellemek üzere 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nda çeşitli hükümlere yer verilmiştir.

Bu kapsamda, 5015 sayılı Kanunu'nun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasında, yalnızca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) tarafından tespit edilen teknik kriterlere uygun akaryakıtların piyasaya arz edilebileceği öngörülmüştür. Aynı maddenin dokuzuncu fıkrasında ise, rafinericilere evsafına uygun ürün teslim etme yükümlülüğü, dağıtıcılar ile bayilere ise akaryakıtların kullanım amacını, niteliğini, niceliğini değiştirmeme yükümlülüğü getirilerek tedarik zinciri içerisinde akaryakıt kalitesinin korunması hedeflenmiştir. Yine piyasaya arz edilecek akaryakıtların tabi olacağı teknik düzenlemelerin belirlenmesi ile ilgili olarak, 5015 sayılı Kanun’un 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü ile EPDK’ya piyasa faaliyetlerine ilişkin Türk Standartlarını (“TS”) mecburi hale getirme yetkisi tanınmıştır.

Petrol piyasasına ilişkin faaliyetler kapsamındaki tesislerin ve piyasaya sunulan petrol ve madeni yağın, teknik düzenlemelere ve standartlara uygunluğu ile ilgili usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik, 10.09.2004 tarih ve 25579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik’in 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının ilk halinde, yurt içinde satışı yapılacak akaryakıtın teknik düzenlemelere uygun olması zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda da her bir akaryakıt türü ile ilgili olarak Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından kabul edilmiş standartlar, EPDK tarafından çıkarılan teknik düzenleme tebliğleriyle uyulması zorunlu standart olarak belirlenmiş ve yürürlüğe konulmuştur.

EPDK, bu yaklaşımını 31.12.2014 tarihli ve 29222 sayılı 4. mükerrer Resmi Gazete’de yayımladığı Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile terk etmiştir. Yönetmeliğin 2 inci maddesi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik’in 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Piyasaya arz edilecek akaryakıt ile ilgili olarak TS standartları, kabul tarihinden itibaren 6 ay sonra teknik düzenleme haline gelir. Havacılık yakıtlarına ilişkin uluslararası standartlar ve şartnameler dikkate alınır. Ancak, ülke ihtiyaçları doğrultusunda teknik düzenlemelere getirilebilecek istisnalar (teknik özellikler, yürürlük tarihi vb.) Kurul Kararıyla belirlenir.”

Yapılan bu değişiklik ile TSE tarafından kabul edilen standartlara atıfta bulunulmak suretiyle akaryakıtlara ilişkin teknik düzenlemelerin belirlenmesi uygulamasından vazgeçilmiş; bunun yerine, TS’nin ayrı ayrı tebliğler yayımlanmasına gerek kalmadan doğrudan teknik düzenleme haline getirilmesi benimsenmiştir. Söz konusu fıkrada, piyasanın kendisini yeni uygulamaya hazırlaması için 6 aylık bir geçiş süresi tanınmıştır. Bunun yanında, ülke ihtiyaçları doğrultusunda teknik özellikler, yürürlük tarihi vb. hususlarda Kurul Kararıyla istisnalar getirilebileceği de yeni değişiklik birlikte hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, EPDK, 04.02.2015 tarihli ve 29257 sayılı Resmi Gazete'de yayımladığı aşağıdaki tebliğlerle benzin, motorin, gazyağı, biodizel, fuel oil, yakıt nafta ve denizcilik yakıtları için daha önce çıkarmış olduğu 8 adet teknik düzenleme tebliğini yürürlükten kaldırmıştır:

View in PDF Format