Publications Come back

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN REHBER YAYINLANDI

04.03.2016

Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik’e dayanılarak hazırlanan “Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber” (Rehber) Kurul’un i-SPK.4632 s.kn.17.3 (03.03.2016 tarih ve 7/223 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilmiş ve 03.03.2016 tarihinde yayınlamıştır.

Rehber’de fon türlerinden, yatırım yapılacak varlıklara ve değerleme esaslarına, komisyon ve ücretlere ilişkin değişik alanlarda oldukça ayrıntılı hükümlere yer verilmiştir. Ayrıca, emeklilik fonlarının iradi olarak devrine ilişkin esaslar ilk defa belirlenmiştir. Buna göre, Kurucuların talebi üzerine fonların devredilebilmesi için Müsteşarlığın uygun görüşünün alınması, fon içtüzük ve izahname değişikliği yapılmak üzere Kurula başvurulması ve Kurulun uygun görüşü alınması gerekmektedir.

Rehber yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Rehber’in yayımlandığı tarih itibariyle Kurulca sonuçlandırılmamış başvurular Rehber hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır. Ancak, Rehber’in 3.1.8. İlişkili Tarafların Halka Arzına Aracılık Ettiği Özel Sektör Borçlanma Araçlarının Portföye Dahil Edilmesine İlişkin Esaslar ve 3.1.9. İlişkili Tarafların Borsa Dışında Halka Arzına Aracılık Ettiği Ortaklık Paylarının Portföye Dahil Edilmesine İlişkin Esaslar başlıklı maddeleri 07.03.2016 tarihinden itibaren yapılacak ihraçlar için uygulanacaktır.

Emeklilik şirketleri Rehber’e uyum sağlamak üzere içtüzük, izahname ve tanıtım formunda gerekli değişikliklerin yapılmasına izin verilmesi talebiyle Rehber’in yürürlük tarihinden itibaren en geç 31.12.2016’ya kadar Kurula başvuruda bulunmak zorundadır. Fonlar Rehber’e uyum sağlayana kadar Rehber’in yayım tarihinden önce uymakla yükümlü oldukları düzenlemelerdeki esaslara tabidirler.

Rehber’in güncel haline http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pageid=1205&submenuheader=0 adresinden ulaşılması mümkündür.

View in PDF Format