Publications Come back

BORÇLANMA ARACI SAHİPLERİ KURULU TEBLİĞİ YAYIMLANDI

16.09.2020

 

BORÇLANMA ARACI SAHİPLERİ KURULU TEBLİĞİ YAYIMLANDI

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda (“Kanun”) önemli değişiklikler öngören 7222 sayılı Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 25 Şubat 2020 tarih ve 31050 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte “Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu” (“BASK”) müessesesi getirilmişti[1]. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kanun’da BASK’ı düzenleyen 31/A maddesine dayanılarak hazırlanan II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği (“Tebliğ”), 11 Eylül 2020 tarih ve 31241 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ yurt içinde yapılacak ihraçlar bakımından uygulanacak olup, ihraççının yurt dışında ihraç ettiği borçlanma araçları bakımından bu Tebliğ hükümleri uygulanmayacaktır.

1. BASK Bünyesinde Karar Alınması

Borçlanma aracı sahipleri kurulu, ihraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, izahname veya ihraç belgesi ile bu Tebliğde belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanan özel nitelikli kurulu ifade etmektedir.

Tebliğ ile herhangi bir tertip veya birden fazla tertip borçlanma aracına ilişkin olarak hazırlanan izahname veya ihraç belgesinde yer verilen faiz, vade, anapara ile varsa izahname veya ihraç belgesinde belirtilmiş borçlanma aracının diğer asli hüküm ve şartlarında, yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikte değişiklik yapılabilmesi Tertip BASK’ın kararına bırakılmıştır.

Tertip BASK, ihraççının herhangi bir tertip veya birden fazla tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu ve sahip olunan borçlanma araçlarına ilişkin olarak bu Tebliğde veya izahname/ihraç belgesinde belirtilen veya bu belgelere dayanılarak MKK’da tanımlanmış şartlarda ve konularda yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin karara bağlanması amacıyla ihraççının yönetim kurulunun veya ilgili borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine toplanan BASK’ı ifade etmektedir.

Tertip BASK toplantılarında kararlar, izahname ve/veya ihraç belgesinde aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunmadıkça, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır. Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanan ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.

Tertip BASK’ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle ihraççının aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar yönetim kurulunun onay kararından itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK’ın toplanmasını talep edebilir. Bu süre geçtikten sonra Genel BASK’ın toplanması talep edilemez ve Tertip BASK’ta alınan kararlar kesinlik kazanır.

Genel BASK, herhangi bir Tertip BASK kararının kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle Tertip BASK kararına katılan tertipler dışında kalan ihraççının tedavülde bulunan diğer tertip borçlanma aracı sahiplerinin kendi talepleri doğrultusunda toplanan BASK’ı ifade etmektedir.

Genel BASK, ilgili Tertip BASK kararının ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren on beş iş günü içinde toplanır. Yönetim kurulu tarafından usulüne uygun yapılan çağrıya rağmen Genel BASK’ın bu süre içinde asgari olarak toplantıya katılma hakkı veren borçlanma araçlarının toplam nominal bedelinin en az üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin toplanmaması halinde Tertip BASK kararları kesinlik kazanır.

Genel BASK toplantılarında kararlar, bu toplantıya katılma hakkı veren borçlanma araçlarının toplam nominal bedelinin en az üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile alınır. Genel BASK, Tertip BASK’ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış olan ve kendi haklarını olumsuz etkileyen kararları görüşür. Görüşülen kararların üçte iki çoğunluk ile reddedilmesi halinde Tertip BASK kararı yürürlüğe girmez.

Borçlanma araçlarına ilişkin izahname veya ihraç belgesinde, borçlanma aracı sahiplerine karşı ihraççının finansal veya operasyonel durumuna ilişkin yer verilen taahhütlerde değişiklik yapılabilmesi için Tertip BASK kararının gerekli olup olmadığı ve gerekmesi halinde ilgili karar nisapları izahname veya ihraç belgesinde belirlenir. Bu kapsamda alınan karar için ayrıca Genel BASK’ın onayı aranmaz.

2. Borçlanma Aracı Sahipleri Temsilcisinin Belirlenmesi

Borçlanma aracı sahiplerini temsil etmek üzere temsilci atanabilir. Tebliğ’e göre bu temsilci, herhangi bir tertip veya birden fazla tertip borçlanma araçlarının nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile seçilecektir.

Temsilci, izahnamede veya ihraç belgesinde ihraççı tarafından da belirlenebilir.

Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir.

Borçlanma aracı sahipleri temsilcisinin sahip olması gereken nitelikler Tebliğ’de düzenlenmiştir.

Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.

Temsilcinin belirlenmesine veya değiştirilmesine, temsilci olarak atanabilecek kişide aranacak nitelik ve şartlara, temsilcinin görev ve yetkilerine, ücret ve diğer ödemelere ilişkin diğer hususlar izahname veya ihraç belgesinde düzenlenir.

3. BASK Toplantılarına İlişkin Esaslar

BASK toplantılarının fiziken yapılması esas olup toplantı yapılmaksızın elden imza toplanması suretiyle de karar alınması mümkündür. Payları borsaya kote edilmiş anonim ortaklıklar ile borçlanma araçlarını halka arz eden ihraççıların fiziksel katılımın yanında elektronik ortamda katılıma imkân sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır. Diğer ihraççılar da isterlerse BASK toplantılarını elektronik ortamda yapabilirler. Elektronik ortamda yapılacak BASK toplantısına ilişkin usul ve esaslarda 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik ile 29/8/2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri kıyasen uygulanacaktır. Mezkûr düzenlemelerde hüküm bulunmayan hallerde bu Tebliğ hükümleri uygulanacaktır. BASK’a elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fiziki katılmanın bütün hukuki sonuçlarını doğurur.

İhraççının ve/veya ilişkili taraflarının sahip oldukları borçlanma araçları, sahibine BASK toplantılarında oy hakkı sağlamaz ve nisaplarda dikkate alınmaz.

BASK toplantılarına çağrı yapılması, çağrı yöntemi, toplantının ilanı ve gündeminin belirlenmesi, toplantı sekretaryası ve giderlerinin karşılanması, toplantıya kimlerin katılabileceği, vekalet verme, toplantı başkanlığı ve yönetimi, toplantı kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, itiraz ve yürürlüğe girmesine ilişkin süreler, yatırımcıların yatırım kararlarını etkilemeyen hangi konularda toplantı yapılabileceği ve bu toplantılarda alınacak kararlara ilişkin nisaplar, eşit işlem ilkesine uygun olarak oylama ve karar nisaplarına ilişkin diğer hususlar izahname veya ihraç belgesinde düzenlenir.  

Sermaye Piyasası Kurulu, gerekli gördüğü hallerde, BASK toplantılarına gözlemci gönderebilir.

İhraççı, BASK hakkında Sermaye Piyasası Kurulu’nun kamuyu aydınlatmaya ilişkin düzenlemelerinde belirtilen usulde özel durum açıklaması yapmakla yükümlüdür.

4. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin hükümler 

III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği’nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerin sahipleri ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında Tertip BASK oluştururlar. Tedavülde bulunan diğer borçlanma aracı sahipleri için Genel BASK hakkı saklıdır.

Teminatlı menkul kıymet sahipleri ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma aracı sahipleri Genel BASK toplantılarına katılamaz. Ancak; 

  • Kısmi teminata sahip olunması durumunda teminatsız kalan tutarlar için Genel BASK’a katılma hakkı doğar.
  • Tertip BASK’ı oluşturan tertipler lehine yeni teminat oluşturulmasına karar verilmesi halinde yalnızca mevcut teminat varlığı etkilenen teminatlı menkul kıymet sahipleri ve/veya herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma aracı sahiplerinin Genel BASK’a katılma hakkı doğar. 

5. İhraççının Ödeme Yükümlülüğü ile Bu Yükümlülüğün İhlali ve Borçlanma Aracının Yapılandırılması

İzahname veya ihraç belgesinde borçlanma aracından doğan borçların niteliği ve kapsamına, bu borçların geri ödenmesinde temerrüde düşülmesi anlamına gelecek durumları da somut olarak içerecek şekilde, geri ödemelerde meydana gelebilecek temerrütlerin tanımı ve kapsamına yer verilecektir.

Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer.

6. Sonuç

Borçlanma aracı sahiplerinin kolektif hareket edebilmesi bakımından mevcut olan hukuki boşluk Kanun’a eklenen 31/A maddesiyle giderilmiştir. Kanun’da da öngörüldüğü üzere Kurul BASK’a ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. Nitekim Tebliğ’in 11 Eylül 2020 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte Kurul; BASK bünyesinde karar alınması, borçlanma aracı sahipleri temsilcisinin belirlenmesi, BASK toplantıları ve nihayet ihraççının ödeme yükümlülüğü ile borçlanma aracının yapılandırılması gibi hususlardaki usul ve esasları belirlemiştir.

Bununla birlikte, Tebliğ’de birçok hususta tercihte bulunma ve düzenleme yapma konusunda ihraççıya takdir yetkisi tanınmış olup, söz konusu hususlardaki tercihler izahname ve ihraç belgesinin yazımı sırasında ortaya konulacaktır.

 

Daha fazla bilgi ve destek için info@lbfpartners.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

View in PDF Format