Publications Come back

ÇALIŞANLARA YÖNELİK ÖZEL ŞEMSİYE FONLAR

30.01.2016

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) 27.01.2016 tarihli ve 2016/3 sayılı Haftalık Bülteninde, Kurul’un 27.01.2016 tarih ve 3/80 sayılı Kararı yayımlanmıştır. Çalışanlara Yönelik Özel Şemsiye Fonlara ilişkin esasların düzenlendiği anılan karar uyarınca, Kurul’un “Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber”in (Rehber) “Fon Türlerine İlişkin Esaslar” başlıklı (1) numaralı bölümüne (1.2.) nolu madde olarak aşağıdaki hükümlerin eklenmesine karar verilmiştir.

1.2. Çalışanlara Yönelik Özel Şemsiye Fonlar

Yatırım stratejisi temel olarak bir işverenin ihraç ettiği, borsada işlem gören veya borsaya kote ortaklık payları, borçlanma araçları ve/veya diğer sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak olan, performans, prim, ikramiye vb. uygulamalar için katılma payları bir işverenin bayi, acente ve/veya çalışanlarına tahsis edilmek üzere oluşturulan ve portföyü Fon Tebliği ile Rehber’de düzenlenen varlık ve işlemlerden oluşan özel fonları kapsayan şemsiye fonlar “Çalışanlara Yönelik Özel Şemsiye Fon” olarak adlandırılır.

Katılma payları söz konusu şemsiye fona bağlı olarak ihraç edilen fonlar için aşağıda yer alan esaslar uygulanır:

1) Fon unvanına ilişkin olarak;

i. Fon yatırım stratejisi çerçevesinde fon toplam değerinin en az %80’inin devamlı olarak belirli bir varlık türüne (hisse senedi, borçlanma aracı vb.) yatırılması halinde fon unvanında söz konusu varlığa ilişkin ibarenin,

ii. Fon Tebliği’nin 6. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan şartların sağlanması kaydıyla “katılım” veya Rehber’in (1.1) nolu bölümünde yer alan şartların sağlanması kaydıyla “karma” ibaresinin,

iii. (i) ve (ii) bentlerinde belirtilen haller dışında, fon unvanında “değişken” ibaresinin,

iv. Fon unvanında işvereni tanıtıcı bir ibarenin belirtilerek “….Çalışanlarına Yönelik” ibaresi ile “Özel” ibaresinin,

v. Fon katılma paylarının işverenin bayi ve acentelerine de tahsis edilmesi halinde fon unvanında söz konusu hususa ilişkin bir ibarenin

yer alması zorunludur.

Örnek 1: ABC A.Ş. Çalışanlarına Yönelik Değişken Özel Fon

Örnek 2: XYZ Grubu Çalışanlarına Yönelik Karma Özel Fon

2) Rehber’in (3) nolu bölümü kapsamında fon türlerine ilişkin kontrollerde bu bölümün birinci fıkrası çerçevesinde fon unvanında varlık türüne ilişkin olarak yer verilen ibareler esas alınır. Örneğin, fon unvanında “borçlanma aracı” ibaresinin yer alması halinde bu Rehber’in (3) nolu bölümünde borçlanma araçları şemsiye fonuna bağlı fonlara ilişkin olarak yer alan esaslar dikkate alınır.

3) Fon yatırım stratejisi çerçevesinde işveren tarafından ihraç edilen ortaklık payları, borçlanma araçları ve/veya diğer sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırımlar Fon Tebliği’nin 17. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) bentleri ile aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamında değerlendirilmez.

4) Söz konusu fonlar için eşik değer veya karşılaştırma ölçütü belirlenebilir.

5) Söz konusu fonlar Fon Tebliği’nin Ek/4’ünde yer alan tabloda “diğer fonlar” için belirlenmiş olan azami fon toplam gider oranına ilişkin sınırlamalara tabidir.

6) Fon Tebliği’nin 14. maddesinin dördüncü fıkrası ile 15. maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde söz konusu fonların katılma paylarının alımı-satımına ve fiyat açıklama dönemlerine ilişkin olarak fon izahnamesinde farklı esaslar belirlenmesi mümkündür.

7) Söz konusu fonların yatırımcısı olacak bayi, acente ve/veya çalışanların fona ilk giriş yapılmasından önce, fon kurucusu ve/veya işveren tarafından en uygun haberleşme vasıtasıyla bu bölümün (3) ve (6) nolu bentleri kapsamında belirlenen fona özgü esaslar hakkında bilgilendirilmesi zorunludur.

8) Söz konusu fonlar için bu bölümde hüküm bulunmayan konularda, Kurulun özel fonlara ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla yatırım fonlarına ilişkin ilgili düzenlemelerine uyulur.

Fonun, Fon Tebliği’nin 6. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca “hisse senedi yoğun fon” niteliği taşımasının öngörülmesi halinde ise, fon katılma payları, Fon Tebliği’nin 6. maddesinin birinci fıkrasının (a/2) bendinde tanımlanan “Hisse Senedi Şemsiye Fonu”na bağlı olarak ihraç edilir. Ancak bu durumda yukarıda yer verilen esaslar bu fonlar için de uygulanır.”

View in PDF Format