Publications Come back

Enerji Piyasalarında Uygulanacak İdari Para Cezaları Artırıldı

22.12.2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik, doğalgaz, petrol ve LPG’nin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için rekabet ortamında, özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir enerji piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanması amacıyla faaliyet göstermektedir.

EPDK, 12 Aralık 2014 tarihli ve 29203 sayılı Resmi Gazete’de yayımladığı dört tebliğle görev alanındaki 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nda yer alan idari para cezası miktarlarını, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.” hükmü uyarınca Maliye Bakanlığının 15.11.2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 441 sıra no'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlediği 2014 yılı yeniden değerleme oranı olan % 10,11 oranında artırmıştır.

2015 yılında uygulanmak üzere idari para cezalarının yeniden değerleme oranına göre belirlenen yeni miktarları aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

View in PDF Format