Publications Come back

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN DEĞERLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

02.04.2016

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 397 inci maddesinin ilk fıkrasında, aynı maddenin dördüncü fıkrasında belirlenen anonim şirketlerin ve şirketler topluluğunun finansal tablolarının bağımsız denetçi tarafından, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetleneceği düzenlenmiştir. 397 inci maddenin dördüncü fıkrasında ise bu şekilde bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin Bakanlar Kurulu tarafından belirleneceği öngörülmüştür.

Bakanlar Kurulu da söz konusu hükmü uygulamak üzere 19.12.2012 ve 2012/4213 sayılı kararıyla “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararı” yürürlüğe koymuştur. Karar’ın 3. maddesine göre, bir anonim şirketin bağımsız denetime tabi olması iki halde mümkündür. Öncelikle Karara ekli (I) Sayılı Listede yer alan ve sermaye piyasası, bankacılık ve sigortacılık gibi finans sektörünü ilgilendiren faaliyetlerle iştigal eden anonim şirketler, başka herhangi bir şartı karşılamaları aranmaksızın bağımsız denetime tabi olacaktır.

Bu listeye dahil olmayan anonim şirketlerin bağımsız denetime tabi olup olmayacağı ise, Karar’ın 3 üncü maddesinin ilk fıkrasında veya Karara ekli (II) Sayılı Listede öngörülen aktif toplam, yıllık hasılat ve çalışan sayısı kriterleri temelinde belirlenen ölçütlere göre tespit edilecektir. Bakanlar Kurulu, önce 10.02.2014 tarihli ve 2014/5973 sayılı Kararıyla, son olarak ise 16.02.2016 tarihli ve 2016/8549 Kararı ile söz konusu ölçütlerde kullanılan değerleri düşürerek bağımsız denetime tabi şirketlerin kapsamı genişletilmiştir.

2016/8549 Kararı ile yapılan değişiklik sonrası bağımsız denetime tabi şirketlerin belirlenmesi için kullanılacak değerler ile bu değişiklikten önceki değerlerin karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

1. 2016/8549 sayılı Kararın ilk maddesi ile, 2012/4213 sayılı Kararın 3 üncü maddesinin ilk fıkrasında belirtilen değerlerde yapılan değişiklikler aşağıdaki gösterilmiştir.  

 “ Tek Başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayan şirketler ile ekli (I) sayılı liste kapsamında yer alan şirketler 6102 sayılı Kanun ile 26/09/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde bağımsız denetime tabidir.”

  2016/8549 sayılı Karar Öncesi Değerler

   2016/8549 sayılı Karar Sonrası Değerler

Aktif toplamı; 50 milyon ve üstü Türk Lirası

Aktif toplamı; 40 milyon ve üstü Türk Lirası

Yıllık Net Satış Hasılatı; 100 milyon ve üstü     Türk Lirası  

Yıllık Net Satış Hasılatı; 80 milyon ve üstü Türk Lirası

Çalışan sayısı; 200 ve üstü   

Çalışan sayısı; 200 ve üstü

 

2. 2016/8549 sayılı Kararın 2 nci maddesi ile, 2012/4213 sayılı Karara ekli (II) sayılı listenin birinci sırasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

Sermayesinin en az %25’i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, sendikalara, derneklere, vakıflara, kooperatiflere ve bunların üst kuruluşlarına doğrudan veya dolaylı olarak ait olan şirketlerden aşağıdaki ölçütten en az ikisini sağlayanlar

2016/8549 sayılı Karar Öncesi Değerler

2016/8549 sayılı Karar Sonrası Değerler

Aktif toplamı; 40 milyon ve üstü Türk Lirası

Aktif toplamı; 30 milyon ve üstü Türk Lirası

Yıllık Net Satış Hasılatı; 50 milyon ve üstü Türk Lirası

Yıllık Net Satış Hasılatı; 40 milyon ve üstü Türk Lirası

Çalışan sayısı; 125 ve üstü

Çalışan sayısı; 125 ve üstü

 

3. 2016/8549 sayılı Kararın 3 üncü maddesi ile, 2012/4213 sayılı Karara ekli (II) sayılı listenin ikinci sırasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki gibi değiştirilmiştir

Yurt çapında günlük olarak gazete yayımlayan şirketlerden aşağıda üç ölçütten ikisini sağlayanlar. ”

2016/8549 sayılı Karar Öncesi Değerler

2016/8549 sayılı Karar Sonrası Değerler

Aktif toplamı; 50 milyon ve üstü Türk Lirası

Aktif toplamı; 40 milyon ve üstü Türk Lirası

Yıllık Net Satış Hasılatı; 75 milyon ve üstü Türk Lirası

Yıllık Net Satış Hasılatı; 60 milyon ve üstü Türk Lirası

Çalışan sayısı; 175 ve üstü

Çalışan sayısı; 175 ve üstü

 

4. 2016/8549 sayılı Kararın 4 üncü maddesi ile, 2012/4213 sayılı Karara ekli (II) sayılı listenin 3. sırasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

Kaynak tahsisi içermeyen yetkilendirme sahibi şirketler ile çağrı merkezi şirketleri hariç olmak üzere, 15.01.2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, 05.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1525 inci maddesi kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu denetimine tabi olan şirketlerden aşağıdaki ölçütlerden en az ikisini sağlayanlar.”

2016/8549 sayılı Karar Öncesi Değerler

2016/8549 sayılı Karar Sonrası Değerler

Aktif toplamı; 50 milyon ve üstü Türk Lirası

Aktif toplamı; 30 milyon ve üstü Türk Lirası

Yıllık Net Satış Hasılatı; 100 milyon ve üstü Türk Lirası

Yıllık Net Satış Hasılatı; 60 milyon ve üstü Türk Lirası

Çalışan sayısı; 200 ve üstü

Çalışan sayısı; 200 ve üstü

 

5. 2016/8549 sayılı Kararın 5 inci maddesi ile, 2012/4213 sayılı Karara ekli (II) sayılı listenin dördüncü sırasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

20.02.2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 18.04.2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu, 04.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 02.03.2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu düzenlemelerine tabi olarak faaliyet gösteren lisans, sertifika veya yetki belgesi sahibi şirketlerden (4046 sayılı Kanun hükümlerine tabi kamu iktisadi teşebbüsleri hariç) şirketlerden aşağıdaki ölçütlerden en az ikisini sağlayanlar.

2016/8549 sayılı Karar Öncesi Değerler

2016/8549 sayılı Karar Sonrası Değerler

Aktif toplamı; 50 milyon ve üstü Türk Lirası

Aktif toplamı; 30 milyon ve üstü Türk Lirası

Yıllık Net Satış Hasılatı; 100 milyon ve üstü Türk Lirası

Yıllık Net Satış Hasılatı; 60 milyon ve üstü Türk Lirası

Çalışan sayısı; 200 ve üstü

Çalışan sayısı; 200 ve üstü

6. 2016/8549 sayılı Kararın 6 ncı maddesi ile, 2012/4213 sayılı Karara ekli (II) sayılı listenin altıncı sırasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

Gayri faal olan veya faaliyetleri geçici olarak durdurulan veya iptal edilmiş olan (gerekli ana sözleşme değişiklikleri ve benzeri prosedür işlemleri henüz gerçekleştirilmemiş olanlar dahil) iştirak ve şirketler hariç olmak üzere, Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonunun iştirakleri ile mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında Fon tarafından denetimi ve yönetimi devralınan şirketlerden aşağıdaki ölçütlerden en az ikisini sağlayanlar. ”

2016/8549 sayılı Karar Öncesi Değerler

2016/8549 sayılı Karar Sonrası Değerler

Aktif toplamı; 50 milyon ve üstü Türk Lirası

Aktif toplamı; 30 milyon ve üstü Türk Lirası

Yıllık Net Satış Hasılatı; 100 milyon ve üstü Türk Lirası

Yıllık Net Satış Hasılatı; 60 milyon ve üstü Türk Lirası

Çalışan sayısı; 200 ve üstü

Çalışan sayısı; 200 ve üstü

 

7. 2016/8549 sayılı Kararın 7 nci maddesi ile, 2012/4213 sayılı Karara ekli (II) sayılı listenin yedinci sırasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

08/06/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında faaliyet gösteren kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile sermayesinin en az %50’si belediyelere ait olan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar.

2016/8549 sayılı Karar Öncesi Değerler

2016/8549 sayılı Karar Sonrası Değerler

Aktif toplamı; 40 milyon ve üstü Türk Lirası

Aktif toplamı; 30 milyon ve üstü Türk Lirası

Yıllık Net Satış Hasılatı; 50 milyon ve üstü Türk Lirası

Yıllık Net Satış Hasılatı; 40 milyon ve üstü Türk Lirası

Çalışan sayısı; 125 ve üstü

Çalışan sayısı; 125 ve üstü

 

View in PDF Format