Publications Come back

Bağımsız Denetime Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Eşiklerde Değişiklik Yapıldı

28.12.2015

Bakanlar Kurulu, 01.02.2015 tarihli ve 29254 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29.12.2014 tarihli ve 2014/7149 kararı ile, “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar”da (“Karar”) değişiklik yapmıştır. Bu değişiklikle birlikte, bağımsız denetime tabi olunması için karşılanması gereken eşikler düşülerek bağımsız denetime tabi şirketlerin kapsamı genişletilmiştir.
 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 397 inci maddesinin ilk fıkrasında, aynı maddenin dördüncü fıkrasında belirlenen anonim şirketlerin ve şirketler topluluğunun finansal tablolarının bağımsız denetçi tarafından, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetleneceği düzenlenmiştir. 397 inci maddenin dördüncü fıkrasında ise bu şekilde bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin Bakanlar Kurulu tarafından belirleneceği öngörülmüştür.
 
Bakanlar Kurulu da söz konusu hükmü uygulamak üzere 19.12.2012 ve 2012/4213 sayılı kararıyla “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararı” yürürlüğe koymuştur. Karar’ın 3. maddesine göre, bir anonim şirketin bağımsız denetime tabi olması iki halde mümkündür. Öncelikle Karar'ın eki (I) Sayılı Listede yer alan ve sermaye piyasası, bankacılık ve sigortacılık gibi finans sektörünü ilgilendiren faaliyetlerle iştigal eden anonim şirketler, bağımsız denetime tabi olacaktır.
 
Bu listeye dahil olmayan anonim şirketlerin bağımsız denetime tabi olup olmayacağı ise, yine Karar’ın 3. maddesinde öngörülen aktif toplam, yıllık hasılat ve çalışan sayısı kriterleri temelinde belirlenen eşiklere göre tespit edilecektir. Karar’ın ilk metninde, tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle aşağıdaki üç ölçütten ikisini üst üste iki hesap dönemi sağlayan şirketlerin bağımsız denetime tabi olacağı öngörülmüştü:
 
a) Aktif toplamı 150 milyon ve üstü Türk Lirası
b) Yıllık net satış hasılatı 200 milyon ve üstü Türk Lirası
c) Çalışan sayısı 500 ve üstü
 
Bakanlar Kurulu, 4 Mart 2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/5973 sayılı kararı ile söz konusu eşikleri aşağıdaki şekilde değiştirmiştir:
 
a) Aktif toplamı 75 milyon ve üstü Türk Lirası
 
b) Yıllık net satış hasılatı 150 milyon ve üstü Türk Lirası
c) Çalışan sayısı 250 ve üstü
 
Bakanlar Kurulu’nun 01.02.2015 tarihli ve 29254 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29.12.2014 tarihli ve 2014/7149 kararı ile yapılan son değişiklik ise, söz konusu eşikleri daha da indirilerek bağımsız denetime tabi olan şirketlerin kapsamını genişletmiştir. Bu değişiklikle birlikte şuan için yürürlükte olan eşikler aşağıdaki gibidir:
 
a) Aktif toplamı 50 milyon ve üstü Türk Lirası
b) Yıllık net satış hasılatı 100 milyon ve üstü Türk Lirası
c) Çalışan sayısı 200 ve üstü
 
Bağımsız denetime tabi olabilmek için bu eşiklerin en az ikisinin üst üste iki hesap dönemi için sağlanması şartı aranmaya devam edilmektedir.

View in PDF Format