Publications Come back

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile Rekabet Kurumu Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

23.12.2015

Özellikle 1980’lerden sonra serbest piyasa ekonomisinin en optimal model olduğu konusunda genel bir kabul oluşmuştur. Bu doğrultuda, birçok ülke, serbestleştirme politikalarının bir parçası olarak çoğunluğu dikey bütünleşik bir yapı oluşturan ve tekel özellikleri gösteren sektörleri yeniden yapılandırılmaya tabi tutmuştur. Bu sektörlerde devlet, yatırımcı kimliğini terk etmiş, bunun yerine sektörün serbest piyasa ekonomisi uyarınca işlemesine yönelik düzenleme ve denetleme görevini üstlenmiştir. Bu amaçla, piyasaya giriş ve çıkışlar, piyasanın düzenlenmesi, gözetimi ve denetimi, hülasa oyunun kurallarının belirlenmesi ve hakemlik görevlerini yerine getirmek üzere regülasyon kurumları kurulmuştur.

Serbestleşme sürecini yaşayan ülkelerde, yeterli sektörel bilgiye, etkin düzenleme yapma ve uygulama gücüne sahip bu sektörel düzenleyici kurumların yanı tüm piyasalarda rekabet hukukunu uygulamakla görevli olan rekabet otoritelerine de yer verilmiştir. Hem sektörel bir regülatörün hem de bir rekabet otoritesinin bulunduğu ülkelerde, sektörde rekabetin tesisine yönelik hususlarda bu iki kurum arasında görev ve yetki bakımından çatışmalar yaşandığı sıklıkla görülmektedir. Kurumlar arası işbirliğinin eksik kaldığı durumlarda, bu çatışmalar piyasada rekabetin gelişimini olumsuz etkilediği gibi mevcut rekabet seviyesinin korunmasında da sorunlara yol açmıştır.

Türkiye’de de 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’la tüm sektörlerde rekabet hukukunun uygulanması göreviyle Rekabet Kurumu, 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile de enerji piyasasında düzenleme, yönlendirme, gözetim ve denetim fonksiyonlarını icra etmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) kurulmuştur. 2001 yılından bu yana Türkiye enerji piyasalarının reformu çalışmaları kapsamında onlarca yasa çıkarılmış, bu yasalar çerçevesinde EPDK da sayısız düzenleme yapmıştır. Çıkarılan yasa ve ikincil mevzuat içerisinde rekabetçi piyasa gerekleriyle uyumlu olduğu kadar aykırı düzenlemeler de yer almıştır. Öte yandan, Rekabet Kurumu da 2001 yılından bu yana petrol, doğal gaz ve elektrik piyasalarına ilişkin rekabet raporları hazırlayarak, rekabetçi bir enerji piyasasına giden yolda var olan eksiklikler ve atılması gereken adımlara dikkat çekmeye çalışmıştır.

Rekabet Kurumu’nun enerji piyasalarına ilişkin yayımladığı raporlarda üzerinde ısrarla durduğu unsurlardan biri kurumlar arası işbirliği olmuştur. Nihayet, Rekabet Kurumu’nun 15.01.2015 tarihinde yayımladığı ve kurumlar arası işbirliğinin detaylı olarak incelendiği “Elektrik Toptan Satış ve Perakende Satış Sektör Araştırması Raporu”nu müteakip, enerji piyasalarında serbest ve sağlıklı bir rekabet ortamının tesisi, geliştirilmesi ve korunmasına yönelik olarak karşılıklı işbirliği, bilgi aktarımı, görüş bildirme ve koordinasyonu sağlamak amacıyla Rekabet Kurumu ile EPDK arasında 28.01.2015 tarihinde işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Enerji piyasalarında rekabetin tesisi, geliştirilmesi ve korunmasına yönelik tespit, tedbir, düzenleme ve denetlemeye ilişkin her türlü hukuki işlem ve eylemler konusunda her iki kurum arasında bilgi paylaşımı ve işbirliğini kapsayan protokol, 11 maddeden oluşmaktadır. 

Protokolün “İşbirliği” başlıklı 5 inci maddesinde işbirliğinin esasları belirlenmiştir. Buna göre, taraflar yetkili oldukları kanunlar kapsamında enerji piyasalarına ilişkin planladıkları veya yürütmekte oldukları faaliyetler/projeler hakkında, mevzuatın imkân verdiği ölçüde birbirlerini bilgilendirecek ve teklif üzerine işbirliği yapacaktır. Yine taraflar, kurum personeline yönelik staj, eğitim programı, seminer gibi konularda da işbirliği yapmayı kararlaştırmıştır.

İşbirliği yapılacak konular ve işbirliğinin kapsamını belirlemek üzere bir Koordinasyon Komitesi kurulacaktır. Protokolün 6 ncı maddesinde Koordinasyon Komitesinin nasıl oluşacağı ve çalışma esasları belirlenmiştir. Yapılacak işbirliği kapsamında ihtiyaç duyulması halinde spesifik çalışma grupları da oluşturabilecek olan Koordinasyon Komitesi, 7 nci madde uyarınca taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıkları çözmeye de yetkili kılınmıştır. Koordinasyon Komitesinin çözüme ulaşamadığı uyuşmazlıkların ise nihai olarak Kurum Başkanlarınca neticelendirilmesi öngörülmüştür.

5 yıllık bir süre için imzalanan işbirliği protokolü, tarafların süre dolmadan önce sona erdirme talebinde bulunmaması halinde birer yıllık sürelerle uzatılacaktır.

View in PDF Format