Publications Come back

Akaryakıt ve LPG İstasyonları Arasında Kilometre Tahdidi Uygulaması

26.12.2015

I. Gelişimi
 
Akaryakıt istasyonları arasında kilometre tahdidi uygulaması, ilk olarak 19.06.1996 tarihli ve 22671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tebliği ile başlamıştır. Tebliğ’de, karayolları üzerinde aynı istikamette iki akaryakıt satış istasyonu arasındaki mesafenin en az 10 km ve şehir içi yollarda en az 2 km olacağı ve bu hususun ilgili makamlarca verilecek ruhsatlarda göz önünde bulundurulması gerektiği düzenlenmiştir.
 
Konuyla ilgili 11.09.1996 tarihli ve 22754 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ikinci bir tebliğle 19.06.1996 tarihli Tebliğ yürürlükten kaldırılmış, ancak karayolları üzerinde aynı istikamette iki akaryakıt satış istasyonu arasındaki mesafenin en az 10 km ve şehir içi yollarda en az 2 km olması gerektiği düzenlemesi yeni tebliğde de korunmuştur. 11.09.1996 tarihli Tebliğ’de, öncekinden farklı olarak 19.06.1996 tarihinden önce bu konuda ilgili makamlar nezdinde yapılmış bulunan ve işlemleri sonuçlandırılamayan her türlü müracaata, müktesep hakların korunması maksadıyla Tebliğ hükümlerinin uygulanmayacağı öngörülmüştür. Diğer bir deyişle, 19.06.1996 tarihinden önce akaryakıt istasyonu kurulması için herhangi bir işlem yapılan yerler kilometre tahdidi uygulamasından muaf tutulmuştur.
 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 14.06.1997 tarihli ve 23019 sayılı Resmi Gazete’de konuyla ilgili yeni bir Tebliğ yayımlamıştır. Yeni Tebliğde kurulacak akaryakıt istasyonları arasında mesafe şartı aranması hususunda yetki ve sorumluluk ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere verilmiştir. Tebliğ’in 1 inci maddesinde “belediye sınırları dışında kalan karayolu kenarında” aynı istikamette iki akaryakıt satış istasyonu arasında olması gereken asgari mesafe 10 km; “belediye ve mücavir alan sınırları içindeki karayolları kenarında” ise aynı istikamette olan istasyonlar arasındaki mesafe ise 2 km olarak belirlenmiştir. 19/06/1996 tarihinden önce işlemleri başlatılan yerler için ise asgari mesafe şartı aranmayacağına ilişkin hükme de yer verilmiştir.
 
Yukarıda değinilen tebliğler uyarınca 1996 yılında başlamış olmasına rağmen, kilometre tahdidi uygulamasının başarılı bir şekilde uygulanamadığı görülmüştür. Bu nedenle, 04.12.2003 tarihinde kabul edilen, 20.12.2003 tarihli ve 25322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5015 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinde; bayiler ve dağıtıcıların, lisanslarına göre kurdukları akaryakıt istasyonlarını Kurum’a bildirerek işletmeye başlayacakları, akaryakıt ve LPG istasyonları arasındaki mesafelerin, aynı yönde olmak üzere, şehirlerarası yollarda 10 (on) kilometreden, şehir içi yollarda 1 (bir) kilometreden az olmamak üzere Kurul tarafından çıkarılacak ve 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe girecek Yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiştir. 5015 sayılı Kanun gerekçesinde, kilometre tahdidinin amacına dair herhangi bir değerlendirmeye yer verilmemiş, ancak söz konusu hükmün halen uygulamada çeşitli zorluklar bulunan istasyonlar arasındaki mesafenin belirlenmesi konusunda bir çözüm getirilmesi amacıyla eklendiğine değinilmiştir.
 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından, 17.6.2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 45 inci maddesinde; “iki akaryakıt ve/veya LPG istasyonu arasındaki mesafe, aynı yönde olmak üzere, şehirlerarası yollarda 10, şehir içi yollarda 1 km’den az olamaz.” hükmüne yer verilmek suretiyle istasyonlar arasındaki kilometre tahdidi, şehirlerarası yollarda 10, şehir içi yollarda 1 km olarak belirlenmiştir.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (“EPDK”), 17.11.2005 tarihli ve 579-113 sayılı Kararı’yla da;
 
“Akaryakıt ve LPG istasyonları arasındaki asgari mesafe kısıtlaması uygulamalarında,
a) İstasyonun üzerinde bulunduğu yol isminin veya yol kodunun değil, yön esasının dikkate alınmasına;
b) Şehirlerarası yolların üzerindeki akaryakıt ve LPG istasyonları arasında on kilometrelik mesafenin aranmasına,
c) Şehir içi yolların üzerindeki akaryakıt ve LPG istasyonları arasında bir kilometrelik mesafenin aranmasına,
d) Şehir içi yollar ile şehirlerarası yolların kesiştiği kesimlerde yer alan istasyonlar arasında en az bir kilometrelik mesafenin bulunmasına,
e) Şehir içi yollar ile şehirlerarası yolların yukarıda açıklanan hususlar dikkate alınarak birbirlerinden ayrı olarak değerlendirilmesine,”
karar vererek, mesafe tespitinin ne şekilde yapılacağını ve dikkate alınacak hususları belirlemiştir.
 
II. Kapsamı
 
EPDK tarafından 01.01.2005 tarihi itibariyle yürürlüğe konulan uygulama kapsamında, lisans başvurusu yapılan akaryakıt istasyonlarının kilometre tahdidi şartlarını taşıyıp taşımadığını belirlemek üzere, başvuru sahiplerine akaryakıt istasyonu için yetkili yerel idare tarafından düzenlenen “asgari mesafe tespit tutanağı”nı da Kurum’a ibraz zorunluluğu getirmiştir.
 
Uygulamanın başlamasıyla birlikte, Kurum’a ibraz edilen asgari mesafe tespit tutanaklarından, istasyonun şehirlerarası yollarda 10 ve şehir içi yollarda 1 km olan asgari mesafe şartını taşımadığının tespit edilmesi halinde lisans başvuruları reddedilmiştir. Ancak, süreç içerisinde başvurusu reddedilen yerlerden birçoğu için aslında 01.01.2005 tarihinden önce imar planlarının yapıldığı, bu yerlerin istasyon olarak bu planlara işlendiği, buralarda istasyon kurmak amacıyla inşaat izni-yapı kullanma izni-yol geçiş izni alındığı, kimisinin işyeri açma ve çalışma ruhsatını henüz alamadığı, kimisinin ise inşaatının devam ettiği gerekçesiyle 01.01.2005’ten önce lisans başvurusunda bulunamadığı görülmüştür.
 
Başvurusu reddedilen yerler için başlatılmış olan benzeri işlemlerin müktesep hak oluşturduğu düşüncesiyle EPDK, 08.04.2005 tarihli ve 473/6 sayılı Kurul Kararıyla, 07.09.2004 tarihli ve 364-31 sayılı Karar eki olan Petrol Piyasası Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları’nın ‘Bölüm 1- Başvuru Dilekçesi Ekleri’ tablosunun, alt açıklamalarına “6 - İmar Kanunu hükümlerine göre, 01/01/2005 tarihinden önce akaryakıt veya LPG istasyonu olarak tanzim edilmiş yerler için halen geçerli olan inşaat ruhsatı veya yapı kullanma ruhsatına sahip kişilerin yapacakları başvurularda aranmaz.” ifadesinin eklenmesine karar vererek, İmar Kanunu hükümlerine göre, 01.01.2005 tarihinden önce akaryakıt veya LPG istasyonu olarak tanzim edilmiş yerler için halen geçerli olan inşaat ruhsatı veya yapı kullanma ruhsatına sahip kişilerin yapacakları başvurularda “asgari mesafe tespit tutanağı” dolayısıyla kilometre tahdidine uygunluğun aranmayacağı kararlaştırılmıştır. Kurul, 07.09.2004 tarihli ve 364/31 sayılı Kararını yürürlükten kaldıran 11/05/2006 tarihli ve 753/120 sayılı Kararı ile kabul ettiği Petrol Piyasası Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları’nın Bölüm 1- Başvuru Dilekçesi Ekleri’ tablosunun, alt açıklamalarından 8 nolu açıklamada “İmar Kanunu hükümlerine göre, 01/01/2005 tarihinden önce akaryakıt veya LPG istasyonu olarak tanzim edilmiş yerler için halen geçerli olan inşaat ruhsatı veya yapı kullanma ruhsatına sahip kişilerin yapacakları başvurularda aranmaz.” ifadesine aynen yer verilmiştir.
 
18.06.2007 tarihli ve 1232-3 sayılı Kurul Kararıyla “Petrol Piyasası Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları”nın Bölüm 1- “Başvuru Dilekçesi Ekleri” tablosunun, alt açıklamalarından kilometre tahdidi muafiyetine ilişkin 8 nolu açıklama “İmar Kanunu hükümlerine göre imar planında 01/01/2005 tarihinden önce “Akaryakıt İstasyonualanı olarak tanzim edilmiş yerler için yapılan başvurularda aranmaz.” şeklinde değiştirilerek kilometre tahdidinden muaf tutulacak başvuruları, İmar Kanunu hükümlerine göre imar planında 1.1.2005 tarihinden önce “Akaryakıt İstasyonu” alanı olarak tanzim edilmiş yerler için yapılan başvurular olarak genişletmiştir. Kurul’un bu kararına karşı Danıştay nezdinde açılan bir iptal davasında, Danıştay 13. Dairesi 16/01/2008 tarihli ve 2007/11823 esas sayılı kararıyla Kurul Kararı’nın yürütmesini durdurmuştur. Ancak, bu arada Kurul almış olduğu 25.03.2008 tarihli ve 1549 sayılı kararla kilometre tahdidinden muaf tutulacak başvuruları “01/01/2005 tarihinden önce; İmar Kanunu hükümlerine göre imar planına “Akaryakıt İstasyonu” alanı olarak işlenmiş veya geçerli inşaat ruhsatı veya yapı kullanım ruhsatı olan yerler için, kişilerin yapacakları başvurular” şeklinde daha da genişletmiştir. Danıştay 13. Dairesi’nin 16.01.2008 tarihli ve 2007/11823 esas sayılı dava dosyası ise 18.06.2007 tarihli ve 1232-3 sayılı Kurul Kararı’nın kaldırılması nedeniyle konusuz kalmıştır.
Kurulun, 25.03.2008 tarihli ve 1549 sayılı kararı da dava konusu edilmiş ve Danıştay 13. Dairesi 09.03.2009 tarihli ve 2008/10927 esas sayılı kararıyla daha önceki yürütmeyi durdurma kararında olduğu gibi;
 
“…Düzenleyici bir idari işlem niteliğindeki imar planında istasyon olarak ayrılması, inşaat ruhsatı veya yapı kullanma izni alınması halleri, bu yer için 5015 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinde öngörülen asgari mesafe gerekliliğini ortadan kaldırmayacağından, lisans başvuruları için imar planına, inşaat ruhsatına veya yapı kullanma ruhsatına dayalı olarak muafiyet sağlayan Kurul Kararı’nın hukuka aykırı olduğu…”
 
gerekçesiyle mezkûr Kurul Kararı’nın da yürütmesini durdurmuştur. Bu karar üzerine Kurul, 09.07.2009 tarihli ve 2168/20 sayılı Kararı’yla Petrol Piyasası Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları’nın ‘Bölüm 1- Başvuru Dilekçesi Ekleri’ tablosunun, alt açıklamalarından kilometre tahdidi muafiyetine ilişkin 8 nolu açıklamasının kaldırılmasına karar vermiştir. Danıştay 13. Dairesi 09.03.2009 tarihli ve 2008/10927 sayılı esasında görülmeye devam edilen davada ise davacının davasından feragat etmesi üzerine mahkeme dava dosyasını işlemden kaldırmıştır.
 
Bilahare, 08.06.2010 tarihli ve 27605 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 27.05.2010 tarihli ve 2574/12 sayılı Kurul Kararıyla, 11.05.2006 tarih ve 753/120 sayılı Kurul Kararı Eki olan Petrol Piyasası Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları’nın ‘Bölüm 1- Başvuru Dilekçesi Ekleri’ tablosuna (8) numaralı dipnot/açıklama olarak “01/01/2005 tarihinden önce akaryakıt istasyonu olarak faaliyet gösterdiği usulüne uygun şekilde düzenlenmiş belgelerle ispat edilen yerler için yapılacak lisans başvurularında aranmaz.” ifadesinin eklenmesini kararlaştırmıştır. Söz konusu kararın iptali için de Danıştay 13. Dairesi nezdinde iptal davası açılmış ve Mahkeme;
“5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 8. maddesinin Akaryakıt ve LPG istasyonları arasındaki mesafelerin, aynı yönde olmak üzere, şehirlerarası yollarda on kilometreden, şehir içi yollarda bir kilometreden az olmamak üzere Kurul tarafından düzenleneceğini hükme bağlayan 4. fıkrası, 01.01.2005 tarihinden sonra uygulanacağından ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun yürürlük tarihinden önce petrol piyasasında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümleri uyarınca almış oldukları belge ve izinler 5015 sayılı Kanun’un geçici 1. Maddesi hükümleri uyarınca Kanunun yayımlandığı 20.12.2003 tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerli olacağından, belirtilen belge ve izinlere sahip olanların bir yıl içinde, yani en son 20.12.2004 tarihine kadar durumlarını Kanuna uygun hale getirerek lisans başvurusunda bulunmaları halinde, bu tarihten sonra ise ancak 01.01.2005 tarihinden önce lisans başvurusunda bulunmaları halinde Kanunun 8. Maddesinde öngörülen mesafe koşulunu taşımalarına gerek bulunmamakta olup, 01.01.2005 tarihinden sonra yapılan lisans başvurularında ise, 01.01.2005 tarihinden önce faaliyette bulunduğundan bahisle akaryakıt ve LPG istasyonları arasında bulunması gereken asgari mesafe koşulundan muaf tutulmalarına yasal olanak bulunmamaktadır.”
gerekçesiyle dava konusu Kurul Kararı hakkında yürütmenin durdurulmasına hükmetmiştir.
 
09.06.2011 tarihli ve 27959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin 31/05/2011 tarihli ve 3242/2 sayılı Kurul Kararı’nın 16 ncı maddesiyle, Petrol Piyasası Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları’nın kabulüne ilişkin 11.5.2006 tarihli ve 753/120 sayılı Kurul Kararı bütün değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece, Mahkemece hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilmiş olan 27.05.2010 tarihli ve 2574/12 sayılı Kurul Kararı da ortadan kalkmıştır.
 
Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin 31.05.2011 tarihli ve 3242/2 sayılı Kurul Kararı’nda asgari mesafe tespit tutanağı ibrazı ile ilgili olarak 14 üncü maddenin yedinci fıkrasında “Önceden bayilik lisansı verilmiş akaryakıt istasyonları için yapılacak lisans başvurularında Asgari Mesafe Tespit Tutanağı aranmaz.” hükmüne yer verilmek suretiyle sadece daha önce lisanslandırılmış akaryakıt istasyonlarının yeniden lisanslandırılması için yapılacak başvurularda asgari mesafe tespit tutanağı istenmeyeceği düzenlenmiştir.
 
III. Şehir İçi-Şehirlerarası Yol Ayrımı
 
Kilometre tahdidi uygulaması kapsamında şehir içi ve şehirlerarası yol ayrımının hangi kritere göre yapılacağına dair ne 5015 sayılı Kanun’da, ne Lisans Yönetmeliğinde ne de münferit bir Kurul Kararı’nda herhangi bir düzenlemeye yer verilmiştir. Bununla birlikte, EPDK piyasa aktörleri ile istasyonların kurulumuna ilişkin gerekli izin, onay, ruhsat işlemlerini yapan ve asgari mesafe tespit tutanaklarını da düzenleyen yetkili mahalli idareleri bilgilendirmek ve yol göstermek amacıyla Kurum internet sayfasında yayımladığı "Petrol Piyasası Bayilik Lisansları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular" dokümanında konuyla ilgili "Büyükşehir belediyelerinde büyükşehir belediyesinin diğer belediyelerde ise belediyenin mücavir alan sınırı şehir sınırı olarak kabul edilmektedir. Buna göre belediye/büyükşehir belediye mücavir alan sınırları içindeki tüm trafiğe açık karayolları şehir içi yoldur. Belediye/büyükşehir belediye mücavir alanı dışındaki tüm trafiğe açık karayolları şehirlerarası yoldur. Karayolunun erişim kontrollü yol, devlet, il veya köy yolu olması kilometre tahdidine ilişkin değerlendirmeleri etkilemez." açıklamalarına yer vermiştir.
 
EPDK, kilometre tahdidi uygulaması kapsamında yukarıda yer alan açıklama çerçevesinde belediye/büyükşehir belediye mücavir alan sınırları içindeki tüm trafiğe açık karayollarını şehir içi yol kabul etmiş ve bu yollarda 1 km’lik sınırlama uygulamış; belediye/büyükşehir belediye ve mücavir alanı dışındaki tüm trafiğe açık karayollarını da şehirlerarası yol sayarak buralarda 10 km’lik sınırlamayı uygulamıştır. Şehir içi ve şehirlerarası yol ayrımında başvurulan "belediye ve mücavir alan sınırı" kriterinin tek istisnasını ise İstanbul ve Kocaeli illeri oluşturmuştur. Zira 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında "Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; büyükşehir belediye sınırları, İstanbul ve Kocaeli ilinde, il mülkî sınırıdır" hükmü ile her iki büyükşehir belediyesinin sınırları il mülki sınırları olarak belirlendiğinden, bu illerin sınırları içerisinde kalan yolların tamamı şehir içi yol olarak kabul edilmiş ve 1 km'lik asgari mesafe uygulamasına tabi tutulmuştur.
 
Ancak, 06.12.2012 tarihli ve 28489 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 30/04/2014 tarihinde yürürlüğe giren;
- 4 üncü maddesiyle 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi "a) Büyükşehir belediyesi: Sınırları il mülki sınırı olan ve sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri arasında koordinasyonu sağlayan; idarî ve malî özerkliğe sahip olarak kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisini,"
- 6 ncı maddesiyle de 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 5 inci maddesi "Büyükşehir belediyelerinin sınırları, il mülki sınırlarıdır. … İlçe belediyelerinin sınırları, bu ilçelerin mülki sınırlarıdır."
 
şeklinde değiştirilerek, daha önce sadece İstanbul ve Kocaeli Büyükşehir Belediyelerinin sınırları için esas alınan "il mülki sınırı" kriteri, tüm büyükşehir belediyelerine teşmil edilmiştir. Ayrıca büyükşehir belediye sayısı arttırılarak, 30’a çıkarılmıştır.
 
Hal böyle olunca, EPDK’nın daha önce İstanbul ve Kocaeli illeri mülki sınırları içinde kalan akaryakıt ve LPG istasyonları için olduğu gibi, 6360 sayılı Yasayla sınırları il mülki sınırı olarak belirlenen büyükşehir belediyelerinin sınırları içinde yer alan tüm yolları kilometre tahdidi uygulaması kapsamında şehir içi yol sayması ve söz konusu sınırlar içerisindeki istasyonlar arasında asgari bir kilometre şartını uygulaması gerekecektir. Dolayısıyla bu büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde artık tüm akaryakıt ve LPG istasyonları, - daha önce 10 km’lik sınırlamaya tabi olanlar da dâhil- 1 km’lik sınırlamaya tabi tutulacaktır.
 
6360 sayılı Yasanın bir diğer sonucu da akaryakıt ve LPG istasyonlarına ilişkin işyeri açma ve çalışma ruhsatları ile asgari mesafe tespit tutanaklarının hangi mahalli idare tarafından düzenleneceğine ilişkin olmuştur. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 80 nci maddesindeki "Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde, kara yolu ile yolcu taşıma hakkına sahip gerçek ve tüzel kişilerin şehirlerarası otobüs terminali kurmalarına ve işletmeleri ile her türlü akaryakıt ile sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) istasyonlarına nazım imar ve uygulama imar plânına uygun olmak kaydıyla belediye tarafından izin verilebilir. Akaryakıt istasyonlarına izin verilmesi için nazım imar plânında akaryakıt istasyonu olarak gösterilmesi şarttır. Bu istasyonlara çalışma ruhsatı büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi tarafından verilir." hükmü, büyükşehirlerde akaryakıt istasyonlarına çalışma ruhsatı verilmesi yetkisini büyükşehir belediyesine vermiştir.
 
Ayrıca, 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun’un2, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını vermeye yetkili mercilerin sayıldığı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde büyükşehir belediyesi olan yerlerde, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhi müesseseler için büyükşehir belediye başkanlığı yetkili kılınmıştır. Mezkûr düzenlemeler uyarınca büyükşehir belediye sınırları içerisinde kurulacak akaryakıt ve/veya LPG istasyonları için işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenleme yetkisi büyükşehir belediye başkanlığındadır. Bundan böyle büyükşehir belediyesinin bulunduğu 30 ilde de (organize sanayi bölgeleri hariç) işyeri açma ve çalışma ruhsatları da büyükşehir belediyelerince hazırlanacaktır.
 
Keza, Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin 31/05/2011 tarihli ve 3242/2 sayılı Kurul Kararı'nın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "Asgari Mesafe Tespit Tutanağı: Büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanları içinde Büyükşehir Belediye Başkanlıklarınca, belediye sınırları ve mücavir alanları içinde Belediye Başkanlıklarınca, belediye sınırları ve mücavir alanları dışında ise İl Özel İdarelerince, yolun aynı yönü üzerinde önceki ve sonraki en yakın akaryakıt ve/veya LPG istasyonları arasındaki mesafenin metre cinsinden tespitinin yapıldığı resmi belgeyi," tanımı uyarınca büyükşehir statüsündeki 30 ilde il sınırları içerisinde kurulacak akaryakıt ve LPG istasyonları için asgari mesafe tespit tutanakları da büyükşehir belediye başkanlıklarınca düzenlenecektir.
 

View in PDF Format